Delo (Slovenia)

Fik­tiv­na bi­va­li­šča po­sta­ja­jo ne­ob­vla­dlji­va te­ža­va

Ne­u­je­ma­nje po­dat­kov Sta­ti­sti­ke mi­ni­str­stva za no­tra­nje za­de­ve ka­že­jo na zmanj­še­va­nje ano­ma­lij, opo­zo­ri­la uprav­nih enot pa na­spro­tno

- Bar­ba­ra Ho­če­var

Lju­blja­na – V dr­ža­vi je 312 na­slo­vov, na ka­te­rih je stal­no pri­ja­vlje­nih več kot 20 oseb in, vsaj for­mal­no, sta­nu­je 12.845 lju­di. Še 518 na­slo­vov pa je ta­kih, kjer je več kot 20 lju­di pri­ja­vlje­nih za­ča­sno – na njih naj bi, kot ka­že­jo evi­den­ce, ži­ve­lo kar 44.378 po­sa­me­zni­kov. A če na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve (MNZ) ugo­ta­vlja­jo, da so ak­tiv­no­sti pre­pre­če­va­nja fik­tiv­nih pri­jav že po­ka­za­le pr­ve re­zul­ta­te, na po­sa­me­znih uprav­nih eno­tah ne me­ni­jo ta­ko – opo­zar­ja­jo, da gre za tež­ko ob­vla­dljiv sis­tem­ski pro­blem, saj ni do­lo­če­nih ni­ti nor­ma­ti­vov, ko­li­ko lju­di je lah­ko na do­lo­če­ni kva­dra­tu­ri, ni­ti ni­ma­jo ka­dra za vse dol­go­traj­ne po­stop­ke, ki bi ga po­tre­bo­va­li za od­kri­va­nje la­žnih pri­jav.

Pro­ble­ma­ti­ka fik­tiv­nih pri­jav bi­va­lišč vzbu­di po­zor­nost jav­no­sti po­seb­no v pri­me­rih, ka­kr­šen je ma­ja la­ni pol­nil me­di­je, ko sta za­kon­ca iz Šen­ti­lja 545 de­lav­cem za­ra­ču­na­la po sto evrov za to, da so na nju­nem na­slo­vu ime­li za­ča­sno bi­va­li­šče. Na­njo pa je pred krat­kim opo­zo­ril tu­di pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša, ko je v od­go­vo­ru na po­slan­sko vpra­ša­nje Uprav­no eno­to Ma­ri­bor iz­po­sta­vil kot ti­sto, »ki iz­sto­pa po pri­ja­vah na na­slo­vih, kjer je pri­ja­vlje­nih že sto lju­di, vpi­su­je­jo pa se še do­da­tni«. V in­ter­ni re­vi­zi­ji pri­jav stal­ne­ga in za­ča­sne­ga bi­va­li­šča, ki so jo na­re­di­li po tem, so sum fik­tiv­nih pri­jav ugo­to­vi­li na 27 na­slo­vih, kjer je pri­ja­vlje­nih po več kot 20 lju­di, za­to bo­do v 1047 pri­me­rih za­če­li po­stop­ke ugo­ta­vlja­nja sta­nja.

Za­kon o pri­ja­vi bi­va­li­šča iz le­ta 2016, po raz­la­gi MNZ, vse­bu­je vzvo­de za pre­pre­če­va­nje la­žnih pri­jav na dveh rav­neh – že v sa­mem po­stop­ku pri­ja­ve je po­sa­me­znik ali sta­no­da­ja­lec dol­žan na­ve­sti re­snič­ne po­dat­ke, ki so lah­ko po­tr­je­ni z la­stno­roč­nim pod­pi­som. Kot do­ka­zi­lo za pra­vi­co do bi­va­nja na na­slo­vu ve­lja iz­ja­va o la­stni­štvu ali na­je­mna po­god­ba ozi­ro­ma so­glas­je la­stni­ka ali sta­no­da­jal­ca. Glo­ba ob ne­iz­va­ja­nju pred­pi­sa je zna­ša od 200 do 600 evrov. Na dru­gi rav­ni pa naj bi pre­ver­ja­li že evi­den­ti­ra­ne pri­ja­ve. Sreč­ko Đurov, na­čel­nik ma­ri­bor­ske uprav­ne eno­te, je pred dne­vi opo­zo­ril, da se­da­nje re­ši­tve pre­ver­ja­nja re­snič­no­sti pri­jav se zdi­jo for­mal­no odlič­ne, v pra­ksi pa ne de­lu­je­jo. Pri­znal je, da so si­cer opu­sti­li svo­jo dol­žnost, »ven­dar ne gre za ne­do­sle­dnost ozi­ro­ma ma­lo­mar­nost usluž­ben­cev, pač pa za sis­tem­ski in na­ci­o­nal­ni pro­blem, ki je že dol­go znan vsem in­sti­tu­ci­jam v dr­ža­vi in po­sta­ja ne­ob­vla­dlji­va te­ža­va«. Po­ve­za­na je z mo­žni­mi zlo­ra­ba­mi tuj­ske za­ko­no­da­je, ne­pla­če­va­njem dav­kov, iz­ko­ri­šča­njem de­lov­ne si­le ta­ko za dr­ža­vlja­ne kot za tuj­ce v Slo­ve­ni­ji. Pre­dla­ga­jo no­ve ukre­pe, kot so sa­mo­dej­na blo­ka­da no­ve pri­ja­ve na na­slo­vih, kjer je že pri­ja­vlje­no ve­čje šte­vi­lo oseb, do­kler se ne ugo­to­vi, ali tam res ži­vi­jo, po­nov­na uved­ba kra­jev­ne pri­stoj­no­sti na tem po­dro­čju, po­goj za pra­vi­co bi­va­nja pa naj po­sta­ne la­stni­štvo ali na­je­mna po­god­ba, ra­zen za dru­žin­ske čla­ne. Tre­ba bi bi­lo tu­di do­lo­či­ti kva­dra­tu­ro na­sta­ni­tve za pri­ja­vo bi­va­li­šča in davč­ni nad­zor od­da­ja­nja ne­pre­mič­nin. Sli­ša­ti je tu­di za­mi­sli, da bi, na pri­mer, vo­do ozi­ro­ma sme­ti pla­če­va­li po šte­vi­lu v uprav­ni eno­ti pri­ja­vlje­nih oseb.

Me­dre­sor­ska sku­pi­na

Vla­da je ju­li­ja le­ta 2019 usta­no­vi­la medre­sor­sko de­lov­no sku­pi­no za pro­u­či­tev pro­ble­ma­ti­ke fik­tiv­nih pri­jav bi­va­lišč po­sa­me­zni­kov in s tem po­ve­za­no zlo­ra­bo so­ci­al­nih trans­fer­jev, ki jo vo­di MNZ, v njej pa so­de­lu­je­jo še pred­stav­ni­ki po­li­ci­je ter mi­ni­str­stev za de­lo, jav­no upra­vo, oko­lje in iz­o­bra­že­va­nje. Nje­ne na­lo­ge so, kot po­ja­snju­je­jo, »pri­pra­va ukre­pov, s ka­te­ri­mi se lah­ko pre­pre­či pri­ja­va fik­tiv­nih bi­va­lišč po­sa­me­zni­kov in nji­ho­vih otrok ter s tem po­ve­za­no do­de­lje­va­nje so­ci­al­nih trans­fer­jev, pro­u­či­tev mo­žno­sti ome­ji­tve fik­tiv­nih vpi­sov v vzgoj­no-iz­o­bra­že­val­ne usta­no­ve, pro­u­či­tev za­o­stri­tev po­go­jev za­po­slo­va­nja tu­je de­lov­ne si­le in pri­pra­va pre­dlo­gov za ure­di­tev agen­cij­ske­ga de­la«. Z vme­snim po­ro­či­lom se je vla­da se­zna­ni­la fe­bru­ar­ja, zdaj jo vo­di dr­žav­ni se­kre­tar na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve Franc Kan­gler.

»Mi­ni­str­stvo, po­li­ci­ja in vse uprav­ne eno­te vo­di­jo ak­tiv­no­sti pre­pre­če­va­nja fik­tiv­nih pri­jav že dalj­še ča­sov­no ob­do­bje, za­to lah­ko na­ve­de­mo tu­di sta­ti­stič­ne po­dat­ke, ki na­ka­zu­je­jo iz­bolj­ša­nje sta­nja,« so pre­pri­ča­ni na MNZ. Po­leg te­ga po­ro­ča­jo, da so le­ta 2019 na uprav­nih eno­tah uve­dli 7487 po­stop­kov ugo­ta­vlja­nja bi­va­li­šča, kar je de­vet od­stot­kov več kot le­to prej. Le­ta 2019 so uprav­ne eno­te uve­dle tu­di 1153 po­stop­kov pre­ver­ja­nja pri­ja­ve bi­va­li­šča, kar je sko­raj 89 od­stot­kov več kot le­ta 2018.

Na MNZ pra­vi­jo, da so šte­vil­ne pri­ja­ve na do­lo­če­nih na­slo­vih 17. 9. 2020 pov­sem upra­vi­če­ne – stal­na bi­va­li­šča ima­jo na na­slo­vih cen­trov za so­ci­al­no de­lo in ob­čin pri­ja­vlje­ni po­sa­me­zni­kih iz ran­lji­vih sku­pin, na pri­mer brez­dom­ci. »V pre­te­klo­sti smo na po­dro­čju pri­jav tuj­cev za­zna­li, da so se fik­tiv­ne pri­ja­ve po­go­sto iz­va­ja­le za tuj­ce s spe­ci­fič­no na­ra­vo de­la, pred­vsem vo­z­ni­ki v med­na­ro­dnem pro­me­tu ozi­ro­ma na­po­te­ni tu­ji de­lav­ci so si ure­ja­li pri­ja­vo na na­slo­vih, kjer v re­sni­ci ni­so tu­di ži­ve­li. Z vi­di­ka fik­tiv­nih pri­jav so bi­li ne­u­stre­zni tu­di po­go­ji iz­da­je obraz­ca A1 pri ZZZS (ki je iz­da­jo obraz­ca A1 za na­po­te­ne de­lav­ce dol­go po­go­je­val s pri­ja­vo bi­va­li­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji), hkra­ti so tuj­ci pri­ja­ve iz­va­ja­li z na­me­nom pri­do­bi­tve do­lo­če­nih pra­vic, ki pa z ob­ve­zno­stjo pri­ja­ve v re­sni­ci sploh ni­so po­go­je­ne, na pri­mer od­pi­ra­nje ban­čne­ga ra­ču­na, mo­žnost re­gi­stra­ci­je vo­zi­la, skle­ni­tve na­roč­ni­ne za te­le­fon, pri­do­bi­tve kre­di­ta,« še po­ja­snju­je­jo na MNZ.

 ?? Fo­to Ju­re Er­žen ?? Na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve pra­vi­jo, da so šte­vil­ne pri­ja­ve na do­lo­če­nih na­slo­vih upra­vi­če­ne, saj ima­jo stal­na bi­va­li­šča na na­slo­vih cen­trov za so­ci­al­no de­lo in ob­čin pri­ja­vlje­ni po­sa­me­zni­ki iz ran­lji­vih sku­pin, na pri­mer brez­dom­ci.
Fo­to Ju­re Er­žen Na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve pra­vi­jo, da so šte­vil­ne pri­ja­ve na do­lo­če­nih na­slo­vih upra­vi­če­ne, saj ima­jo stal­na bi­va­li­šča na na­slo­vih cen­trov za so­ci­al­no de­lo in ob­čin pri­ja­vlje­ni po­sa­me­zni­ki iz ran­lji­vih sku­pin, na pri­mer brez­dom­ci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia