Delo (Slovenia)

Z 2,6 pro­mi­la do­pol­dne za vo­lan

Al­ko­hol Po av­to­ce­sti vi­ju­gal s hi­tro­stjo 60 km na uro – Polj­ski ko­le­sar oble­žal

-

Lju­blja­na – Ta ko­nec te­dna so ime­li po­li­ci­sti obi­lo de­la s pi­ja­ni­mi vo­z­ni­ki. Ne­ka­te­ri so osta­li brez vo­z­ni­ške­ga do­vo­lje­nja, dru­gi tu­di brez av­to­mo­bi­la, ča­ka jih ob­dol­žil­ni pre­dlog ali ce­lo ka­zen­ska ovad­ba.

Ovad­bo za­ra­di ka­zni­ve­ga de­ja­nja ne­var­ne vo­žnje v ce­stnem pro­me­tu bo­do spi­sa­li zo­per 41-le­tne­ga pov­zro­či­te­lja so­bo­tne ne­sre­če na glav­ni ce­sti zu­naj na­se­lja Pla­ve v ob­či­ni Ka­nal ob So­či. Vo­zil je iz Sol­ka­na pro­ti Pla­vam, in ko je pri­pe­ljal do dvoj­ne­ga ovin­ka, ni vo­zil po de­snem smer­nem voz­i­šču. Po le­vem ovin­ku, ki ga je se­kal, je ostal na le­vem smer­nem voz­i­šču, ko mu je pra­vil­no na­spro­ti pri­pe­lja­la 24-le­tna vo­z­ni­ca av­to­mo­bi­la. Vo­zi­li sta čel­no tr­či­li. V ne­sre­či sta bi­la oba vo­z­ni­ka laž­je po­ško­do­va­na. Pre­iz­kus al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti pri pov­zro­či­te­lju je po­ka­zal kar 1,25 mg/l al­ko­ho­la (2,62 pro­mi­la).

Šen­tjer­nej­ski po­li­ci­sti so v so­bo­to po­no­či v Go­re­nji Bre­zo­vi­ci usta­vi­li 45-le­tne­ga vo­z­ni­ka oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la in mu za­ra­di oči­tnih zna­kov al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti od­re­di­li pre­iz­kus. Na­pi­hal je 0,78 mg/l, a se z re­zul­ta­tom ni stri­njal, stro­kov­ni pre­gled pa je od­klo­nil. Od­vze­li so mu vo­z­ni­ško do­vo­lje­nje in pre­po­ve­da­li na­dalj­njo vo­žnjo, a jih ni upo­šte­val, saj so ga po­zne­je zno­va usta­vi­li. Av­to­mo­bil so mu za­se­gli in o kr­ši­tvah z ob­dol­žil­nim pre­dlo­gom se­zna­ni­li so­di­šče.

Ob­dol­žil­ne pre­dlo­ge bo­do na­pi­sa­li tu­di zo­per dru­ge vi­nje­ne vo­z­ni­ke. V pe­tek do­pol­dne je ano­ni­mni ob­čan po­li­ci­jo ob­ve­stil o vo­zi­lu, ki ga je vo­z­nik usta­vil v SOS ni­ši na av­to­ce­sti na ob­mo­čju Ple­to­var­ja, vo­z­nik in so­po­tni­ca, ki sta se med vo­žnjo spo­re­kla, pa sta iz­sto­pi­la. Pa­tru­lja je z vo­zni­kom opra­vi­la pre­iz­kus al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti, ta je po­ka­zal kar 1,28 mi­li­gra­mov al­ko­ho­la v li­tru iz­di­ha­ne­ga zra­ka (2,68 pro­mi­la).

V Ce­lju je pi­ja­ni vo­z­nik (0,58 mg/l al­ko­ho­la) tr­čil v oseb­no vo­zi­lo in od­pe­ljal. Vo­z­nik v Ar­ji va­si je na­pi­hal 0,82 mg/l. Ko­pr­ski po­li­ci­sti so ma­lo po pol­no­či ime­li opra­vi­ti s 46-le­tnim vo­zni­kom, ki mu je al­ko­test po­ka­zal re­zul­tat 0,66 mg/l, sla­bo uro za­tem pa še 32-le­tni­ka, ki je na­pi­hal 0,74 mg/l. Pi­ran­ski po­li­ci­sti so usta­vi­li 35-le­tne­ga vo­z­ni­ka; te­mu je pre­iz­kus al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti po­ka­zal 0,76 mg/l. Ko­zin­ski mož­je v mo­drem so 31-le­tne­mu vo­z­ni­ku iz­me­ri­li 0,61 mg/l, no­vo­me­ški pa 20-le­tne­mu srb­ske­mu dr­ža­vlja­nu 0,75 mg/l al­ko­ho­la.

V so­bo­to zve­čer so ve­lenj­ski po­li­ci­sti na klic ob­ča­nov na Kar­de­lje­vem tr­gu ob ko­le­su na­šli le­že­če­ga mo­ške­ga. Šlo je za moč­no pi­ja­ne­ga dr­ža­vlja­na Polj­ske – pre­iz­kus je po­ka­zal 1,05 mg/l al­ko­ho­la (2,2 po­mi­la). Ko­lo, ki ga je vo­zil, je bi­lo ukra­de­no in ga bo­do vr­ni­li la­stni­ci.

V ne­de­ljo po­pol­dne so o ne­za­ne­slji­vi vo­žnji vo­z­ni­ka oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la na av­to­ce­sti med Bre­ži­ca­mi in Kr­škim ob­ve­sti­li no­vo­me­ške po­li­ci­ste. Vo­z­nik je vi­ju­gal po voz­i­šču s hi­tro­stjo oko­li 60 km/h in ogro­žal dru­ge ude­le­žen­ce. Po­li­ci­sti so ga usta­vi­li in ugo­to­vi­li, da ima 47-le­tnik v li­tru iz­di­ha­ne­ga zra­ka 0,72 mg al­ko­ho­la. I. R.

 ??  ?? Ta ko­nec te­dna so ime­li po­li­ci­sti obi­lo de­la s pi­ja­ni­mi vo­z­ni­ki.
Ta ko­nec te­dna so ime­li po­li­ci­sti obi­lo de­la s pi­ja­ni­mi vo­z­ni­ki.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia