Delo (Slovenia)

Za­kon­ski pre­dlog o su­pe­ra­gen­ci­jah spro­žil vi­har

Zdru­že­va­nje Agen­ci­je bra­ni­jo av­to­no­mi­jo, a že­li­jo več ča­sa za pri­pom­be

- Go­spo­dar­ska re­dak­ci­ja

Lju­blja­na – Vla­dni na­črt o usta­no­vi­tvi dveh agen­cij, v ka­te­rih bi zdru­ži­li osem re­gu­la­tor­jev tr­ga, so v agen­ci­jah po­spre­mi­li z ostri­mi kri­ti­ka­mi in se po­sta­vi­li v bran av­to­no­mi­ji, kri­tič­ni so tu­di na sko­po od­mer­jen čas, ki so ga ime­li za pri­pom­be. Vod­stvi obeh agen­cij, ki bi na­sta­li, bi po za­kon­skem pre­dlo­gu ime­no­va­la vla­da. Za­kon gre na vla­dne od­bo­re, po na­po­ve­dih bo v vla­dni obrav­na­vi v če­tr­tek.

Na pre­dlog zdru­že­vanj so se od­zva­li v ve­či­ni agen­cij, ki bi iz­gu­bi­le sa­mo­stoj­nost.

Agen­ci­ja za fi­nanč­ne tr­ge Agen­ci­ja za trg vre­dno­stnih pa­pir­jev (ATVP) in agen­ci­ja za za­va­ro­val­ni nad­zor (AZN) bi se zli­li v agen­ci­jo za fi­nanč­ne tr­ge. Ide­ja o zdru­ži­tvi za­ži­vi z vsa­ko vla­do, ki si po­sta­vi cilj de­bi­ro­kra­ti­za­ci­je, do zdaj pa ni bi­la uspe­šna no­be­na. No­vost v pri­mer­ja­vi s prej­šnji­mi pre­dlo­gi je, da bi vla­da ime­no­va­la di­rek­tor­ja, po se­da­nji ure­di­tvi to poč­ne dr­žav­ni zbor. V ATVP me­ni­jo, da je od­lo­či­tev o zdru­že­va­nju z AZN, ki ga snu­je vla­da, po­li­tič­na in na­njo ni­ma­jo vpli­va, gre pa po nji­ho­vem mne­nju za po­memb­no od­lo­či­tev, ki zah­te­va šir­ši kon­senz in mne­nje stro­ke. Me­ni­jo, da je ta­ko z vi­di­ka po­li­ti­ke kot stro­ke na­čin pri­pra­ve ta­kšne za­ko­no­da­je ne­pri­me­ren, ena­ko ve­lja za ne­ka­te­re do­loč­be za­kon­ske­ga osnut­ka. V AZN me­ni­jo, da je edi­ni le­gi­ti­mni na­čin in na­men zdru­že­va­nja nad­zor­nih agen­cij lah­ko le učin­ko­vi­tej­ši nad­zor ozi­ro­ma vsaj ena­ko uspe­šen nad­zor, ki je fi­nanč­no učin­ko­vi­tej­ši.

Agen­ci­ja za trg in po­tro­šni­ke Po­ro­ča­li smo, da pre­dlog pred­vi­de­va zdru­ži­tev agen­ci­je za ener­gi­jo, agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­cij­ska omrež­ja in sto­ri­tve (Akos), AVK, jav­ne agen­ci­je za var­nost pro­me­ta, jav­ne agen­ci­je za ci­vil­no le­tal­stvo (CAA) in jav­ne agen­ci­je za že­le­zni­ški pro­met v no­vo jav­no agen­ci­jo za trg in po­tro­šni­ke. Na to agen­ci­jo bi bi­le pre­ne­se­ne tu­di ne­ka­te­re na­lo­ge s po­dro­čja var­stva po­tro­šni­kov, ki jih zdaj opra­vlja mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­stvo. V pri­mer­ja­vi s prej­šnji­mi pre­dlo­gi gre to­krat za ko­re­ni­tej­ši pre­dlog zdru­že­va­nja, zdaj sa­mo­sto­jen. Na­sta­la bi no­va agen­ci­ja s 400 za­po­sle­ni­mi in 24 mi­li­jo­ni evrov pro­ra­ču­na. Vo­di­li naj bi jo štir­je di­rek­tor­ji, ki bi jih na pre­dlog sve­ta agen­ci­je ime­no­va­la vla­da. Ta bi ime­no­va­la tu­di svet. Do­se­da­nje agen­ci­je bi po­sta­le sek­tor­ji. Od­zi­ve agen­cij pov­ze­ma­mo po Slo­ven­ski ti­skov­ni agen­ci­ji ( STA).

Jav­na agen­ci­ja za že­le­zni­ški pro­met (AŽP) ni re­gu­la­tor­ni or­gan na po­dro­čju že­le­zni­ške­ga pro­me­ta in nje­no de­lo ni po­ve­za­no z ure­ja­njem tr­žnih raz­mer kot pri ve­či­ni dru­gih agen­cij, ki bi jih po pre­dlo­gu go­spo­dar­ske­ga mi­ni­str­stva zdru­ži­li. Kljub te­mu so v AŽP pre­dlog za­ko­na pro­u­či­li in ni­so mo­gli raz­bra­ti po­zi­tiv­nih učin­kov zdru­že­va­nja.

»Pre­dlog za­ko­na, po ka­te­rem bi osem re­gu­la­tor­jev zdru­ži­li v dve agen­ci­ji, ni uskla­jen z več evrop­ski­mi di­rek­ti­va­mi, pred­vsem v smi­slu za­go­ta­vlja­nja ne­od­vi­sne­ga de­lo­va­nja agen­ci­je kot re­gu­la­tor­ne­ga or­ga­na,« me­ni di­rek­to­ri­ca Ako­sa Ta­nja Mu­ha. Upa na di­a­log s pri­pra­vljav­ci za­ko­na, da bi sku­paj na­šli ustre­zno re­ši­tev. »Agen­ci­ja s pre­dlo­gom za­ko­na pred­ho­dno ni bi­la ni­ti se­zna­nje­na ni­ti ni bi­la vklju­če­na v po­sto­pek nje­go­ve pri­pra­ve,« so po­ve­da­li. Svoj od­ziv so po­sre­do­va­li go­spo­dar­ske­mu mi­ni­str­stvu. Akos pre­dlo­gu za­ko­na »od­loč­no na­spro­tu­je« in me­ni, da je v na­spro­tju z vse­mi de­mo­kra­tič­ni­mi nor­ma­mi in pred­pi­si, ki ve­lja­jo v Slo­ve­ni­ji – re­so­lu­ci­ja o nor­ma­tiv­ni de­jav­no­sti, po­slov­nik DZ in po­slov­nik vla­de –, in tu­di z di­rek­ti­vo EU iz de­cem­bra le­ta 2018 o kre­pi­tvi vlo­ge or­ga­nov dr­žav čla­nic, pri­stoj­nih za kon­ku­ren­co, da bo­do učin­ko­vi­te­je uve­lja­vlja­li pra­vi­la kon­ku­ren­ce, in o za­go­ta­vlja­nju pra­vil­ne­ga de­lo­va­nja no­tra­nje­ga tr­ga, ki jo mo­ra Slo­ve­ni­ja pre­ne­sti v svoj prav­ni red.

»Na­ve­de­ne­ga zdru­že­va­nja ne pod­pi­ra­mo, saj je v na­spro­tju z evrop­skim pra­vom in za ener­get­ski trg kot tu­di za od­je­mal­ce ne pri­na­ša ko­ri­sti,« je po­u­da­ri­la Du

Opo­zi­ci­ja pro­ti

V opo­zi­cij­skih LMŠ, SD, Le­vi­ci in SAB so pre­pri­ča­ni, da gre pri na­čr­tu zdru­ži­tve za po­skus po­li­tič­ne­ga pre­vze­ma ne­od­vi­snih in­sti­tu­cij in na­sta­ja­nje av­to­krat­ske­ga nad­zor­ne­ga sis­te­ma. Po­u­dar­ja­jo, da bo­do na­re­di­li vse, da to pre­pre­či­jo. ška Go­di­na, di­rek­to­ri­ca agen­ci­je za ener­gi­jo.

V jav­ni agen­ci­ji za ci­vil­no le­tal­stvo, ki jo vo­di Rok Ma­rolt, se spra­šu­je­jo, za ka­kšno ra­ci­o­na­li­za­ci­jo gre, saj ima Slo­ve­ni­ja 17 agen­cij, v dve agen­ci­ji naj bi jih zdru­ži­li osem, osta­lih de­vet pa bi osta­lo sa­mo­stoj­nih. S pre­dlo­gom za­ko­na se ne stri­nja­jo: »Pre­dla­ga­na ure­di­tev v prin­ci­pu kr­ši med­na­ro­dno­prav­no vzpo­sta­vlje­ni sis­tem, ki gra­di var­nost ci­vil­ne­ga le­tal­stva na te­me­lju kom­pe­ten­tne­ga pri­stoj­ne­ga or­ga­na,« so za­pi­sa­li. Pri tem so po­u­da­ri­li, da je slo­ven­ski le­tal­ski or­gan za svo­je de­lo pod­vr­žen dve­ma in­špek­ci­ja­ma, in si­cer sve­tov­ni z Med­na­ro­dno or­ga­ni­za­ci­jo ci­vil­ne­ga le­tal­stva (ICAO) ter evrop­ski z Agen­ci­jo EU za le­tal­sko var­nost (EASA).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia