Delo (Slovenia)

Po­ni­ža­ne se po­ču­ti­jo žr­tve – ne zlo­čin­ci

In­di­ja Ne mo­re bi­ti pra­ve de­mo­kra­ci­je, do­kler se pri­pa­dni­kom pri­vi­le­gi­ra­nih kast ne zdi nuj­no raz­mi­šlja­ti o žr­tvah na­si­lja na druž­be­nem dnu

- Zo­ra­na Ba­ko­vić

Ak­ti­vist­ke za pra­vi­ce žensk v In­di­ji na­da­lju­je­jo pro­te­ste in zah­te­va­jo, naj po­si­lje­val­ce de­kle­ta v va­si Ha­thras v se­ver­ni dr­ža­vi Utar Pra­deš ka­znu­je­jo brez mi­lo­sti in pri­kri­va­nja po­drob­no­sti nji­ho­ve­ga zlo­či­na. Če­prav se zdi, da v druž­bi na­ra­šča na­pe­tost za­ra­di še ene­ga bru­tal­ne­ga raz­kri­tja ne­e­na­ko­prav­no­sti pred za­ko­nom, je vsem ja­sno, da bo tu­di to­krat zgolj v manj­ši me­ri za­do­šče­no pra­vi­ci.

Naj­po­memb­nej­še­ga pre­mi­ka, ki bi omo­go­čil re­snič­no spre­mem­bo v in­dij­ski druž­bi, tu­di to­krat ne bo: naj­šte­vil­nej­ša de­mo­kra­ci­ja bo osta­la raz­de­lje­na na ka­ste, med ka­te­ri­mi ob­sta­ja pro­stor, kjer se do­ga­ja­jo zlo­či­ni brez ka­zni. Po­sil­stvo 19-le­tne­ga de­kle­ta v Ha­thra­su se je zgo­di­lo 14. sep­tem­bra. Čla­ni dru­ži­ne so jo na­šli na trav­ni­ku ne­da­leč od do­ma – go­lo, kr­va­vo, ne­po­kre­tno, z od­re­za­nim je­zi­kom in zlo­mlje­no hrb­te­ni­co. Dva te­dna se je bo­ri­la za ži­vlje­nje, na­to je prej­šnji to­rek pod­le­gla hu­dim po­škod­bam. Po na­lo­gu ob­moč­ne obla­sti so nje­no tru­plo na­sle­dnji dan kre­mi­ra­li, če­prav so ho­te­li star­ši sa­mi or­ga­ni­zi­ra­ti slo­vo od mla­de du­še. Po­li­ci­ja je ime­la dru­ži­no več dni za­kle­nje­no v hi­ši.

Ob­ču­tek pri­vi­le­gi­ra­no­sti De­kle je pri­pa­da­lo naj­niž­ji ka­sti da­li­tov, ki so jih nek­daj ime­no­va­li »ne­do­ta­klji­vi«. Štir­je po­si­lje­val­ci so čla­ni viš­je ka­ste tha­kur. Po­tem ko so v mi­nu­lih dneh šte­vil­ni ak­ti­vi­sti pa tu­di po­li­ti­ki or­ga­ni­zi­ra­li pro­te­ste za­ra­di oči­tnih po­sku­sov ob­moč­ne po­li­ci­je, da bi pre­pre­či­la stik de­kli­či­nih star­šev s ko­mer­ko­li zu­naj Ha­thra­sa, so šli na uli­ce tu­di pri­pa­dni­ki ob­moč­ne sku­pi­ne tha­kur­jev, ki so iz­ra­zi­li pod­po­ro are­ti­ra­nim po­si­lje­val­cem. Za­tr­di­li so, da pre­i­sko­val­ci ni­so na­šli do­volj do­ka­zov za vlo­ži­tev ob­to­žni­ce in da bi bi­la pod pri­ti­ski jav­no­sti, ki zah­te­va, naj vsi štir­je kon­ča­jo na ve­ša­lih, raz­sod­ba vse­ka­kor kri­vič­na.

Ta­ko se je zno­va po­ka­za­lo, da zlo­či­ni, ki jih za­kri­vi­jo pri­pa­dni­ki raz­lič­nih kast, v In­di­ji ni­so na­ključ­ni. Iz­ha­ja­jo iz sto­le­tij ne­go­va­ne­ga ob­čut­ka upra­vi­če­ne pri­vi­le­gi­ra­no­sti do­lo­če­ne­ga de­la druž­be, ki je ve­li­ko­krat po­pa­če­no v pa­to­lo­ško pre­pri­ča­nje, da lah­ko z niž­ji­mi od se­be poč­ne­jo, kar ho­če­jo. Naj­po­go­ste­je so žr­tve da­lit­ske žen­ske, ki so v tej oko­ste­ne­li hi­e­rar­hi­ji dva­kra­tno brez­prav­ne – ta­ko po ka­sti kot po spo­lu.

Ti­ste­ga dne, ko je za­ra­di stra­ho­tnih po­škodb pre­mi­ni­la ome­nje­na 19-le­tni­ca, je v tej in­dij­ski dr­ža­vi po sku­pin­skem po­sil­stvu umr­lo 22-le­tno de­kle. Tu­di ona je pri­pa­da­la da­li­tom. Vse, kar lah­ko pri­ča­ku­je nje­na dru­ži­na, je »pra­vi­ca za žr­tev zlo­či­na«. Ob­moč­na oblast Ba­lram­pur­ja, kjer je de­kle ži­ve­lo, je nje­nim star­šem do­de­li­la 600.000 ru­pij (mal­ce več kot 8000 do­lar­jev) in jim oblju­bi­la vso po­moč, če jo bo­do po­tre­bo­va­li. Ko­li­ko bo­sta do­bi­la are­ti­ra­na po­si­lje­val­ca, je zdaj od­vi­sno od te­ga, ko­li­ko se bo­do s pri­me­rom ukvar­ja­li ak­ti­vi­sti, me­di­ji in opo­zi­ci­ja. In­sti­tu­ci­je so sko­rum­pi­ra­ne s ka­stnim aparthei­dom.

Vpliv pan­de­mi­je

Kljub ak­ti­viz­mu, ki se je o ka­stni in spol­ni ne­e­na­ko­prav­no­sti v za­dnjih le­tih raz­vil v In­di­ji, je na­si­lja nad žen­ska­mi če­da­lje več. Zdi se, da je pan­de­mi­ja vse sku­paj še pod­žga­la. V dr­ža­vi Ke­ra­la je vo­z­nik re­še­val­ne­ga vo­zi­la po­si­lil bol­ni­co, obo­le­lo za co­vi­dom-19, med­tem ko jo je pe­ljal v bol­ni­šni­co. Na po­lju slad­kor­ne­ga tr­sa v Utar Pra­de­šu so av­gu­sta na­šli tru­plo 13-le­tne de­kli­ce, ki je bi­la ubi­ta med spol­nim iz­ži­vlja­njem, v juž­ni dr­ža­vi Mad­hja Pra­deš pa so ugra­bi­li in po­si­li­li šestle­tno de­kli­co, zlo­čin­ci so ji na­to še del­no iz­ko­pa­li oči, da jih po­zne­je ne bi pre­po­zna­la.

Le­ta 2012 je In­di­jo pre­tre­slo po­sil­stvo štu­dent­ke, nad ka­te­ro se je v av­to­bu­su iz­ži­vlja­lo šest fan­tov. Tri­in­dvaj­se­tle­tni­ca je ne­kaj dni po­zne­je umr­la za­ra­di hu­dih po­škodb, štir­je po­si­lje­val­ci pa so le­tos spo­mla­di kon­ča­li na ve­ša­lih. Le­ta 2017 je po­li­ci­ja pre­je­la 33.658 pri­jav po­sil­stev, kar je bi­lo 35 od­stot­kov več kot le­ta 2012, la­ni pa se je šte­vi­lo pri­me­rov na­si­lja nad žen­ska­mi (v pri­mer­ja­vi z le­tom 2018) po­ve­ča­lo še za 7,3 od­stot­ka.

Del­no si je mo­go­če po­rast to­vr­stnih zlo­či­nov tol­ma­či­ti s tem, da so žen­ske po­gu­mnej­še in se kljub vse­mu obr­ne­jo na po­li­ci­jo. Kaj­ti če je iz sta­ti­stič­nih po­dat­kov raz­vi­dno, da je ka­zno­va­na zgolj če­tr­ti­na pri­ja­vlje­nih po­si­lje­val­cev, je hkra­ti ja­sno, da lah­ko ti­sti, ki se iz­o­gne­jo ro­ki pra­vi­ce, zlo­čin po­no­vi­jo. Že iz ma­šče­va­nja. Na­ci­o­na­li­stič­na po­li­ti­ka, ki jo vo­di­ta vla­da­jo­ča stran­ka Bha­ra­ti­ja Dža­na­ta in pre­mi­er Na­ren­dra Mo­di, vzpo­sta­vlja mi­sel­no pod­la­go za na­da­lje­va­nje spol­ne­ga šo­vi­niz­ma in ka­stne se­gre­ga­ci­je. Prej­šnji te­den se je v dr­ža­vi Bi­har ne­kaj ur po tem, ko je bi­la po­si­lje­na, ubi­la 13-le­tna de­kli­ca. Ra­je je iz­bra­la smrt kot po­ni­ža­nje. Mla­de­nič, ki jo je po­si­lil, se ni po­ču­til po­ni­ža­ne­ga.

• Pro­te­sti za­ra­di no­ve­ga bru­tal­ne­ga po­sil­stva v In­di­ji.

• Zlo­či­ni brez ka­zni.

• Po­sle­di­ca ob­čut­ka upra­vi­če­ne pri­vi­le­gi­ra­no­sti de­la druž­be.

 ??  ?? Ak­ti­vist­ke za žen­ske pra­vi­ce v In­di­ji na­da­lju­je­jo pro­te­ste in zah­te­va­jo ka­zen za po­si­lje­val­ce.
Ak­ti­vist­ke za žen­ske pra­vi­ce v In­di­ji na­da­lju­je­jo pro­te­ste in zah­te­va­jo ka­zen za po­si­lje­val­ce.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia