Delo (Slovenia)

Ka­ko za­po­sle­nim pred­sta­vi­ti ob­dav­či­tev plač

Po­bu­da SBC spod­bu­ja k pre­gle­dnej­še­mu pri­ka­zu ob­ra­ču­na plač

- Ka­rel Li­pnik

Lju­blja­na – V za­dnjem od­bo­ju se je raz­vi­lo ne­kaj po­bud za ve­čjo pre­gle­dnost plač, na­tanč­ne­je za ja­snej­ši pri­kaz ob­dav­či­tve. Cilj ve­či­ne pre­dlo­gov je, da se za­po­sle­ni bolj za­ve­da­jo, ko­li­ko vsak me­sec pri­spe­va­jo za nor­mal­no de­lo­va­nje zdra­vstva in za po­koj­ni­ne.

Za­dnja dva pre­dlo­ga sta zdru­ži­tev pri­spev­kov na in iz pla­če, ki jo pre­dla­ga sku­pi­na pod vod­stvom Iva­na Si­mi­ča, in pre­dlog Klu­ba slo­ven­skih pod­je­tni­kov (SBC), po ka­te­rem bi ob­ra­čun imel pov­ze­tek ključ­nih po­stavk. Pr­vi bi, po oce­ni Si­mi­ča, za­go­to­vil tu­di ad­mi­ni­stra­tiv­no raz­bre­me­ni­tev pod­je­tij.

Ve­li­ko za­po­sle­nih, če ne ce­lo ve­či­na, tež­ko ra­zu­me vse po­stav­ke ob­ra­ču­na pla­če, s tem pa tu­di tež­ko ugo­to­vi, ali so pre­je­li oblju­blje­ni zne­sek. Po­leg do­lo­čil v po­god­bi o za­po­sli­tvi na iz­ra­čun pla­če vpli­va­jo tu­di do­lo­či­la ko­lek­tiv­nih po­godb in dru­gih pred­pi­sov. Ce­lo šte­vi­lo de­lov­nih dni lah­ko spre­me­ni zne­sek v ob­ra­ču­nu. Na ob­ra­ču­nu pla­če so za­pi­sa­ne tu­di po­vr­ni­tve stro­škov, po­ve­za­ne z de­lom (na­do­me­sti­lo za pre­hra­no, pre­voz na de­lo ...), ki si­cer ni­so del bru­to pla­če. Prav ta­ko so na iz­pi­sku lah­ko stro­ški do­pol­nil­ne­ga zdra­vstve­ne­ga za­va­ro­va­nja, pro­sto­volj­ne­ga po­koj­nin­ske­ga za­va­ro­va­nja in obro­ki po­so­jil.

Tež­ko ra­zu­mljiv je tu­di sam iz­ra­čun. Mar­sik­do stro­šek za­po­sle­ne­ga ozna­ču­je z bru­to pla­čo, kar pa je pre­cej iz­kri­vljen po­gled na davč­no obre­me­ni­tev plač, s tem se iz­pu­šča več kot šesti­na dav­kov, ki bre­me­ni­jo pla­če. Pla­čo po­sa­me­zni­ka bre­me­ni­jo po dva pri­spev­ka za po­koj­nin­sko za­va­ro­va­nje, zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje, star­še­vsko var­stvo in za­po­slo­va­nje, po­leg te­ga še pri­spe­vek za po­škod­be pri de­lu in akon­ta­ci­ja do­ho­dni­ne.

Pri za­dnji ob­ja­vlje­ni ne­to pla­či (1176 evrov) zna­ša stro­šek de­la po­sa­me­zni­ka oko­li 2073 evrov. Slo­ven­ski sis­tem iz­po­sta­vlja ta­ko ime­no­va­no bru­to pla­čo, ki vklju­ču­je sa­mo pri­spev­ke de­lav­ca. V re­sni­ci pa za­po­sle­ni pri pov­preč­ni pla­či prej­me le do­bro po­lo­vi­co (57 od­stot­kov) zne­ska, ki ga zanj od­šte­je de­lo­da­ja­lec.

SBC za pre­o­bli­ko­va­nje iz­pi­ska Klub slo­ven­skih pod­je­tni­kov – vo­di ga dr. Ju­re Knez – pa pre­dla­ga, da se spre­me­ni iz­pis ob­ra­ču­na pla­če, in si­cer ta­ko, da se na plač­ni li­sti na­re­di pov­ze­tek ob­ra­ču­na. Na plač­ni li­sti bi bi­li ta­ko na za­čet­ku iz­po­sta­vlje­ni ne­to iz­pla­či­lo, pri­spev­ki za po­koj­nin­sko in zdra­vstve­no bla­gaj­no ter stro­šek de­la (brez stro­škov, po­ve­za­nih z de­lom). V SBC oce­nju­je­jo, da bi za­po­sle­ni ta­ko do­bi­li ja­snej­ši pre­gled nad tem, ko­li­ko na me­sec pri­spe­va­jo za de­lo­va­nje zdra­vstva in za po­koj­ni­ne.

Po­bu­da ne zah­te­va no­be­nih spre­memb pra­vil. V pra­ksi gre zgolj za gra­fič­no pre­o­bli­ko­va­nje me­seč­ne­ga iz­pi­ska, ki ga prej­me­jo za­po­sle­ni.

Ne­ko­li­ko ve­čje spre­mem­be pred­vi­de­va po­bu­da stro­kov­ne sku­pi­ne za de­bi­ro­kra­ti­za­ci­jo pod vod­stvom

Iva­na Si­mi­ča, ki je vla­di pre­dla­ga­la, da se zdru­ži­jo pri­spev­ki de­lo­je­mal­ca in de­lo­da­jal­ca. Tu­di v tem pri­me­ru je ključ­na po­sle­di­ca ve­čja pre­gle­dnost obre­me­ni­tve plač, med­tem ko bi davč­no bre­me osta­lo ne­spre­me­nje­no. S tem bi pod­je­tja ad­mi­ni­stra­tiv­no raz­bre­me­ni­li, saj bi se iz­ra­čun pla­če po­e­no­sta­vil. Opo­zo­ri­ti je tre­ba, da de­lo­da­jal­ci že zdaj dav­ke od­pla­ču­je­jo zdru­že­no, ta­ko za za­po­sle­ne kot za de­lo­da­jal­ce (pod­je­tja, na pri­mer, na­ka­že­jo ZZZS v enem zne­sku vse pri­spev­ke za ZPIZ). Ven­dar pre­dlog stro­kov­ne sku­pi­ne zah­te­va spre­mem­bo več pred­pi­sov in ak­tov. Ključ­ni iz­ziv pa ni ne­po­sre­dni uči­nek na iz­ra­čun bru­to pla­če, kjer bi bru­to po­stal se­da­nji stro­šek de­la. Naj­ve­čja te­ža­va je, da je sta­ti­stič­ni po­da­tek pov­preč­ne bru­to pla­če (ki bi s spre­mem­bo ne­hal ob­sta­ja­ti) po­dla­ga za iz­ra­čun me­je več so­ci­al­nih pra­vic. Vse te bi bi­lo tre­ba ob spre­mem­bi pri­la­go­di­ti, da ne bi na­sta­la ne­že­le­na od­sto­pa­nja.

• Ve­či­na za­po­sle­nih tež­ko pre­ve­ri, ali je nji­ho­va pla­ča pra­vil­no iz­ra­ču­na­na.

• SBC pre­dla­ga pre­o­bli­ko­va­nje me­seč­ne­ga iz­pi­ska pla­če.

• Zdru­ži­tev pri­spev­kov zah­te­va spre­mem­bo več pred­pi­sov.

 ?? Fo­to Uroš Ho­če­var ?? SBC, ki ga vo­di Ju­re Knez, pre­dla­ga, da se ob­ra­čun pla­če na­re­di bolj po­lju­dno.
Fo­to Uroš Ho­če­var SBC, ki ga vo­di Ju­re Knez, pre­dla­ga, da se ob­ra­čun pla­če na­re­di bolj po­lju­dno.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia