Delo (Slovenia)

Sep­tem­bra za pet od­stot­kov manj brez­po­sel­nih

Trg de­la Ko­nec sep­tem­bra re­gi­stri­ra­nih 83.766 brez­po­sel­nih, do­brih 4400 manj kot av­gu­sta – Pov­pra­še­va­nje po de­lav­cih vse ve­čje

- Mi­ha Jen­ko

Lju­blja­na – V Slo­ve­ni­ji se je sep­tem­bra šte­vi­lo brez­po­sel­nih v pri­mer­ja­vi z av­gu­stom zmanj­ša­lo. Ob kon­cu prej­šnje­ga me­se­ca je bi­lo na­mreč re­gi­stri­ra­nih 83.766 brez­po­sel­nih, kar je 4406 ozi­ro­ma pet od­stot­kov manj, kot jih je bi­lo av­gu­sta le­tos, ka­že­jo naj­no­vej­ši po­dat­ki za­vo­da za za­po­slo­va­nje.

Pre­se­ne­tlji­vo ugo­dne sep­tem­br­ske po­dat­ke s tr­ga de­la je tre­ba del­no go­to­vo pri­pi­sa­ti po­dalj­ša­ne­mu de­lo­va­nju ukre­pov za­ra­di ko­ro­na­vi­ru­sa ter dr­žav­ne­mu sub­ven­ci­o­ni­ra­nju skraj­ša­ne­ga de­lov­ne­ga ča­sa in ča­ka­nja na de­lo. Ta­ko je bi­lo vsaj za­ča­sno ohra­nje­nih kar ne­kaj de­lov­nih mest. Na dru­gi stra­ni pa po­ve­ča­no pov­pra­še­va­nje po no­vih de­lav­cih do­ka­zu­je, da ne­ka­te­ri sek­tor­ji go­spo­dar­stva do­bi­va­jo no­va na­ro­či­la ter za­to išče­jo no­vo de­lov­no si­lo in spet za­po­slu­je­jo.

Na za­vo­du se je sep­tem­bra na no­vo pri­ja­vi­lo 6510 brez­po­sel­nih, kar je 23,4 od­stot­ka več kot av­gu­sta in 13,2 od­stot­ka več kot pred le­tom dni. Po dru­gi stra­ni se je prej­šnji me­sec za­po­sli­lo kar 8125 brez­po­sel­nih, to je za kar 66,9 od­stot­ka več kot av­gu­sta in ce­lo za po­lo­vi­co več kot sep­tem­bra la­ni. Tak trend ve­lja za ce­lo­tno dr­ža­vo. Sep­tem­bra se je na­mreč brez­po­sel­nost v pri­mer­ja­vi z me­se­cem prej zmanj­ša­la v vseh nji­ho­vih ob­moč­nih služ­bah, ugo­ta­vlja­jo na za­vo­du za za­po­slo­va­nje, naj­bolj pa se je šte­vi­lo brez­po­sel­nih zmanj­ša­lo v Ve­le­nju, Ce­lju in Kra­nju.

Pov­pra­še­va­nje po de­lav­cih v in­du­stri­ji, sto­ri­tvah ... De­lo­da­jal­ci, med ka­te­ri­mi jih je bi­lo naj­več s po­dro­čja pre­de­lo­val­nih de­jav­no­sti, grad­be­ni­štva, zdra­vstva, so­ci­al­ne­ga var­stva, dru­gih po­slov­nih de­jav­no­sti in iz­o­bra­že­va­nja, so sep­tem­bra za­vo­du spo­ro­či­li 13.181 pro­stih de­lov­nih mest. To je osem od­stot­kov več kot av­gu­sta in le šti­ri od­stot­ke manj kot sep­tem­bra la­ni.

In po ka­kšnih pro­fi­lih je naj­več pov­pra­še­va­nja? Kar 915 pro­stih de­lov­nih mest je ta čas raz­pi­sa­nih za de­lav­ce za pre­pro­sta de­la v pre­de­lo­val­nih de­jav­no­stih, ze­lo is­ka­ni pa so tu­di či­stil­ci, stre­žni­ki in po­moč­ni­ki v ura­dih, ho­te­lih in dru­gih usta­no­vah (659), de­lav­ci pri vi­so­kih gra­dnjah (515), vo­z­ni­ki tež­kih to­vor­nja­kov (434) ter vi­so­ko­šol­ski uči­te­lji in so­de­lav­ci na vi­so­ko­šol­skih za­vo­dih (373). De­lo­da­jal­ci še na­prej ze­lo spra­šu­je­jo tu­di po se­sta­vljav­cih ele­k­trič­ne in ele­k­tron­ske opre­me, stro­kov­nih de­lav­cih v zdra­vstve­ni ne­gi in so­ci­al­ni oskr­bi ter po va­ril­cih.

Se­da­nje šte­vi­lo re­gi­stri­ra­nih lju­di brez za­po­sli­tve je za do­brih šti­ri ti­soč niž­je od je­sen­ske Umar­je­ve na­po­ve­di, ki za le­tos pred­po­sta­vlja pov­preč­no 87.900 re­gi­stri­ra­nih brez­po­sel­nih. Po Umar­je­vih pro­jek­ci­jah naj bi se ta šte­vil­ka pri­ho­dnje le­to po­ve­ča­la na 92.900, le­ta 2022 pa pri­ča­ku­je­jo zni­ža­nje šte­vi­la re­gi­stri­ra­nih brez­po­sel­nih na 83.600, kar je pri­bli­žno to­li­ko, ko­li­kor jih ima­mo zdaj.

 ?? Fo­to Blaž Sa­mec ?? Naj­ve­čje je pov­pra­še­va­nje po de­lav­cih za pre­pro­sta de­la v pre­de­lo­val­nih de­jav­no­stih, ze­lo is­ka­ni so tu­di či­stil­ci, stre­žni­ki in po­moč­ni­ki v ura­dih, ho­te­lih in dru­gih usta­no­vah.
Fo­to Blaž Sa­mec Naj­ve­čje je pov­pra­še­va­nje po de­lav­cih za pre­pro­sta de­la v pre­de­lo­val­nih de­jav­no­stih, ze­lo is­ka­ni so tu­di či­stil­ci, stre­žni­ki in po­moč­ni­ki v ura­dih, ho­te­lih in dru­gih usta­no­vah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia