Delo (Slovenia)

Trump po­sku­ša osta­ti v igri

ZDA Pred­se­dnik je tvi­tnil, da od­ha­ja iz bol­ni­šni­ce

- Bar­ba­ra Kram­žar,

Wa­shing­ton – Na­spro­tni­ki Do­nal­da Trum­pa so upa­li, da ga bo co­vid-19 iz­u­čil, a je obo­le­li ame­ri­ški pred­se­dnik na­da­lje­val v svo­jem slo­gu. Če­prav pre­je­ma zdra­vi­la, ki so na­me­nje­na naj­bolj ogro­že­nim, je pred kon­cem De­lo­ve re­dak­ci­je tvi­tnil, da za­pu­šča bol­ni­šni­co, da se po­ču­ti ze­lo do­bro, in do­dal, »ne boj­te se co­vi­da-19«.

do­pi­sni­ca

Ste­ro­id de­ksa­me­ta­zon, ki so ga zdrav­ni­ki do­da­li dru­gim zdra­vi­lom, po do­se­da­njih iz­ku­šnjah po­ma­ga le hu­je obo­le­lim, dru­gim naj bi ce­lo ško­dil. Ne­ka­te­ri za­to že go­vo­ri­jo o VIP-sin­dro­mu, ki po­memb­ne­že na­va­ja k pre­pri­če­va­nju o zdra­vlje­nju po la­stni pre­so­ji.

Ame­ri­ški pred­se­dnik je me­nil, da se ne mo­re za­pre­ti v so­bo, ter po­u­da­ril ve­lik na­pre­dek pri zmanj­ša­nju smr­tno­sti co­vi­da-19. V ta­kšnem raz­po­lo­že­nju je iz bol­ni­šni­ce tvi­tnil pred­vo­lil­ni pro­gram kot uvod v »ope­ra­ci­jo Ma­ga« za po­ve­ča­nje ame­ri­ške ve­li­či­ne, ki so jo na­po­ve­da­li nje­go­vi so­de­lav­ci.

Ame­ri­ča­ne je z ve­li­ki­mi čr­ka­mi po­zval na vo­li­tve, če ho­če­jo bor­zne re­kor­de in s tem po­ve­ča­nje svo­jih po­koj­nin­skih vla­ganj 401k, če se ho­če­jo iz­o­gni­ti naj­ve­čje­mu vi­ša­nju dav­kov v zgo­do­vi­ni ZDA, ki ga je pri­pi­sal de­mo­krat­ske­mu iz­zi­val­cu Jo­e­ju Bi­dnu, ter če ho­če­jo z njim ohra­ni­ti niz­ke dav­ke, dru­gi amand­ma s pra­vi­co do no­še­nja orož­ja, naj­moč­nej­šo voj­sko na sve­tu, za­kon in red, ver­sko svo­bo­do, ve­solj­ske si­le, mmo­žič­no zmanj­ša­nje re­gu­la­cij, za­vze­ma­nje za ži­vlje­nje, bolj­še in ce­nej­še zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje z za­šči­to pred­ho­dnih obo­lenj, boj s »sko­rum­pi­ra­ni­mi la­žni­mi me­di­ji« ter za­go­to­vi­tev mi­ru z mo­čjo in s tem po­ve­za­no vr­ni­tev vo­ja­kov do­mov. Re­pu­bli­kan­ski pred­se­dnik je iz bol­ni­šnič­ne su­i­te vo­dil tu­di po­sve­to­va­nje o na­ci­o­nal­ni var­no­sti s pod­pred­se­dni­kom Mi­kom Pen­ce­om in dru­gi­mi, da bi ugo­to­vi­li, ali po­sku­ša­jo tu­je si­le iz­ko­ri­sti­ti nje­go­vo bo­le­zen. Raz­vpi­ti kov­ček s ši­fra­mi za upra­vlja­nje je­dr­ske­ga ar­ze­na­la ZDA tu­di zdaj ves čas no­si s sa­bo.

Uči­nek na vo­li­tve

Ni še ja­sno, ali se bo vi­rus po­ko­ril Trum­po­vi dr­ži moč­ne­ga vo­di­te­lja. Jav­nost bo pre­so­ja­la tu­di zdra­vstve­no sta­nje šte­vil­nih dru­gih oku­že­nih iz nje­go­ve bli­ži­ne. Za­ra­di po­zi­tiv­ne­ga te­sta ti­skov­ne pred­stav­ni­ce Kay­lei­gh McEna­ny je zdaj po­leg pr­ve da­me Me­la­nie v ka­ran­te­ni več kot de­set lju­di, sve­to­val­ka v od­sto­pu Kel­lyan­ne Co­n­way naj bi oku­ži­la ce­lo svo­jo upor­ni­ško pet­naj­stle­tno hčer. De­mo­kra­ti si bo­do zdaj še bolj pri­za­de­va­li za pre­pre­či­tev po­tr­di­tve kon­ser­va­tiv­ne no­mi­ni­ran­ke za vr­hov­no so­di­šče Amy Co­ney Bar­rett, kar Trump vi­di kot kro­no pr­ve­ga man­da­ta. Po­li­tič­ni na­spro­tni­ki upa­jo, da bo­do vo­liv­ci pred­se­dni­ka ven­dar­le pre­po­zna­li za ne­od­go­vor­ne­ga se­jal­ca bo­le­zni, ne upa­jo pa si da­ti ro­ke v ogenj za­nje. Ame­ri­ška pred­vo­lil­na kri­mi­nal­ka se na­da­lju­je.

 ??  ?? Moč­no kri­ti­zi­ra­na ne­delj­ska vo­žnja Do­nal­da Trum­pa, med ka­te­ro je poz­dra­vljal pri­vr­žen­ce pred vo­ja­ško bol­ni­šni­co Wal­ter­ja Re­e­da.
Moč­no kri­ti­zi­ra­na ne­delj­ska vo­žnja Do­nal­da Trum­pa, med ka­te­ro je poz­dra­vljal pri­vr­žen­ce pred vo­ja­ško bol­ni­šni­co Wal­ter­ja Re­e­da.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia