Delo (Slovenia)

Evrop­ske za­lo­ge li­ti­ja so na Oto­ku

Mo­bil­no Ru­dar­ji iz Cor­n­wal­la pri­ča­ku­je­jo za­slu­žek od pre­ho­da na ele­k­trič­ne av­to­mo­bi­le

-

Sre­di 19. sto­le­tja so ru­dar­ji v ru­dni­ku ba­kra Whe­al Cli­fford, ki je zdaj kraj s sli­ko­vi­ti­mi ru­še­vi­na­mi ne­da­leč od me­sta Re­druth v Cor­n­wal­lu, na­le­te­li na vo­de, bo­ga­te z li­ti­jem. Ta­krat te ko­vi­ne ni­so upo­ra­blja­li v ko­mer­ci­al­ne na­me­ne. Naj­ve­čja te­ža­va, ki so jo mo­ra­li re­ši­ti, so bi­li pod­ze­mni iz­vi­ri. Da­nes pa je li­tij nuj­na se­sta­vi­na aku­mu­la­tor­jev ele­k­trič­nih av­to­mo­bi­lov, na­ha­ja­li­šča v Cor­n­wal­lu pa pri­va­blja­jo is­kal­ce. Tam­kaj­šnji pre­bi­val­ci upa­jo, da bo­do po dveh de­se­tle­tjih od za­pr­tja za­dnje­ga ru­dni­ka te ko­vi­ne lah­ko spet obu­di­li ru­dar­stvo.

V to vla­ga­ta dve pod­je­tji, ki sta iz­bra­li raz­lič­na pri­sto­pa. Cor­ni­sh Li­thi­um na­me­ra­va pri­do­bi­va­ti ko­vi­no iz sla­ni­ce, ki jo bo pri­do­bil z vr­ta­njem vr­tin. Lu­čaj od nek­da­nje­ga ru­dni­ka Whe­al Cli­fford gra­di pi­lo­tni obrat, ki bo kon­čan v 18 me­se­cih, pra­vi šef pod­je­tja Je­re­my Wra­thall. Kon­ku­renč­no pod­je­tje Bri­ti­sh Li­thi­um pa pra­vi, da bo­do li­tij pri­do­bi­va­li z dro­blje­njem ka­mnin iz ka­mno­lo­ma, ki ga že­li­jo iz­ko­pa­ti zu­naj me­sta St. Au­stell. Pred­se­dnik pod­je­tja Ro­de­rick Smith je de­jal, da bo lu­knja »ve­li­ka, ven­dar ne gi­gant­ska«, in to na ob­mo­čju, kjer so že pri­do­bi­va­li ka­o­lin. Obe pod­je­tji pra­vi­ta, da bi se ko­mer­ci­al­na pro­i­zvo­dnja za­če­la v treh do pe­tih le­tih.

Sve­tov­no pov­pra­še­va­nje po li­ti­ju naj bi se v pri­ho­dnjih 15 le­tih po­ve­ča­lo za pet­krat, saj se av­to­mo­bi­li na ben­cin­ski in di­zel­ski po­gon umi­ka­jo ele­k­trič­nim. Za zdaj naj­več li­ti­ja pri­ha­ja iz Či­la, Ar­gen­ti­ne in Av­stra­li­je. Ve­li­ko ga mo­ra tu­di na Ki­taj­sko za­ra­di pre­de­la­ve. Ve­či­na ana­li­ti­kov se stri­nja, da ga bo sča­so­ma do­volj za vse po­tre­be. Ven­dar pro­i­zva­jal­ce av­to­mo­bi­lov skr­bi, da bo­do s šir­je­njem pro­i­zvo­dnje na­sta­ja­la oz­ka gr­la, za­to že­li­jo ra­zno­vr­stnej­šo pa­le­to do­ba­vi­te­ljev, pra­vi An­dy Ley­land iz sve­to­val­ne druž­be Ben­ch­mark Mi­ne­ral In­tel­li­gen­ce. Pro­i­zva­jal­ci av­to­mo­bi­lov bi ra­di zmanj­ša­li raz­da­lje, ki jih mo­ra­jo pre­po­to­va­ti su­ro­vi­ne. Skr­bi jih, da jim bo­do ohla­pni okolj­ski stan­dar­di v ne­ka­te­rih dr­ža­vah pro­i­zva­jal­kah li­ti­ja pov­zro­ča­li te­ža­ve v po­znej­ših fa­zah.

Po­spe­šek za an­gle­ško av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo Pro­i­zva­jal­ke li­ti­ja v Cor­n­wal­lu tr­di­jo, da nji­ho­vi pro­jek­ti lah­ko okre­pi­jo an­gle­ško pro­i­zvo­dnjo av­to­mo­bi­lov. V po­ro­či­lu raz­i­sko­val­ne usta­no­ve Fa­ra­day In­sti­tu­ti­on, ki jo fi­nan­ci­ra vla­da, so mar­ca opo­zar­ja­li, da bi do le­ta 2040 lah­ko iz­gu­bi­li več kot 100.000 de­lov­nih mest, če an­gle­škim pro­i­zva­jal­cem av­to­mo­bi­lov ne bo uspe­lo za­go­to­vi­ti zna­nja in in­ve­sti­cij, po­treb­nih za pre­hod od iz­de­la­ve tra­di­ci­o­nal­nih k ele­k­trič­nim av­to­mo­bi­lom. Pra­vi­jo, da je naj­po­memb­ne­je pri­va­bi­ti iz­de­lo­val­ce aku­mu­la­tor­jev. Ste­phen Gi­fford iz ome­nje­ne usta­no­ve me­ni, da se bo pro­i­zva­jal­cem aku­mu­la­tor­jev Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja zde­la ne­ko­li­ko pri­vlač­nej­ši kraj za po­sta­vi­tev obra­tov, če bo­do ve­de­li, da lah­ko ra­ču­na­jo, da bo­do »če­tr­ti­no ali mor­da pe­ti­no« li­ti­ja do­bi­li zno­traj me­ja te dr­ža­ve. V pod­je­tju Bri­ti­sh Li­thi­um upa­jo, da bo­do v svo­jem ka­mno­lo­mu pri­de­la­li do­volj li­ti­ja na le­to za 350.000 ele­k­trič­nih av­to­mo­bi­lov.

V za­dnjih dveh de­se­tle­tjih je bi­lo ve­li­ko na­čr­tov za iz­ko­ri­šča­nje raz­lič­nih pre­o­sta­lih mi­ne­ra­lov v Cor­n­wal­lu. Do zdaj so vsi pro­pa­dli. Ne­ka­te­ri ak­ter­ji iz pa­no­ge so se iz­ka­za­li bolj ve­šči pri pro­mo­ci­ji kot pri pri­do­bi­va­nju ko­ri­stnih sno­vi iz ze­mlje, pra­vi Kip Jeffrey s ka­te­dre Cam­bor­ne School of Mi­nes (ki je zdaj del uni­ver­ze v Exe­ter­ju). To­da po nje­go­vem mne­nju so se­da­nji kan­di­da­ti bolj­ši po­zna­val­ci. Uspe­šni so bi­li pri ure­ja­nju do­vo­ljenj za pri­do­bi­va­nje mi­ne­ra­lov in za­go­ta­vlja­jo no­vej­še teh­no­lo­gi­je. Po­leg te­ga uži­va­jo ve­li­ko lo­kal­no pod­po­ro. Kim Con­chie s tam­kaj­šnje tr­go­vin­ske zbor­ni­ce pra­vi, da so bi­li pre­bi­val­ci Cor­n­wal­la ve­dno bolj na­klo­nje­ni kme­to­va­nju, ri­bi­štvu in ru­dar­je­nju kot tu­riz­mu. Pra­vi, da so to »stva­ri, o ka­te­rih po­je­jo na­še pe­smi«.

© 2020 The Eco­no­mist New­spa­per Li­mi­ted. Vse pra­vi­ce pri­dr­ža­ne. Čla­nek je bil ob­ja­vljen pod na­slo­vom »Whe­els wi­thin whe­als« v ti­ska­ni iz­da­ji v raz­del­ku An­gli­ja. Iz ča­so­pi­sa The Eco­no­mist pre­ve­dla agen­ci­ja Mint In­ter­na­ti­o­nal, ob­ja­vlje­no z do­vo­lje­njem. Iz­vir­nik v an­gle­šči­ni je na vo­ljo na po­ve­za­vi www.eco­no­mist.com.

An­gle­škim pro­i­zva­jal­cem av­to­mo­bi­lov bi do­ma­ča do­ba­va li­ti­ja lah­ko po­ma­ga­la pre­ži­ve­ti.

 ?? Fo­to Wol­fgang Rat­tay/Re­u­ters ?? Li­tij-ion­ske ba­te­ri­je so sr­ce vsa­ke­ga ele­k­trič­ne­ga av­to­mo­bi­la. No­ve za­lo­ge od­kri­va­jo tu­di v Evro­pi.
Fo­to Wol­fgang Rat­tay/Re­u­ters Li­tij-ion­ske ba­te­ri­je so sr­ce vsa­ke­ga ele­k­trič­ne­ga av­to­mo­bi­la. No­ve za­lo­ge od­kri­va­jo tu­di v Evro­pi.
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia