Delo (Slovenia)

Ma­u­ro Ca­mo­ra­ne­si ne bo imel na vo­ljo to­li­ko ča­sa kot Olim­pi­ja

No­go­met Naj­ve­čji li­ga­ški der­bi raz­ga­lil sla­bo­sti vi­jo­lič­nih in ze­le­no-be­lih, to­da ma­ri­bor­ske te­ža­ve se zdi­jo ve­li­ko ve­čje

- Go­razd Ne­je­dly

Lju­blja­na – Ne gre se sle­pi­ti: 45. slo­ven­ski no­go­me­tni der­bi (19 zmag Ma­ri­bo­ra, 7 Olim­pi­je, raz­li­ka v go­lih 58:43) je bil eden od naj­slab­ših v za­dnjih pe­tih le­tih in ka­že, da je Ma­ri­bor glo­bo­ko v kri­zi. Olim­pi­ja se je po raz­gla­še­nem štar­tu moč­no dvi­gni­la, ogu­lje­ne fra­ze »ko se bo­mo še bolj ui­gra­li in spo­zna­li« pa ven­dar­le ne bo mo­go­če več po­na­vlja­ti v ne­do­gled. Po dvo­te­den­skem od­mo­ru nič več.

Na krat­ko o 6. kro­gu 1. SNL: gol Ja­smi­na Me­ša­no­vića – tre­tji v tej se­zo­ni in že en več kot v vsej prej­šnji – za 1:0 v 30. mi­nu­ti je bil atrak­ti­ven, že če­tr­ti pr­ven­stve­ni za za­slu­že­no iz­e­na­če­nje Đorđa Iva­no­vića v 75. mi­nu­ti pa spre­ten. Še do­bro, da je Bra­vo usta­vil Muro v nje­nem si­lo­vi­tem na­le­tu, ki se je zdel, da bo že v pr­vi če­tr­ti­ni pr­ven­stva ustva­ril šam­pi­on­sko pred­nost. Vr­nil se je tu­di pr­vak Ce­lje, ki je si­cer iz­gu­bil naj­bolj­še­ga igral­ca Mi­tjo Lo­tri­ča, a na­pol­nil bla­gaj­no in v strel­cu dveh go­lov Fi­li­pu Dan­gu­bi­ću do­bil na­sle­dni­ka naj­bolj­še­ga strel­ca Da­ria Vi­zin­ger­ja. Alu­mi­nij in Ko­per bo­sta za­ra­di hu­de­ga na­li­va v 17. mi­nu­ti pre­ki­nje­no tek­mo na­do­me­sti­la 13. ok­to­bra.

Bra­vo je z igro in toč­ka­mi od­go­vor na mo­dro­sti iz vi­jo­lič­ne­ga in ze­le­no-be­le­ga ta­bo­ra. Ma­ri­bor­ski tre­ner Ma­u­ro Ca­mo­ra­ne­si in lju­bljan­ski Di­no Sken­der sta za­vze­la dr­žo, po ka­te­ri ima­ta vse pod nad­zo­rom, vse je v naj­lep­šem re­du, ve­sta, kaj de­la­ta ...

Ob tem, da je Ar­gen­ti­nec v šti­rih tek­mah zma­gal le en­krat in manj kot 50 od­stot­kov točk (pet od dva­naj­stih), Hr­vat pa na do­ma­čem igri­šču strl ne prav kon­ku­renč­na na­spro­tni­ka z naj­te­snej­šim iz­i­dom (Dom­ža­le in Go­ri­co), a tre­pe­tal do za­dnje­ga so­dni­ko­ve­ga žvi­žga. O evrop­skem po­lo­mu obeh pa ra­je ne iz­gu­bljaj­mo be­sed.

Vi­jo­lič­ni ima­jo na klo­pi hi­trost, mla­dost

Ma­ri­bor ni pre­ma­gal Olim­pi­je v Ljud­skem vr­tu že od 17. no­vem­bra 2017. Tu­di igral­no je bil ve­dno v

Olim­pi­ji­ni sen­ci. Ca­mo­ra­ne­si­je­vo ek­s­pe­ri­men­ti­ra­nje s tak­tič­no po­sta­vi­tvi­jo in še bolj z iz­bi­ro igral­nih po­lo­ža­jev za po­sa­me­zni­ke (Rok Kro­na­ve­ter na kril­nem po­lo­ža­ju in Me­ša­no­vić v vlo­gi št. 9) je zbo­d­lo tu­di sle­pe.

Ne­u­stvar­jal­nost v zve­zni vr­sti z ne­za­ne­slji­vim, a sa­mo­za­ve­stnim Ale­xan­dru­jem Cre­tu­jem v ospred­ju, na da­lja­vo vi­dna po­ča­snost igre in igral­cev sa­mo po se­bi po­nu­ja­jo od­ziv in re­ši­tve. Ma­ri­bor ima na klo­pi po­ten­tne fan­te, hi­tre, mla­de in tu­di že po­tr­je­no zna­nje (Jan Mla­kar, Jan Re­pas, Aljo­ša Mat­ko), ki bi lah­ko bi­li kos so­dob­nim no­go­me­tnim iz­zi­vom, a bi po­tre­bo­val po­dob­no man­tro, kot jo zga­nja Olim­pi­ja v »daj­te nam čas«.

Pri Ma­ri­bo­ru ne bo to­li­ko mi­ru, kot ga je bi­lo pri Olim­pi­ji po za­pra­vlja­nju vse­ga mo­žne­ga v prej­šnji se­zo­ni in tu­di v tej.

Na­vi­ja­či iz­gu­blja­jo po­tr­plje­nje. Ne manj­ka ve­li­ko, da bo­do Vi­o­le vze­le va­je­ti v svo­je ro­ke. Res ne z »no­ži in kla­njem«, kot je bi­lo sli­ša­ti iz nji­ho­vih grl z grad­bi­šča za­ho­dne tri­bu­ne, ka­mor so se pre­bi­li že med tek­mo, a s ka­kšno krep­ko be­se­do iz oči v oči z igral­ci in za­u­šni­co bo tre­ba ra­ču­na­ti.

Ra­zen če se ne bo do­slej umir­je­ni in po­tr­pe­žlji­vi Ca­mo­ra­ne­si le spre­me­nil v bo­jev­ni­ka, ka­kr­šen je bil na igri­šču.

Od svo­je ko­mu­ni­ka­cij­ske všeč­no­sti in slad­ko­sti ne bo pre­ži­vel, ima pre­ma­lo iz­ku­šenj ter pre­majh­no tre­ner­sko ki­lo­me­tri­no, da bi bil kos ure­ja­nju ne­u­re­je­ne­ga tu­di na ne­kaj ra­zre­dov slab­ši klub­ski sce­ni, kot so bi­le ti­ste, na ka­te­rih je bil on uspe­šen no­go­me­taš.

 ??  ?? Naj­draž­ja Olim­pi­ji­na okre­pi­tev Đorđe Iva­no­vić, ki ga v der­bi­ju ni zmo­gel usta­vi­ti ni­ti eden naj­bolj­ših Ma­ri­bor­ča­nov Ne­ma­nja Mi­tro­vić, se že obre­stu­je.
Naj­draž­ja Olim­pi­ji­na okre­pi­tev Đorđe Iva­no­vić, ki ga v der­bi­ju ni zmo­gel usta­vi­ti ni­ti eden naj­bolj­ših Ma­ri­bor­ča­nov Ne­ma­nja Mi­tro­vić, se že obre­stu­je.
 ??  ?? Ma­u­ro Ca­mo­ra­ne­si bo mo­ral hi­tro za­vi­ha­ti ro­ka­ve na klo­pi Ma­ri­bo­ra.
Ma­u­ro Ca­mo­ra­ne­si bo mo­ral hi­tro za­vi­ha­ti ro­ka­ve na klo­pi Ma­ri­bo­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia