Delo (Slovenia)

Na Stre­li­ški na­me­sto po­dr­ti­je manj­ši sta­no­vanj­ski objekt

No­vo­gra­dnja Ker ne gre za na­do­me­stno gra­dnjo, bo­do me­stni sve­tni­ki od­lo­ča­li o in­di­vi­du­al­nem od­sto­pa­nju od pro­stor­ske­ga ak­ta

-

Lju­blja­na – Na Stre­li­ški uli­ci, eni sta­rej­ših po­i­me­no­va­nih ulic v Lju­blja­ni, ki jo je mo­go­če naj­ti že na me­stnih na­čr­tih iz le­ta 1840, saj je bi­la ne­koč to obi­čaj­na pot iz sre­di­šča me­sta pro­ti stre­li­šču pod Go­lov­cem ob Do­lenj­ski ce­sti, je pred­vi­de­na skle­nje­na gra­dnja. V re­sni­ci je med stav­ba­mi pod senč­nim se­ver­nim po­bo­čjem gra­du med Kre­ko­vim tr­gom in Ro­ško ce­sto pri pri­bli­že­va­nju Ro­ški ve­li­ko škr­bin. V eni iz­med njih bi za­seb­ni in­ve­sti­tor­ji na­me­sto ob­sto­je­če pri­tlič­ne po­dr­ti­je po­sta­vi­li so­do­ben šti­ri­sta­no­vanj­ski blok.

Aleš Ster­gar

Vla­ga­te­lji po­bu­de (Eno­ta, d. o. o., po po­o­bla­sti­lu De­a­na La­ha, Pe­tra Kin­ka in Po­lo­ne Ru­par­čič) so lju­bljan­sko ob­či­no za­pro­si­li za in­di­vi­du­al­no od­sto­pa­nje od pro­stor­ske­ga iz­ved­be­ne­ga ak­ta, saj bi bi­la no­vo­gra­dnja ve­čja od ob­sto­je­če­ga objek­ta. Lju­bljan­ska uprav­na eno­ta je na­mreč kljub so­glas­ju Me­stne ob­či­ne Lju­blja­na za gra­dnjo blo­ka za­vr­ni­la iz­da­jo grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja, saj bi ta pre­se­gal do­vo­lje­no 20-od­sto­tno od­sto­pa­nje. Za­to je po po­so­do­blje­ni grad­be­ni za­ko­no­da­ji po­treb­na lo­ka­cij­ska pre­ve­ri­tev. Po šti­ri­naj­st­dnev­ni jav­ni raz­gr­ni­tvi v dru­gi po­lo­vi­ci ju­li­ja bo­do o njej me­stni sve­tni­ki od­lo­ča­li na ok­to­br­ski se­ji.

Lo­ka­cij­ska pre­ve­ri­tev je do­lo­če­na, ker je MOL si­cer iz­da­la po­zi­tiv­no mne­nje pri pri­do­bi­va­nju grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja, lju­bljan­ska uprav­na eno­ta pa je za­vze­la sta­li­šče, da mo­ra no­vo­gra­dnja upo­šte­va­ti do­lo­či­la po­drob­nih pro­stor­skih po­go­jev za na­do­me­stno gra­dnjo. Pri ob­ra­zlo­ži­tvi, za­kaj je mo­žna lo­ka­cij­ska pre­ve­ri­tev, je za­pi­sa­no, da pred­sta­vlja ob­sto­je­či objekt na Stre­li­ški 30 »ne­ar­ti­ku­li­ra­no vr­zel v me­stnem tki­vu ozi­ro­ma med osta­li­mi stavb­ni­mi vo­lu­mni. Je edi­na pri­tlič­na stav­ba, ki tu­di ni­ma hi­sto­rič­ne vre­dno­sti, kar do­ka­zu­je tu­di mne­nje Za­vo­da za va­ro­va­nje kul­tur­ne de­di­šči­ne Slo­ve­ni­je.«

Pre­dla­ga­no in­di­vi­du­al­no od­sto­pa­nje omo­go­ča »od­stra­ni­tev ob­sto­je­če­ga objek­ta in gra­dnjo no­ve­ga, skla­dne­ga z oko­li­co, kar po­u­dar­ja pre­no­vo ur­ba­ni­stič­ne in ar­hi­tek­tur­ne de­di­šči­ne in pre­no­vo de­gra­di­ra­nih ob­mo­čij hi­sto­rič­ne­ga me­stne­ga sre­di­šča«. No­vo­gra­dnja tu­di »har­mo­ni­zi­ra ulič­ni niz v skla­dno ce­lo­to«. Iz ob­ra­zlo­ži­tve je tu­di raz­vi­dno, da no­vo­gra­dnja ne bo ime­la bi­stve­no ve­čje­ga vpli­va na oko­li­co, šti­ri­me­tr­ska od­da­lje­nost od par­cel­ne me­je pa bo ime­la po­zi­tiv­ne učin­ke na bi­val­ne raz­me­re obeh so­se­dnjih stavb.

Pod Gra­dom ni prav ve­li­ko son­ca

Ob jav­ni raz­gr­ni­tvi so se pri­ča­ko­va­no ogla­si­li so­sed­je iz obeh so­se­dnjih stavb, ki gra­dnji od­loč­no na­spro­tu­je­jo. Na­va­ja­jo, da bi bil vpliv na bi­val­ne raz­me­re ne­ga­ti­ven, saj bi bi­lo manj sve­tlo­be in oson­če­nja, po­slab­ša­la bi se mi­kro­kli­ma, so­se­dnja stav­ba bi ime­la za­ra­di vi­ši­ne no­ve­ga objek­ta po­pol­no­ma za­prt po­gled – v pr­vem nad­stro­pju na be­ton­ski zid. V za­vr­ni­tvi teh pri­pomb pa je za­pi­sa­no, da štu­di­ja oson­če­no­sti ka­že, da ta ne bi bi­la pod do­pu­stno me­jo, ce­lo če ne bi upo­šte­va­li, da od­loč­ba o do­pu­stni me­ji ne ve­lja, ker le­ži stav­ba na se­ver­nem po­bo­čju in ker gre za gra­dnjo v vr­ze­li stavb­ne­ga blo­ka. Be­ton­ska ste­na pa bo po na­čr­tu oze­le­nje­na z vzpe­njal­ka­mi. V ar­hi­tek­tur­nem pro­jek­tu je tu­di pre­dla­gan do­da­ten lom fa­sa­de na vi­ši­ni ven­ca so­se­dnje­ga niž­je­ga objek­ta, kar op­tič­no do­da­tno po­ve­že stavb­no vr­zel. Na stra­ni graj­ske­ga gri­ča je fa­sa­da po­rav­na­na s fa­sa­do na Stre­li­ški 32 in ne se­ga glo­blje kot, de­ni­mo, fa­sa­da na Stre­li­ški 28.

Na MOL tu­di na­va­ja­jo, da v me­stnem sre­di­šču pač ni mo­go­če za­go­to­vi­ti pro­ste­ga raz­gle­da na vse stra­ni, in do­da­ja­jo, da je bil objekt na Stre­li­ški 32 za­sno­van kot za­če­tek stavb­ne­ga ni­za s sle­po fa­sa­do, na ka­te­ro naj bi se pri­klju­či­la stav­ba na Stre­li­ški 30, in da so bi­la okna do­da­na ka­sne­je. Za­pi­sa­no je še, da je vpra­ša­nje, »ali je po­gled na raz­pa­da­joč star objekt bolj­ši ali slab­ši od po­gle­da na nov, če­prav ve­čji objekt« so­dob­nih oblik, kar se ti­če mi­kro­kli­me pa bo vla­ge na fa­sa­di na Stre­li­ški 32 manj.

Na­spro­tni­ki no­ve po­zi­da­ve so še za­pi­sa­li, da so vzho­dno in za­ho­dno od obrav­na­va­nih stavb ve­čje ne­po­zi­da­ne vr­ze­li, po­ra­sle z ze­le­njem, in da šti­ri­sta­no­vanj­ski objekt ni v jav­nem in­te­re­su, tem­več v in­te­re­su na­lož­be­ni­kov. Ob­či­na na te očit­ke od­go­var­ja, da bo­do stro­ški (za vla­ga­te­lje na upo­rab­no po­vr­ši­no) niž­ji in da na tem ze­mlji­šču ni­so do­pu­stne gra­dnje eno­sta­no­vanj­skih objek­tov.

• Uprav­na eno­ta za­ra­di od­sto­pa­nja za­vr­ni­la iz­da­jo grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja.

• Ob­sto­je­ča edi­na pri­tlič­na stav­ba ni­ma zgo­do­vin­ske vre­dno­sti.

• So­sed­je opo­zar­ja­jo na zmanj­ša­nje oson­če­no­sti in za­prt po­gled.

 ??  ?? Na­me­sto pri­tlič­ne po­dr­ti­je naj bi na Stre­li­ški uli­ci 30 zra­sel so­do­ben šti­ri­sta­no­vanj­ski objekt.
Na­me­sto pri­tlič­ne po­dr­ti­je naj bi na Stre­li­ški uli­ci 30 zra­sel so­do­ben šti­ri­sta­no­vanj­ski objekt.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia