Delo (Slovenia)

No­ve okuž­be pri sta­no­val­cih

- K. H.

Ro­ga­ška Sla­ti­na –V Pe­ga­zo­vem do­mu sta­rej­ših v Ro­ga­ški Sla­ti­ni so ko­nec te­dna po­tr­di­li še tri okuž­be z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som. Po­ja­vi­le so se pri sta­no­val­cih, ki ni­so ime­li ni­ka­kr­šnih simp­to­mov bo­le­zni in so bi­li pred tem na dveh te­sti­ra­njih ne­ga­tiv­ni, kar ka­že na to, da se vi­rus ne­pred­vi­dlji­vo po­ka­že z za­mi­kom. Oku­že­nih je ta­ko 28 sta­no­val­cev in šest za­po­sle­nih, po­ro­ča STA.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia