Delo (Slovenia)

Čez če­trt mi­li­jo­na evrov zah­te­va za pr­stne od­ti­se

Ja­dr­ni­ca Oce­an Bo­ris Vu­ko­sa­vlje­vić s tož­bo nad kri­mi­na­li­ste – Pre­i­sko­va­li naj bi ga v po­ve­za­vi s ti­ho­ta­plje­njem ko­ka­ina

- Ale­ksan­der Bru­dar

Lju­blja­na – Tri­je kri­mi­na­li­sti na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da, Nejc Er­žen, Da­ni­lo Gra­hor­nik in Ma­tjaž Vr­šič, se bra­ni­jo očit­kov v od­ško­dnin­ski tož­bi, ki jo je zo­per njih vlo­žil Bo­ris Vu­ko­sa­vlje­vić. Ta tr­di, da so na za­dnji ja­nu­ar­ski dan lan­ske­ga le­ta kr­ši­li nje­go­ve oseb­no­stne pra­vi­ce, ker naj bi mu brez po­drob­nej­ših po­ja­snil uka­za­li, da naj na po­li­ci­ji pu­sti svo­je pr­stne od­ti­se in se pu­sti fo­to­gra­fi­ra­ti.

Kot tr­di Vu­ko­sa­vlje­vić, je ta­krat zah­te­val, naj mu po­ve­do, za kaj gre, in »naj opra­vi­jo po­sto­pek ta­ko, kot je pra­vil­no. Že­lel sem, da mi ra­zlo­ži­jo več stva­ri,« je pred so­dni­co Ve­ro Gams Pre­merl po­ve­dal Vu­ko­sa­vlje­vić, ki, kot iz­ha­ja iz raz­po­re­da obrav­nav so­di­šča, od kri­mi­na­li­stov zah­te­va 270.000 evrov od­ško­dni­ne za pre­mo­ženj­sko in ne­pre­mo­ženj­sko ško­do (od Er­že­na 250.000 evrov, od dru­gih dveh kri­mi­na­li­stov pa sku­paj 20.000 evrov).

Po na­ših ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah naj bi ga pre­i­sko­va­li za­ra­di do­mnev­ne po­ve­za­no­sti s ti­ho­ta­plje­njem ko­ka­ina iz Ju­žne Ame­ri­ke. Na so­di­šču smo si­cer vče­raj med dru­gim sli­ša­li, da je bi­la v zve­zi s tem ju­ni­ja vlo­že­na ka­zen­ska ovad­ba za­ra­di po­mo­či pri sto­ri­tvi ka­zni­ve­ga de­ja­nja ne­u­pra­vi­če­ne pro­i­zvo­dnje in pro­me­ta s pre­po­ve­da­ni­mi dro­ga­mi. Ven­dar to­žnik za­tr­ju­je, da o ovad­bi ne ve nič. Kot pra­vi, so mu tu­di na spe­ci­a­li­zi­ra­nem to­žil­stvu od­go­vo­ri­li, da zo­per nje­ga ni bi­la vlo­že­na no­be­na ovad­ba.

Hu­do­del­ska združ­ba, ka­te­re čla­na naj bi bi­la tu­di Lju­bljan­ča­na Se­nad Mu­ha­me­da­gić in Ne­boj­ša Ču­bri­lo­vić, naj bi le­ta 2014 na ja­dr­ni­co Oce­an v Bra­zi­li­ji na­lo­ži­la ko­ka­in. A se je kma­lu zlo­mil jam­bor, ski­per, bol­gar­ski dr­ža­vljan, pa je ko­ka­in, še pre­den ga je re­ši­la to­vor­na lad­ja, zme­tal v mor­je in vse sku­paj fo­to­gra­fi­ral, saj je bil to men­da edi­ni na­čin, da osta­ne živ. Po­ško­do­va­no ja­dr­ni­co so pu­sti­li sre­di mor­ja.

Ču­bri­lo­vić, ki so ga le­ta 2015 umo­ri­li v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni, se je o tem za­u­pal člo­ve­ku, za ka­te­re­ga ni ve­del, da je taj­ni so­de­la­vec po­li­ci­je. Po­ve­dal mu je, da ka­pi­ta­na su­mi, da je ko­ka­in ukra­del in ga pre­lo­žil na dru­go lad­jo, vse sku­paj pa pri­ka­zal kot ne­sre­čo, gle­de te­ga sta ime­la s ka­pi­ta­nom ne­kaj na­pe­tih po­go­vo­rov. Ču­bri­lo­vića je skr­be­lo, da bo­do na Bol­ga­ro­vem mo­bil­nem te­le­fo­nu na­šli obre­me­nil­ne do­ka­ze, to­rej fo­to­gra­fi­je, ka­ko dro­go me­če v vo­do.

Kot je ko­nec ma­ja le­tos v po­no­vlje­nem so­je­nju ugo­to­vi­lo so­di­šče, je Mu­ha­me­da­gić v tem pri­me­ru na­sto­pal kot iz­va­ja­lec na­vo­dil hi­e­rar­hič­no viš­je­ga čla­na združ­be ozi­ro­ma glav­ne­ga or­ga­ni­za­tor­ja tran­spor­ta več kot sto ki­lo­gra­mov ko­ka­ina, vre­dne­ga od de­set do 20 mi­li­jo­nov evrov.

Med­tem ko je bi­la za Mu­ha­me­da­gića, ki je bil ob­so­jen na de­set let in pol za­po­ra – sod­ba še ni prav­no­moč­na – zgod­ba z ja­dr­ni­co kon­ča­na, pa te­ga ne bi mo­gli re­či za Vu­ko­sa­vlje­vića. Če­prav v tej ka­zen­ski za­de­vi, kot je vče­raj na prav­dnem od­del­ku lju­bljan­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča po­u­da­ri­la nje­go­va po­o­bla­ščen­ka Kle­men­ti­na Fin­cin­ger, ni bil ne med osu­mlje­ni­mi v pred­ka­zen­skem po­stop­ku ne ob­dol­že­nec v ka­zen­skem po­stop­ku, sam ne ve, za­kaj je tu­di ome­njen v tej sod­bi. »Kaj se je do­ga­ja­lo v ti­stem po­stop­ku, to­žnik ne ve, ker ni­ko­li ni bil po­zvan k po­da­ji ka­kr­šne­ko­li iz­ja­ve,« je opo­zo­ri­la od­ve­tni­ca.

Od­ve­tnik Mi­ha Ku­nič, ki v prav­di za­sto­pa kri­mi­na­li­ste, je po­ja­sni­lo na­šel v sod­bi, in si­cer da naj bi z ja­dr­ni­co de­jan­sko raz­po­la­ga­li Ču­bri­lo­vić in bra­ta Vu­ko­sa­vlje­vić ozi­ro­ma naj bi ta omo­go­ča­la do­stop do nje. Ku­nič po­u­dar­ja tu­di, da po­li­ci­sti v po­stop­ku ni­so sto­ri­li nič ne­za­ko­ni­te­ga: »Ko ob­sta­ja za­do­stna sto­pnja su­ma, je po­li­ci­ja dol­žna to pre­i­ska­ti.«

Prav­da­nje bo­do z za­sli­ša­njem Vu­ko­sa­vlje­vića, ki vče­raj tož­be ni že­lel po­drob­ne­je ko­men­ti­ra­ti, na­da­lje­va­li 19. no­vem­bra.

Bom­ba pod av­to­mo­bi­lom Mar­ca la­ni je Vu­ko­sa­vlje­viće­vo ime od­me­va­lo v me­di­jih za­ra­di pod­sta­vlje­ne­ga ek­splo­ziv­ne­ga te­le­sa pod av­to­mo­bi­lom, par­ki­ra­nim v bli­ži­ni nje­go­ve hi­še v Za­lo­gu v Lju­blja­ni. Ta­krat se je ugi­ba­lo, ali je do­go­dek po­ve­zan z Vu­ko­sa­vlje­vićem, si­cer nek­da­njim la­stni­kom več var­no­stnih družb, ki je v pre­te­klo­sti te­sno so­de­lo­val z Da­ni­e­lom Pra­šta­lom. A kot nam je vče­raj sam za­tr­dil, s to za­de­vo ni­ma nič, prav ta­ko v tej za­de­vi ni oško­do­va­nec.

• Bo­ri­su Vu­ko­sa­vlje­viću na po­li­ci­ji vze­li pr­stne od­ti­se in ga fo­to­gra­fi­ra­li.

• Od treh kri­mi­na­li­stov zah­te­va 270.000 evrov od­ško­dni­ne.

• To­žni­ka bo­do na so­di­šču za­sli­ša­li 19. no­vem­bra.

 ?? Fo­to To­mi­ca Šu­ljić ?? Mar­ca la­ni je bi­lo pod av­to­mo­bil, par­ki­ran v bli­ži­ni Vu­ko­sa­vlje­viće­ve hi­še v Za­lo­gu v Lju­blja­ni, pod­sta­vlje­no ek­splo­ziv­no te­lo.
Fo­to To­mi­ca Šu­ljić Mar­ca la­ni je bi­lo pod av­to­mo­bil, par­ki­ran v bli­ži­ni Vu­ko­sa­vlje­viće­ve hi­še v Za­lo­gu v Lju­blja­ni, pod­sta­vlje­no ek­splo­ziv­no te­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia