Delo (Slovenia)

Ob sto­ti oble­tni­ci ple­bi­sci­ta

- K. H.

Lju­blja­na – V Lju­blja­ni sta se vče­raj se­sta­li de­le­ga­ci­ji Zve­ze zdru­ženj bor­cev za vre­dno­te NOB Slo­ve­ni­je in Zve­ze ko­ro­ških par­ti­za­nov. Pred­se­dni­ka obeh or­ga­ni­za­cij, Ma­ri­jan Kri­žman in Mi­lan Wut­te, sta se ob sko­raj­šnji sto­ti oble­tni­ci ko­ro­ške­ga ple­bi­sci­ta za­vze­la za od­loč­nej­šo za­šči­to ko­ro­ških Slo­ven­cev. Kri­žman je po­u­da­ril, je za­pi­sa­la STA, da bi mo­ra­la Slo­ve­ni­ja no­ti­fi­ci­ra­ti av­strij­sko dr­žav­no po­god­bo iz le­ta 1955.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia