Delo (Slovenia)

Dr­ža­va išče in­te­res za pred­ča­sni od­kup dveh ob­ve­znic

- G. R.

Mi­ni­str­stvo za inan­ce je na sple­tnih stra­neh Lju­bljan­ske bor­ze ob­ja­vi­lo ob­ve­sti­lo o zbi­ra­nju po­nudb za pred­ča­sni od­kup dveh ob­ve­znic. Gre za de­setle­tno ob­ve­zni­co, ki bo v pla­či­lo za­pa­dla 18. ja­nu­ar­ja 2021, in se­de­mle­tno ob­ve­zni­co z za­pa­dlo­stjo

8. apri­la 2021. No­mi­nal­na vre­dnost dol­ga pri obeh ob­ve­zni­cah sku­paj je 2,6 mi­li­jar­de evrov. Po­nud­ba za od­kup ob­ve­znic ve­lja do

12. ok­to­bra, če vmes ne bo po­dalj­ša­na, spre­me­nje­na ali pre­kli­ca­na. Po­nud­ba je del učin­ko­vi­te­ga upra­vlja­nja dol­ga dr­ža­ve, po­ja­snju­je­jo na fi­nanč­nem mi­ni­str­stvu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia