Delo (Slovenia)

Kra­del pred­vsem obla­či­la

-

Ko­per – V eni od ko­pr­skih tr­go­vin so pri­je­li 46-le­tne­ga dr­ža­vlja­na Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne, ki je že več­krat kra­del, med dru­gim po­stelj­ni­no. Ker ni­ma do­ku­men­tov, so ga pri­ve­dli na po­li­cij­sko po­sta­jo in ugo­to­vi­li, da je pro­ti nje­mu raz­pi­sa­nih več ukre­pov (pri­je­tje s pri­ved­bo). Pri se­bi je imel vreč­ko, pri­re­je­no za kra­je, ob pri­je­tju pa je od­vr­gel ključ av­to­mo­bi­la, par­ki­ra­ne­ga v bli­ži­ni. Vo­zi­lo se pre­gle­da­li in za se­de­ži na­šli pred­me­te, ki bi lah­ko iz­vi­ra­li iz ka­zni­vih de­janj. Za­se­gli so tu­di pri­re­je­no vreč­ko, bo­ksar in 15 no­vih obla­čil z eti­ke­ta­mi in va­ro­va­li. Ča­ka ga ovad­ba.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia