Delo (Slovenia)

Rde­či ok­to­ber? Ve­li­ka­na iz­ku­si­la po­lom

An­gli­ja Li­ver­poo­lov naj­viš­ji po­raz od le­ta 1963, Uni­te­dov naj­huj­ši sploh

- Pe­ter Za­lo­kar

Lon­don – Bi­zar­na iz­i­da naj­tro­fej­nej­ših an­gle­ških klu­bov Man­che­ster Uni­te­da (1:6) in Li­ver­poo­la (2:7) kar kli­če­ta h ko­va­nju šal na njun ra­čun. De­ni­mo, Jür­gen Klo­pp se je vr­nil k po­toč­ku, kjer je iz­pu­stil zla­to ri­bi­co, in jo vpra­šal, kaj za vra­ga je sto­ri­la z nje­go­vo že­ljo. »Saj si re­kel, naj Li­ver­pool ve­dno do­se­že gol več od Uni­te­da.« Ole Gun­nar Sol­skjær je pri­šel z is­tim vpra­ša­njem in do­bil po­do­ben od­go­vor: »Saj si re­kel, naj Uni­ted na vsa­ki tek­mi prej­me gol manj od Li­ver­poo­la.«

Mor­da ša­la ni naj­bolj po­sre­če­na, a dej­stvo je, da sta se naj­ve­čji no­go­me­tni in­šti­tu­ci­ji na Oto­ku v ne­de­ljo osra­mo­ti­li. Dvaj­set­kra­tni pr­vak Man. Uni­ted je na Old Tra­ffor­du po zgo­dnjem vod­stvu pre­jel šest za­po­re­dnih go­lov od Tot­ten­ha­ma. Le tri ure ka­sne­je je 19-kra­tni pr­vak in bra­ni­lec na­slo­va Li­ver­pool do­ži­vel naj­huj­ši po­raz po le­tu 1963 pri Aston Vil­li. Rde­či ok­to­ber se je za­čel s kr­va­vo ko­pe­ljo, ki jo je je na­po­ve­dal že šo­kan­tni do­ma­či po­raz Man­che­ster Ci­ty­ja z 2:5 pro­ti Le­i­ce­stru, ta pa je na­to do­ma iz­gu­bil z 0:3 pro­ti West Ha­mu. Na­ro­be svet. Je fa­vo­ri­tom med ko­ro­na­vi­ru­sno pan­de­mi­jo ta­ko pa­del imun­ski sis­tem, da jim lah­ko vsa­ka sa­pi­ca po­de­re obramb­ni sis­tem? Med­tem se sme­ji Li­ver­poo­lo­ve­mu me­stne­mu tek­me­cu Ever­to­nu, ki kra­lju­je na vr­hu s po­pol­nim iz­ku­pič­kom na šti­rih tek­mah.

Vr­ni­mo se k mo­štvom v rde­čih dre­sih. L'pool in Uni­ted sta v pre­cej dru­gač­nem po­lo­ža­ju. Prav ta­ko Klo­pp in Sol­skjær. Pri Nem­cu je si­tu­a­ci­ja ko­člji­va, saj bo po pre­mo­ru 17. t. m. ta­koj sle­dil t. i. Mer­seysi­de der­by z Ever­to­nom na šta­di­o­nu Go­o­di­son Park. A vse­e­no je v ve­li­ko ve­čjih škrip­cih Nor­ve­žan, ki mor­da sploh ne bo do­ča­kal go­sto­va­nja rde­čih vra­gov v Newca­stlu. Je za­dnji že­belj v nje­go­vo kr­sto za­bil prav nje­gov pred­ho­dnik Jo­se Mo­u­rin­ho? Uni­ted je pr­vič v 34 le­tih iz­gu­bil uvo­dni do­ma­či tek­mi ... »Dr­žim ro­ko gor, to je bi­la mo­ja kriv­da. Bi­lo je sra­mo­tno, naj­slab­ši dan v ka­ri­e­ri,« se je s pe­pe­lom po­sul Sol­skjær.

Klo­ppu se ni tre­ba ba­ti za služ­bo, še ve­dno ima sta­tus pol­bo­žan­stva in pred An­fi­el­dom bo zanj ne­ke­ga dne stal spo­me­nik, po­tem ko je le­tos klu­bu po 30 le­tih pri­ne­sel an­gle­ški na­slov in la­ni šesto lo­vo­ri­ko v li­gi pr­va­kov. Nih­če ni pri­ča­ko­val, da bo po treh zma­gah, pa­dla sta tu­di Chel­sea in Ar­se­nal, do­ži­vel tak po­lom. Kot da bi se v 90 mi­nu­tah zdru­ži­la vsa sla­ba kar­ma iz prej­šnjih pe­tih se­zon.

Ke­a­ne je vi­del ne­kaj več

Zdaj ima­jo be­se­de »pun­di­ta« Ro­ya Ke­a­na, ki je po zma­gi pro­ti Ar­se­na­lu s 3:1 iz­ja­vil, da je Li­ver­poo­lo­va obram­ba na tre­nut­ke de­lo­va­la ne­ro­dno, po­vr­šno (slo­ppy), ve­čjo te­žo. Je vi­del ne­kaj, kar je ušlo Klo­ppu, ki je te­daj zgolj za­mah­nil z ro­ko in nek­da­nje­ga ka­pe­ta­na Man. Uni­te­da ozna­čil za ner­ga­ča? »Tu­di zdaj obram­ba ni bi­la 'slo­ppy', bi­la je obu­pna. Ka­ko rad bi imel v teh dneh tre­nin­ge, na ka­te­rih bi fan­tom ra­zlo­žil do­lo­če­ne stva­ri. Zdaj lah­ko sa­mo upam, da se vr­ne­jo iz re­pre­zen­tanc zdra­vi in da opra­vi­mo ne­kaj ka­ko­vo­stnih tre­nin­gov pred der­bi­jem z Ever­to­nom,« si je to­krat za­že­lel Klo­pp.

Mo­go­če bo do ta­krat ri­bi­co mi­ni­la hu­do­mu­šnost ...

 ??  ?? Jür­gen Klo­pp (de­sno) in Ole Gun­nar Sol­skjær sta do­ži­ve­la čr­no ne­de­ljo.
Jür­gen Klo­pp (de­sno) in Ole Gun­nar Sol­skjær sta do­ži­ve­la čr­no ne­de­ljo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia