Delo (Slovenia)

Kek kre­nil po vse tri zma­ge

Re­pre­zen­tan­ca San Ma­ri­no ogre­va­nje za Pri­šti­no in Ki­ši­njov

- Jer­nej Su­ha­dol­nik

Lju­blja­na – Slo­ven­ska no­go­me­tna re­pre­zen­tan­ca ima ok­to­bra le­po pri­lo­žnost za dvig ko­ta­ci­je svo­jih del­nic v »očeh« na­vi­ja­čev. Ti je ne mo­re­jo spre­mlja­ti na šta­di­o­nih, šte­vil­ni je ne vi­di­jo ni­ti na TV za­slo­nih, za­to bi po­zi­tiv­ne no­vi­ce s te­kem pro­ti San Ma­ri­nu, Ko­so­vu in Mol­da­vi­ji bla­go­dej­no učin­ko­va­le na ozra­čje v no­go­me­tni Slo­ve­ni­ji. To je iz­ho­di­šče za če­to, ki jo je zbral v me­tro­po­li se­lek­tor Ma­tjaž Kek.

Sre­din ve­čer v Sto­ži­cah (20.45) bo le ogre­va­nje za iz­zi­va, ki ča­ka­ta Slo­ven­ce v na­sle­dnjih dneh. Pri­ja­telj­ska tek­ma s San Ma­ri­nom bi lah­ko ozalj­ša­la in­di­vi­du­al­no sta­ti­sti­ko ne­ka­te­rih re­pre­zen­tan­tov in tu­di šte­vil­nih no­vin­cev, ki jih bo po­slal nad go­ste Kek. Jon Go­renc Stan­ko­vić, Ma­rio Jur­če­vić, San­di Lo­vrić, De­jan Pe­tro­vić in Blaž Kra­mer so le ne­ka­te­ri igral­ci, ki bo­do po­sku­ša­li v dvo­bo­ju z ape­nin­skim avt­saj­der­jem opo­zo­ri­ti na­se in si po­dalj­ša­ti bi­va­nje v ja­ti naj­bolj­ših slo­ven­skih no­go­me­ta­šev za na­sle­dnje iz­zi­ve.

Pr­vi tre­ning v Sto­ži­cah

Tu­di Kek je na­po­ve­dal šte­vil­ne spre­mem­be za sre­din ve­čer na šta­di­o­nu Olim­pi­je, saj že­li raz­ši­ri­ti ba­zo mo­re­bi­tnih al­ter­na­tiv­nih re­ši­tev za po­memb­nej­še pri­ho­dnje tek­me. Slo­ven­ci bo­do na­mreč ok­to­bra igra­li dve tek­mi v Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov, oba­krat bo­do go­sto­va­li, in si­cer jih ča­ka v ne­de­ljo zve­čer (20.45) pre­mi­er­ni obisk Ko­so­va, tri dni po­zne­je še mer­je­nje mo­či z Mol­da­vi­jo. Nji­ho­vo iz­ho­di­šče je obe­tav­no: Slo­ve­ni­ja na­mreč ko­ti­ra na vr­hu sku­pi­ne li­ge na­ro­dov C3 sku­paj z Gr­či­jo (obe po 4 toč­ke), Ko­so­vo in Mol­da­vi­ja ima­ta po eno.

Naj­manj šti­ri osvo­je­ne toč­ke bo­do mi­ni­ma­len cilj slo­ven­ske od­pra­ve, že­lja je vseh šest.

Slo­ven­ci so se zbra­li ob se­ver­ni lju­bljan­ski ob­vo­z­ni­ci, ne­ka­te­ri so po­pol­dne že va­di­li na po­mo­žni ze­le­ni­ci v Sto­ži­cah. Da­nes bo­do opra­vi­li še ura­dni tre­ning na osre­dnjem igri­šču be­ton­ske­ga ma­sto­don­ta, v sre­do jih ča­ka San Ma­ri­no. Kek bo na­to v če­tr­tek in pe­tek go­sto­val na Br­du pri Kra­nju, v so­bo­to zju­traj pa bo slo­ven­ska de­le­ga­ci­ja po­le­te­la pro­ti ko­so­vski me­tro­po­li, kjer bo v so­bo­to re­pre­zen­tan­ca že va­di­la na šta­di­o­nu Fa­dil Vo­kr­ri v Pri­šti­ni. Is­ti objekt bo pri­zo­ri­šče ne­delj­ske (20.45) tek­me v li­gi na­ro­dov.

Za­dnja po­sta­ja Mol­da­vi­ja Šta­di­on Zim­bru­ja v mol­da­vskem Ki­ši­njo­vu bo na­to na­sle­dnjo sre­do če­tr­ta po­sta­ja Slo­ve­ni­je v Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov (20.45), po ka­te­ri bo že mo­žno bolj re­al­no oce­ni­ti do­slej opra­vlje­no.

»Kaj pri­ča­ku­jem? Na vsa­ki od treh te­kem bo­mo me­ri­li na zma­go, če­prav to še zda­leč ni sa­mo­u­mev­no. V vsa­kem pri­me­ru bo­sta pred­vsem go­sto­va­nji na Ko­so­vem in v Mol­da­vi­ji od­go­vo­ri­li na več vpra­šanj in nam da­li in­for­ma­ci­jo o tem, kam tre­nu­tno so­di­mo,« je spo­ro­čil Kek pred da­na­šnjo no­vi­nar­sko kon­fe­ren­co v Sto­ži­cah.

 ?? Fo­to Le­on Vi­dic ?? Jan Oblak bo tu­di ok­to­bra pr­vo ime Slo­ve­ni­je.
Fo­to Le­on Vi­dic Jan Oblak bo tu­di ok­to­bra pr­vo ime Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia