Delo (Slovenia)

Po­moč otro­kom in mla­do­stni­kom

- K. H.

Pi­ran – V Pi­ra­nu je vče­raj od­prl vra­ta Sve­to­val­ni cen­ter za otro­ke, mla­do­stni­ke in star­še Ko­per. Z de­jav­no­stjo sve­to­va­nja, di­a­gno­sti­ke in te­ra­pi­je bo­do nu­di­li pod­po­ro pri uč­nih, ču­stve­nih, vzgoj­nih, ve­denj­skih in psi­ho­so­ci­al­nih sti­skah ali te­ža­vah otrok in mla­do­stni­kov. Star­ši lah­ko za na­ro­ča­nje po­kli­če­jo vsak de­lav­nik med 9. in 12. uro na te­le­fon­sko šte­vil­ko 031 388 591 ali pi­še­jo na e-na­slov sve­to­val­ni.cen­ter.kp1@si­ol.net. Več in­for­ma­cij lah­ko do­bi­jo tu­di na sple­tnem na­slo­vu ht­tp://www.svet-cen­ter-kp.si/.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia