Delo (Slovenia)

Ko vse od­po­ve, pri­de prav sta­ra kmeč­ka pa­met

Te­den otro­ka Otro­ci po­tre­bu­je­jo po­glo­bljen raz­go­vor o ve­ro­do­stoj­no­sti vi­rov – Kaj z mo­dro­stjo ded­kov in ba­bic

- Po­lo­na Ma­lo­vrh

Lju­blja­na – Mo­to Te­dna otro­ka, ki se je za­čel vče­raj, je Od­go­vor je po­go­vor. To­da ka­te­ro te­mo naj člo­vek obrav­na­va z otro­kom v teh zme­de­nih ča­sih, ko so mu no­ve teh­no­lo­gi­je ve­li­ko­krat laž­je do­se­glji­ve kot star­ši?

Spe­ci­al­ni pe­da­gog Mar­ko Ju­hant je za­tr­dil, da otro­ci po­tre­bu­je­jo pred­vsem po­glo­bljen raz­go­vor o vi­rih in nji­ho­vi ve­ro­do­stoj­no­sti. »Otro­ci po­tre­bu­je­jo raz­go­vor o tem, ka­te­ri vi­ri so sploh ve­ro­do­stoj­ni. Po­memb­no je, da vpra­ša­jo ti­ste­ga, ki mu za­u­pa­jo.« Dej­stvo je na­mreč, je do­dal, da je re­sni­ca ze­lo ube­žlji­va. »Ta vir naj ni­ka­kor ne bo in­ter­net, kjer lah­ko z vpra­ša­njem na­ka­žeš smer. Če je člo­vek na­gnjen v eno smer, bo ra­ču­nal­nik ka­zal sa­mo te sme­ri. Če ga boš vpra­šal, ali je de­ni­mo pa­me­tno upo­ra­blja­ti do­lo­če­ne ta­ble­te, bo­do vsi od­go­vo­ri ta­kšni. Če pa bo člo­vek vpra­šal, za­kaj je do­lo­če­ne ta­ble­te ne­u­mno je­ma­ti, bo do­bil ti­soč in­for­ma­cij o tem, da jih ni pa­me­tno je­ma­ti.« Otrok po­tre­bu­je po­go­vor o tem, da je re­snic lah­ko več in da je is­ta re­sni­ca vi­de­ti dru­ga­če z dveh raz­lič­nih sta­lišč, je do­dal pe­da­gog.

»Pred tri­de­se­ti­mi le­ti mno­gi do­ma sploh ni­so ime­li te­le­fon­ske­ga pri­ključ­ka, da­nes pa ima sko­raj vsak otrok pa­me­tni te­le­fon in s tem do­stop do sple­ta. To ima tu­di svo­je pa­sti,« se je stri­nja­la Este­ra Ce­rar, av­to­ri­ca raz­sta­ve Od­go­vor je po­go­vor, ki sta jo Tom te­le­fon in Mu­zej po­šte in te­le­ko­mu­ni­ka­cij v Pol­ho­vem Grad­cu za de­vet me­se­cev po­sta­vi­la na ogled mi­nu­lo ne­de­ljo. Med naj­po­go­stej­ši­mi vse­bi­na­mi na Tom te­le­fo­nu so po po­dat­kih Zve­ze pri­ja­te­ljev mla­di­ne Slo­ve­ni­je vr­stni­ške te­me, dru­ži­na in lju­be­zen, vse bolj je opa­zi­ti, da otro­ke ta­re­jo osa­mlje­nost, strah, de­pre­si­ja, ce­lo raz­mi­šlja­nja, da se ne spla­ča ži­ve­ti. A vsi otro­ci ne za­u­pa­jo stisk tuj­cem in kljub za­go­ta­vlja­nju ano­ni­mno­sti ne po­kli­če­jo po te­le­fo­nu. Ali to­rej ob po­manj­ka­nju ča­sa star­šev is­ka­ti po­moč v mo­dro­sti sta­rih star­šev? Pe­da­gog Ju­hant o tem me­ni: »Ko vse od­po­ve, pri­de prav do­bra sta­ra kmeč­ka pa­met, ki je ne mo­re na­do­me­sti­ti no­be­na fa­kul­te­ta.«

Pra­vi­ce otrok na pa­pir­ju Va­ruh člo­ve­ko­vih pra­vic Pe­ter Sveti­na je pre­pri­čan, da pra­vi­ce otrok v pra­ksi še ve­dno ni­so do­volj za­šči­te­ne. Glas otrok si že­li okre­pi­ti z mre­žo za­go­vor­ni­kov otrok. La­ni so do­de­li­li za­go­vor­ni­ka kar 65 otro­kom, ki so v pov­pre­čju ime­li ko­maj enajst let.

Va­ruh je po­zval od­lo­če­val­ce v dr­ža­vi, naj čim prej sprej­me­jo za­kon, ki bo ce­lo­stno obrav­na­val otro­ke žr­tve in pri­če ka­zni­vih de­janj v var­ni hi­ši po is­lan­dskem mo­de­lu Barn­haus. Za­če­tek upo­ra­be dru­žin­ske­ga za­ko­ni­ka in uve­lja­vi­tev za­ko­na o ne­prav­dnem po­stop­ku sta po nje­go­vem več kot do­bro­do­šla, to­da z nju­no uve­lja­vi­tvi­jo se je, kot je opo­zo­ril, še po­ve­ča­la po­tre­ba po iz­ve­den­cih kli­nič­ne psi­ho­lo­gi­je za otro­ke ozi­ro­ma po iz­ve­den­cih psi­hi­a­tri­je in pe­dop­si­hi­a­tri­je, za­ra­di če­sar na so­di­ščih na­sta­ja­jo za­sto­ji. Od­bor za otro­ko­ve pra­vi­ce pri

Zdru­že­nih na­ro­dih je Slo­ve­ni­jo ob za­dnjem pre­gle­du iz­va­ja­nja kon­ven­ci­je opo­zo­ril, da bi mo­ra­la dr­ža­va obrav­na­va­ti pri­tož­be otrok »na otro­ku ob­ču­tljiv in hi­ter na­čin«. Za­to, je do­dal Sveti­na, v nje­go­vem ura­du na­čr­tu­je­jo oza­ve­šča­nje otrok o nji­ho­vi pra­vi­ci do ne­po­sre­dne­ga vla­ga­nja pri­tožb in se za­vze­ma­jo za otro­kom do­sto­pne in pri­ja­zne po­stop­ke.

 ?? Fo­to Ma­tej Dru­žnik ?? Z otro­ki se je tre­ba po­go­var­ja­ti, med dru­gim tu­di o pa­steh sple­ta.
Fo­to Ma­tej Dru­žnik Z otro­ki se je tre­ba po­go­var­ja­ti, med dru­gim tu­di o pa­steh sple­ta.
 ??  ?? »Otrok po­tre­bu­je po­go­vor o tem, da je is­ta re­sni­ca vi­de­ti dru­ga­če z dveh raz­lič­nih sta­lišč,« pra­vi Mar­ko Ju­hant.
»Otrok po­tre­bu­je po­go­vor o tem, da je is­ta re­sni­ca vi­de­ti dru­ga­če z dveh raz­lič­nih sta­lišč,« pra­vi Mar­ko Ju­hant.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia