Delo (Slovenia)

Za vstop v BiH kma­lu ne bo več ob­ve­zna

- P. Z.

Lju­blja­na – S pod­pi­som mul­ti­la­te­ral­ne­ga spo­ra­zu­ma se je Bo­sna in Her­ce­go­vi­na pri­dru­ži­la dr­ža­vam, ki ni­so za­ve­za­ne k sis­te­mu med­na­ro­dne­ga nad­zo­ra za za­va­ro­va­nje mo­tor­ne­ga vo­zi­la s t. i. ze­le­no kar­to. 19. ok­to­bra lju­dje za vstop v BiH ne bo­do več po­tre­bo­va­li ze­le­ne kar­te, so po po­ro­ča­nju STA spo­ro­či­li iz Slo­ven­ske­ga za­va­ro­val­ne­ga zdru­že­nja. Vo­zni­kom kljub te­mu sve­tu­je­jo, naj jo ima­jo s se­boj, saj je ob mo­re­bi­tnih pro­me­tnih ne­sre­čah po­mem­ben iden­ti­fi­ka­cij­ski do­ku­ment.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia