Delo (Slovenia)

Na no­vem so­je­nju sa­mo le­to in šti­ri me­se­ce za­po­ra

Uto­pi­tev v Dra­vi Pe­tra Vrav­ni­ka je se­nat ma­ri­bor­ske­ga so­di­šča spo­znal za kri­ve­ga pov­zro­či­tve smr­ti iz ma­lo­mar­no­sti

- Aleš An­dlo­vič

Ma­ri­bor – »Mi­slil sem, da je obrav­na­va ju­tri,« je tik pred za­čet­kom vče­raj­šnje obrav­na­ve svo­je­mu za­go­vor­ni­ku To­ma­žu Ro­tov­ni­ku spo­ro­čil 52-le­tni Pe­ter Vrav­nik, ki mu po­nov­no so­di­jo za tra­ge­di­jo na re­ki Dra­vi. Bi­stve­no niž­je­ga iz­re­ka ka­zni kot na prej­šnjih so­je­njih pa ob­to­že­ni ni sli­šal na svo­ja uše­sa, saj ob kon­cu na so­je­nju ni bil nav­zoč.

Do­brih pet let je tra­ja­la so­dna kal­va­ri­ja, ki so jo mo­ra­li pre­sta­ja­ti star­ši po­koj­ne­ga 33-le­tne­ga Mar­ti­na Ro­gi­ne, Sla­vi­ca in Pe­ter Ro­gi­na, da so krv­ni­ka nju­ne­ga si­na na tre­tjem so­je­nju ob­so­di­li. Prav ta­ko ni bi­lo lah­ko ob­to­že­ne­mu, ki pa so mu to­krat iz­re­kli pre­cej niž­jo ka­zen.

So­dni se­nat, ki mu je pred­se­do­va­la Ma­te­ja Ka­men­šek Gor­nik, je sla­bo­tne­ga mo­ža­kar­ja vče­raj spo­znal za kri­ve­ga pov­zro­či­tve smr­ti iz ma­lo­mar­no­sti in ga ob­so­dil na le­to in šti­ri me­se­ce za­po­ra. A hkra­ti je se­nat do­pu­stil, da bo ob­so­je­ni ka­zen lah­ko pre­sta­jal na od­pr­tem od­del­ku ma­ri­bor­ske­ga za­po­ra na Ro­go­zi.

Mo­di­fi­ci­ra­na ob­tož­ba Okro­žna dr­žav­na to­žil­ka Ivan­ka Sla­na je vče­raj po­nov­no po­ja­sni­la, za­kaj je skle­ni­la mo­di­fi­ci­ra­ti ob­to­žni­co in jo iz ka­zni­ve­ga de­ja­nja ubo­ja spre­me­ni­ti v ve­li­ko mi­lej­šo obli­ko pov­zro­či­tve smr­ti iz ma­lo­mar­no­sti: »Od­lo­či­tev sem spre­je­la na pod­la­gi iz­po­ve­di psi­hi­a­tra Bo­ja­na Fi­li­pi­ča, ki je ob­to­že­ne­mu pri­pi­sal kro­nič­no du­šev­no-ve­denj­sko mo­tnjo za­ra­di dol­go­le­tne­ga uži­va­nja al­ko­ho­la, a tu­di za­ra­di iz­po­ve­di pri­če Jan­ka Hel­bla, ki je bil v tra­gič­nem ča­su na čol­nu.« Če­tu­di ob­to­že­ni prej še ni bil ob­so­jen, pa to­žil­ka ni mo­gla mi­mo te­že ka­zni­ve­ga de­ja­nja in je so­di­šču pre­dla­ga­la iz­rek dve­le­tne za­por­ne ka­zni.

Od­ve­tnik To­maž Ro­tov­nik je v skle­pnem go­vo­ru po­u­da­ril: »Nje­go­vo od­ra­šča­nje je bi­lo po­ve­za­no z al­ko­ho­lom. Ce­lih 26 let je zlo­ra­bljal al­ko­hol. A od tre­nut­ka tra­ge­di­je je pi­tje opu­stil. Pre­bo­lel je tu­di za­hrb­tno bo­le­zen, kar­ci­nom gr­la. Od­vze­li so mu šči­tni­co, tež­ko go­vo­ri in se svo­je­ga gla­su tu­di sra­mu­je, za­to me­nim, da dol­go­traj­no pre­sta­ja­nje za­por­ne ka­zni ne bi ime­lo smi­sla. Pre­dla­gam po­goj­no za­por­no ka­zen.«

Se­nat se je od­lo­čil za sre­dnjo re­ši­tev. Pe­tra Vrav­ni­ka je ob­so­dil, a do­pu­stil, da bo le­to dni, ko­li­kor mu je še osta­lo ka­zni, saj je do­bre šti­ri me­se­ce že pre­ži­vel v pri­po­ru, »od­se­del« na Ro­go­zi. Po be­se­dah za­go­vor­ni­ka Ro­tov­ni­ka nje­gov kli­ent ži­vi na majh­ni po­se­sti in se pre­ži­vlja z in­va­lid­sko po­koj­ni­no in de­li pri oko­li­ških kme­tih.

Tra­ge­di­ja se je zgo­di­la ju­li­ja 2015. Oče po­koj­ne­ga Pe­ter Ro­gi­na je po­li­ci­ji pri­ja­vil si­no­vo iz­gi­no­tje, čez tri dni so nje­go­vo tru­plo na­šli v Dra­vi. Po­zne­je se je iz­ka­za­lo, da so Mar­tin Ro­gi­na, Pe­ter Vrav­nik in Jan­ko Hel­bl tra­gič­ne­ga dne pro­ti ve­če­ru pi­ja­ni se­dli v gu­mi­jast čoln in se z njim od­pe­lja­li po re­ki nav­zgor. Al­ko­hol so pi­li tu­di na čol­nu. A ve­se­lja­če­nje se je kma­lu spre­vr­glo v tra­ge­di­jo. Ro­gi­na, ki je bil ne­pla­va­lec, je po tem, ko ga je ob­to­že­ni Vrav­nik od­ri­nil, pa­del v vo­do in za­man kli­cal na po­moč.

Na pr­vem so­je­nju na slo­ve­nj­gra­škem so­di­šču so Vrav­ni­ka spo­zna­li za kri­ve­ga ubo­ja in mu pri­so­di­li šest let in dva me­se­ca za­po­ra. Po raz­ve­lja­vi­tvi sod­be so ma­ri­bor­ski viš­ji so­dni­ki spis vr­ni­li v no­vo od­lo­ča­nje, a v Slo­venj Grad­cu ni bi­lo več na vo­ljo so­dni­ka, ki bi lah­ko pre­vzel pri­mer, za­to so ga pre­se­li­li na okro­žno so­di­šče v Ma­ri­bo­ru. Po omi­li­tvi ob­tož­be je Vrav­nik kriv­do za pov­zro­či­tev smr­ti iz ma­lo­mar­no­sti pri­znal.

• Tra­ge­di­ja na Dra­vi se je zgo­di­la ju­li­ja 2015.

• Po omi­li­tvi ob­tož­be je Pe­ter Vrav­nik pri­znal kriv­do.

• Ka­zen bo pre­sta­jal na od­pr­tem od­del­ku na Ro­go­zi.

 ?? Fo­to Aleš An­dlo­vič ?? Pe­tru Vrav­ni­ku so to­krat iz­re­kli pre­cej niž­jo ka­zen.
Fo­to Aleš An­dlo­vič Pe­tru Vrav­ni­ku so to­krat iz­re­kli pre­cej niž­jo ka­zen.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia