Delo (Slovenia)

Sla­vil je Tre­vor No­ah

-

Ju­bi­lej­no 20. juž­no­a­fri­ško li­te­rar­no na­gra­do, ki jo po­de­lju­je­jo Ju­žno­a­fri­ška zve­za knji­go­trž­cev, Ju­žno­a­fri­ška zve­za za­lo­žni­kov in pod­je­tje Ni­el­sen Bo­ok, je pre­jel juž­no­a­fri­ški pi­sa­telj, hu­mo­rist in po­li­tič­ni ko­men­ta­tor Tre­vor No­ah za de­lo It’s Tre­vor No­ah: Born a Cri­me, ki jo je naj­prej na­pi­sal za od­ra­sle bral­ce, po­tem pa jo je pre­de­lal v spo­min­sko knji­go o od­ra­šča­nju v Juž­ni Afri­ki še za mlaj­še bral­ce.

»Pi­sa­ti to knji­go je bi­lo tež­ko,« je po­ve­dal av­tor, »raz­li­či­co za otro­ke pa še te­že, ker ne smeš bi­ti ni­ti za tre­nu­tek dol­go­ča­sen. V knji­gi je zgod­ba mo­je dru­ži­ne in mo­je de­že­le.« Pred uspe­hom svo­je knji­ge spo­mi­nov, uvr­sti­la se je na le­stvi­co pro­daj­nih uspe­šnic ča­sni­ka New York Ti­mes, se je No­ah pre­ži­vljal z na­sto­pi na šo­vih lo­kal­nih te­le­vi­zij­skih po­staj in tu­di pro­da­jal pi­rat­ske ce­dej­ke, za­slo­vel pa je, ko

dvaj­se­to pri­zna­nje

je le­ta 2015 po Jo­nu Ste­war­tu pre­vzel vo­de­nje ame­ri­ške­ga sa­ti­rič­ne­ga po­zno­ve­čer­ne­ga te­le­vi­zij­ske­ga šo­va The Da­i­ly Show, v ka­te­rem ko­men­ti­ra glo­bal­na po­li­tič­na in druž­be­na do­ga­ja­nja. I. B.

 ??  ??
 ??  ?? »Pi­sa­ti to knji­go je bi­lo tež­ko,« je po­ve­dal av­tor.
»Pi­sa­ti to knji­go je bi­lo tež­ko,« je po­ve­dal av­tor.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia