Delo (Slovenia)

Evrop­ske vre­dno­te ni­so na­pro­daj

- Pri­spe­vek je mne­nje av­tor­ja in ne iz­ra­ža nuj­no sta­li­šča ure­dni­štva.

Vo­di­te­lji šti­rih naj­ve­čjih po­li­tič­nih sku­pin v evrop­skem par­la­men­tu zdru­že­ni po­ši­lja­mo spo­ro­či­lo evrop­ske­mu sve­tu, sve­tu EU in evrop­ski ko­mi­si­ji: Na­še vre­dno­te ni­so na­pro­daj.

V za­dnjih te­dnih smo se spo­pa­da­li s po­pol­nim od­po­rom pro­ti še ta­ko majh­nim spre­mem­bam kom­pro­mi­sne­ga do­go­vo­ra gle­de pro­ra­ču­na in na­čr­ta za oži­vi­tev EU, ki so ga vo­di­te­lji do­se­gli le­tos po­le­ti. To ni skla­dno s spre­je­ti­mi za­ve­za­mi, po­seb­no ne z uved­bo po­go­je­val­ne­ga me­ha­niz­ma za spo­što­va­nje vla­da­vi­ne pra­va z evrop­skim pro­ra­ču­nom in re­še­val­nim skla­dom Na­sle­dnja ge­ne­ra­ci­ja EU.

Na­črt za oži­vi­tev go­spo­dar­stva so­gla­sno pod­pi­ra­mo, o tem ni dvo­ma. Na­ša go­spo­dar­stva po­tre­bu­je­jo nuj­no po­moč pri re­še­va­nju de­lov­nih mest in ustvar­ja­nju pri­lo­žno­sti za pri­ho­dnost. Pod­po­ra evrop­ske­ga par­la­men­ta na­čr­tu za oži­vi­tev ni ne­go­to­va – svo­jo za­ve­za­nost smo po­ka­za­li že 16. sep­tem­bra z gla­so­va­njem o pro­gra­mu ko­mi­si­je za okre­va­nje po kri­zi. Zdaj mo­ra to sto­ri­ti še 27 vlad in nji­ho­vih na­ci­o­nal­nih par­la­men­tov. Go­spo­dar­ski iz­zi­vi za na­še dr­ža­vlja­ne so z vsa­kim dnem tež­ji. Ne­spre­je­mlji­vo je, da so ti­sti, ki že­li­jo spod­ko­pa­ti prav­no dr­ža­vo, pri­pra­vlje­ni vze­ti na­črt za oži­vi­tev za tal­ca, s tem pa za­do­vo­lji­tev svo­jih in­te­re­sov po­sta­vi­ti pred in­te­re­se dr­ža­vlja­nov.

Naš pra­vo­so­dni sis­tem je v kri­zi. Ko ena od na­ših vlad uti­ša svo­je so­dni­ke ter ustva­ri ozra­čje stra­hu in nad­zo­ra na vseh rav­neh na­ci­o­nal­ne­ga pra­vo­so­dne­ga sis­te­ma, se v ne­go­to­vost po­sta­vlja ce­lo­ten prav­ni red.

Na­še dr­ža­vljan­ske svo­bo­šči­ne, svo­bo­da me­di­jev in plu­ra­li­zem so pod ze­lo ve­li­kim pri­ti­skom. Na­pa­di na svo­bo­do me­di­jev, ci­vil­no druž­bo, ver­bal­no in fi­zič­no na­si­lje nad no­vi­nar­ji – ce­lo aten­ta­ti – in pre­vze­mi me­dij­skih sku­pin, ki jih iz­va­ja­jo vla­da­jo­če oli­gar­hi­je v ne­ka­te­rih dr­ža­vah čla­ni­cah, po­sta­ja­jo pra­vi­lo. A me­dij­ska svo­bo­da ni luksuz. Je pr­vi po­goj za svo­bo­dne in de­lu­jo­če de­mo­kra­ci­je.

Naš no­tra­nji trg je ogro­žen. So­o­če­ni smo s pe­šči­co lju­di, ki pre­vze­ma nad­zor nad jav­ni­mi sred­stvi in jav­ni­mi na­ro­či­li, ter ko­rup­ci­jo, ki po­sta­ja spre­je­mlji­vo pra­vi­lo.

Po na­šem tr­dnem pre­pri­ča­nju je za re­še­va­nje teh vpra­šanj ključ­no po­go­je­va­nje spo­što­va­nja prav­ne dr­ža­ve s pri­do­bi­va­njem sred­stev v evrop­skem pro­ra­ču­nu.

Ura bi­je vse gla­sne­je. Svet je spre­jel svo­je sta­li­šče, po­ga­ja­nja se konč­no lah­ko zač­ne­jo, ven­dar žal še ni­ma­mo ne­ka­te­rih te­melj­nih va­ro­valk. Pr­vič, po­tre­ben je ja­sen in do­kon­čen po­sto­pek, ki bi ko­mi­si­ji omo­go­čil raz­ve­lja­vi­tev skle­pa o do­de­li­tvi sred­stev, o ka­te­rem bi s kva­li­fi­ci­ra­no ve­či­no na­to od­lo­čal svet. Dru­gič, spo­što­va­nje na­čel prav­ne dr­ža­ve in ne­od­vi­sno­sti sod­stva mo­ra­ta bi­ti mi­ni­mal­na po­go­ja v po­stop­ku. Evrop­ska ko­mi­si­ja bi se pri svo­jih ugo­to­vi­tvah mo­ra­la opre­ti na ne­dav­no pred­sta­vlje­no le­tno po­ro­či­lo o sta­nju vla­da­vi­ne pra­va v dr­ža­vah čla­ni­cah in ne­od­vi­sno sku­pi­no stro­kov­nja­kov za prav­no dr­ža­vo. Tre­tjič, za­sil­ni iz­hod dr­ža­vam, z mo­žno­stjo zah­te­va­ti obrav­na­vo za­de­ve na pri­ho­dnjem za­se­da­nju evrop­ske­ga sve­ta, ustvar­ja raz­me­re, v ka­te­rih bi to vpra­ša­nje lah­ko sta­gni­ra­lo več let. To pa je na­me­nje­no sa­mo in­te­re­som ti­stih, ki ukre­pov ne že­li­jo spre­je­ti.

Naj­po­memb­ne­je je, da svo­je dr­ža­vlja­ne za­šči­ti­mo pred rav­na­njem ne­ka­te­rih vlad, in si­cer z vzpo­sta­vi­tvi­jo sis­te­ma ne­po­sre­dne­ga do­de­lje­va­nja sred­stev v evrop­ski ko­mi­si­ji. No­ben evrop­ski dr­ža­vljan ne bi smel bi­ti ka­zno­van, ker nje­go­va vla­da ne spo­štu­je in ne pod­pi­ra te­melj­nih na­čel na­še Uni­je. Vse tri in­sti­tu­ci­je mo­ra­jo bi­ti vklju­če­ne v po­sto­pek, od­lo­čil­no vlo­go pa mo­ra ime­ti evrop­ski par­la­ment. To od­go­vor­nost smo pri­pra­vlje­ni pre­vze­ti, saj to od nas zah­te­va­jo dr­ža­vlja­ni.

Svet po­zi­va­mo, naj sto­ri ena­ko in za­vza­me kon­struk­ti­ven od­nos do vpra­ša­nja prav­ne dr­ža­ve. Na­re­di­ti mo­ra­mo vse, kar je v na­ši mo­či, da za­šči­ti­mo svo­jo ve­li­ko evrop­sko de­mo­kra­ci­jo, go­spo­dar­stvo, vre­dno­te, in kar je naj­po­memb­nej­še – svo­je dr­ža­vlja­ne. Vz­tra­ja­li bo­mo pri svo­jem po­slan­stvu, da za­go­to­vi­mo, da evrop­ske vre­dno­te ne bo­do na­pro­daj.

Man­fred We­ber, pred­se­dnik sku­pi­ne EPP v evrop­skem par­la­men­tu Ira­txe Gar­cía Pérez, pred­se­dni­ca sku­pi­ne S&D v evrop­skem par­la­men­tu Da­ci­an Ci­o­loș , pred­se­dnik sku­pi­ne Re­new Euro­pe v evrop­skem par­la­men­tu

Ska Kel­ler in Phi­li­ppe Lam­berts,

so­pred­se­dni­ka Ze­le­nih/Evrop­ske svo­bo­dne zve­ze v evrop­skem par­la­men­tu

Naš pra­vo­so­dni sis­tem je v kri­zi. Ko ena od na­ših vlad uti­ša svo­je so­dni­ke ter ustva­ri ozra­čje stra­hu in nad­zo­ra na vseh rav­neh na­ci­o­nal­ne­ga pra­vo­so­dne­ga sis­te­ma, je v ne­go­to­vost po­sta­vljen ce­lo­ten prav­ni red.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia