Delo (Slovenia)

Mol­da­vij­ca pre­va­ža­la ira­ške pre­be­žni­ke

-

Ce­lje – V so­bo­to ne­kaj pred 16. uro so po­li­ci­sti na av­to­ce­stnem po­či­va­li­šču Lo­pa­ta obrav­na­va­li mol­da­vij­ska dr­ža­vlja­na, 22-le­tne­ga vo­z­ni­ka oseb­ne­ga vo­zi­la in le­to mlaj­še­ga so­po­tni­ka. Pre­va­ža­la sta tri ira­ške dr­ža­vlja­ne, ki so pred tem ile­gal­no vsto­pi­li v Slo­ve­ni­jo. Pre­be­žni­ki, ki so bi­li na po­ti iz Ira­ka do­bra dva me­se­ca, so slo­ven­sko me­jo pre­sto­pi­li peš, prav ta­ko so peš pre­sto­pi­li pre­o­sta­le me­je. No­tra­njost dr­žav so pre­po­to­va­li skri­ti v raz­lič­nih to­vor­nih in oseb­nih vo­zi­lih. Vsi tri­je so za­pro­si­li za azil. Mol­da­vij­ca, ki sta Iran­ce za pla­či­lo pre­va­ža­la, so pri­dr­ža­li in ju bo­do ova­di­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia