Delo (Slovenia)

5G za upo­rab­ni­ke Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je

Pe­ta mo­bil­na ge­ne­ra­ci­ja Ta teh­no­lo­gi­ja ob ve­čji hi­tro­sti za­go­ta­vlja tu­di ve­čjo var­nost, po­ve­zo­va­nje ve­li­ke­ga šte­vi­la na­prav in s tem ra­zvoj pa­me­tne in­du­stri­je

- Mar­ja­na Kri­stan Fa­za­rinc

Lju­blja­na – Upo­rab­ni­ki mo­bil­nih sto­ri­tev Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­ja lah­ko od zdaj, se­ve­da z ustre­znim mo­bi­te­lom, upo­ra­blja­jo teh­no­lo­gi­jo pe­te mo­bil­ne ge­ne­ra­ci­je (5G). Po na­po­ve­dih Ma­tja­ža Be­ri­či­ča, čla­na upra­ve za teh­no­lo­gi­jo, naj bi Te­le­kom Slo­ve­ni­je do kon­ca le­ta s 5G v se­da­njem fre­kvenč­nem pa­su po­kril 33 od­stot­kov pre­bi­val­stva.

Ker Te­le­ko­mo­vo omrež­je vsak dan upo­ra­blja več kot mi­li­jon upo­rab­ni­kov, jim je od zdaj na vo­ljo tu­di apli­ka­ci­ja Spe­ed­test, s ka­te­ro lah­ko te­sti­ra­jo ka­ko­vost, hi­trost in od­ziv­nost omrež­ja. Ko­li­či­ne pre­no­sa po­dat­kov, ki jih bo­do pri tem po­ra­bi­li, se ne bo­do od­šte­va­le od za­ku­plje­nih ko­li­čin pa­ke­ta, je še po­ja­snil Be­ri­čič.

Teh­no­lo­gi­ja 5G bo s še ve­čjo ka­pa­ci­te­to, še viš­ji­mi pre­no­sni­mi hi­trost­mi in še kraj­ši­mi za­ka­sni­tva­mi pri­ne­sla po­mem­ben na­pre­dek ter ze­lo po­ve­ča­la za­ne­slji­vost omrež­ja, pra­vi član upra­ve Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je za ko­mer­ci­al­no po­dro­čje To­maž Jon­tes. V pri­mer­ja­vi s se­da­nji­mi mo­bil­ni­mi omrež­ji 5G omo­go­ča ve­li­ko ve­čje hi­tro­sti pre­no­sa po­dat­kov v obeh sme­reh (od in do upo­rab­ni­ka) ter pre­cej kraj­ši od­ziv­ni čas z iz­je­mno niz­ko za­ka­sni­tvi­jo ne­kaj mi­li­se­kund. Hkra­ti pa za­go­ta­vlja tu­di učin­ko­vi­to po­ve­zo­va­nje ve­li­ke­ga šte­vi­la na­prav, več kot mi­li­jon, kar omo­go­ča ra­zvoj pa­me­tne in­du­stri­je in pa­me­tnih mest; z re­zi­nje­njem omrež­ja so lah­ko uve­de­na tu­di šte­vil­na na­vi­de­zna na­men­ska, ta­ko ime­no­va­na kam­pus omrež­ja, kar bo go­spo­dar­stvu za­go­ta­vlja­lo na­dalj­njo di­gi­ta­li­za­ci­jo. Te­le­kom Slo­ve­ni­je jav­no mo­bil­no omrež­je pe­te ge­ne­ra­ci­je na­čr­tu­je kot kam­pus omrež­ja, v ka­te­rih se zno­traj ene fi­zič­ne in­fra­struk­tu­re omo­go­či vir­tu­al­na na­men­ska omrež­ja za ver­ti­ka­le, kot so ener­ge­ti­ka, tran­sport, lo­gi­sti­ka, in­du­stri­ja, pa­me­tna me­sta, zdra­vstvo, za­šči­ta in re­še­va­nje in po­dob­no. V vseh go­spo­dar­skih ve­jah bo 5G omo­go­čil do­da­tne funk­ci­o­nal­no­sti za še učin­ko­vi­tej­še de­lo­va­nje.

Te­le­kom Slo­ve­ni­je je med pr­vi­mi ope­ra­ter­ji na sve­tu, ki je omrež­je 5G omo­go­čil z upo­ra­bo fre­kvenč­ne­ga spek­tra 2600 MHz, ki ga upo­ra­blja tu­di za omrež­je 4G. »V Slo­ve­ni­ji je draž­ba fre­kvenč­ne­ga spek­tra, ki bo omo­go­čil upo­ra­bo pol­ne­ga po­ten­ci­a­la teh­no­lo­gi­je 5G, pred­vi­de­na na za­čet­ku pri­ho­dnje­ga le­ta, za ustre­zno nad­gra­dnjo omrež­ja bo na­to po­treb­no še naj­manj le­to dni na­čr­to­va­nja, ra­zvo­ja in in­ve­sti­cij,« še pra­vi Ma­tjaž Be­ri­čič.

 ?? Fo­to Le­on Vi­dic ?? Do kon­ca le­ta naj bi Te­le­kom Slo­ve­ni­je s 5G v fre­kvenč­nem pa­su po­kril 33 od­stot­kov pre­bi­val­stva, pra­vi Ma­tjaž Be­ri­čič, član upra­ve za teh­no­lo­gi­jo.
Fo­to Le­on Vi­dic Do kon­ca le­ta naj bi Te­le­kom Slo­ve­ni­je s 5G v fre­kvenč­nem pa­su po­kril 33 od­stot­kov pre­bi­val­stva, pra­vi Ma­tjaž Be­ri­čič, član upra­ve za teh­no­lo­gi­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia