Delo (Slovenia)

Ro­glič in Po­ga­čar ple­nil­ca ko­ron­ske se­zo­ne

Ko­le­sar­stvo Slo­ven­skih šam­pi­o­nov v sanj­skem in do­slej naj­u­spe­šnej­šem le­tu 2020 mor­da ne bo­mo več vi­de­li na štar­tu

- Mi­ha Ho­če­var

Lju­blja­na – Naj se pra­vlji­ca ne kon­ča, si že lep čas go­vo­ri­jo slo­ven­ski ko­le­sar­ski nav­du­šen­ci, ki so v za­dnjih dveh me­se­cih spre­mlja­li ne­slu­te­ne uspe­he Ta­de­ja Po­ga­čar­ja (UAE) in Pri­mo­ža Ro­gli­ča (Jum­bo Vi­sma). Na­za­dnje na naj­sta­rej­ši kla­sič­ni dir­ki Li­e­ge–Ba­sto­gne–Li­e­ge, na ka­te­ri je »Ro­gla« sla­vil pr­vo slo­ven­sko zma­go na enem od pe­tih spo­me­ni­kov, v vr­hu pa se mu je po­leg tre­tje­u­vr­šče­ne­ga »Po­gi­ja« pri­dru­žil še če­tr­to­u­vr­šče­ni Ma­tej Mo­ho­rič (Ba­hra­in McLa­ren).

Ven­dar je tu­di naj­bolj­ših stva­ri en­krat ko­nec. Vsaj za le­tos smo v ne­de­ljo mor­da že vi­de­li vse, kar sta lah­ko po­nu­di­la Ro­glič in Po­ga­čar. Pr­vi slo­ven­ski zma­go­va­lec To­u­ra je imel v na­čr­tu še na­stop na dir­ki po Flan­dri­ji (18. t. m.), ven­dar ne bo pre­se­ne­če­nje, če ga bo od­po­ve­dal, naš pr­vi zma­go­va­lec spo­me­ni­ka v Li­e­geu pa še ni re­kel za­dnje o mo­re­bi­tnem na­sto­pu na Vu­el­ti (od 20. t. m. do 8. no­vem­bra). Od­lo­či­tev bo pa­dla, po­tem ko bo Ro­glič po tri­me­seč­ni od­so­tno­sti z do­ma pre­ži­vel ne­kaj dni s svo­ji­ma Lo­ro in Le­vom.

La­ni pa­da­li re­kor­di na Gi­ru in Vu­el­ti, le­tos na To­uru Če­tu­di slo­ven­skih šam­pi­o­nov le­tos ne bi vi­de­li več na štar­tu, sta od 1. av­gu­sta, ko se je za­čel po­ko­ron­ski del se­zo­ne sve­tov­ne se­ri­je, spi­sa­la zla­to po­glav­je je slo­ven­skem ko­le­sar­stvu in špor­tu na­sploh.

Pr­vič je Slo­ve­nec no­sil ru­me­no ma­ji­co na To­uru (Ro­glič), pr­vič jo je Slo­ve­nec osvo­jil v Pa­ri­zu (Po­ga­čar), do­bi­li smo pr­ve­ga zma­go­val­ca spo­me­ni­ka v Li­e­geu (Ro­glič), pr­vič smo ime­li na vr­hu le­stvi­ce UCI dva ko­le­sar­ja (1. Ro­glič, 2. Po­ga­čar), pr­vič je na njej Slo­ve­ni­ja pre­vze­la vod­stvo v »po­ka­lu na­ro­dov« … La­ni so mej­ni­ki pa­da­li na Gi­ru in Vu­el­ti ter eno­dnev­nih dir­kah manj zve­ne­čih imen, le­tos na To­uru in naj­ve­čjih eno­dnev­nih dir­kah z naj­bolj iz­o­stre­no kon­ku­ren­co.

Le Bel­gij­ca iz­sto­pa­la kot Slo­ven­ca

V njej sta bi­la Ro­glič in Po­ga­čar pr­vo­vr­stna ple­nil­ca zmag, 30-le­tni Ki­sov­čan jih je sla­vil 7, vse po ko­ron­ski pre­ki­ni­tvi, 22-le­tni Ko­men­dčan 9, od te­ga 4 pred pre­ki­ni­tvi­jo in 5 po njej. Ar­na­ud De­ma­re je z 10 zma­ga­mi pr­vi na le­to­šnji le­stvi­ci, ven­dar le sta­ti­stič­no, ni­ti ene zma­ge ni sla­vil na naj­viš­ji rav­ni. Po­dob­no kot Slo­ven­ca sta po ka­ko­vo­sti iz­sto­pa­la le bel­gij­ska asa Rem­co Eve­ne­po­el, ki je bil pri 9 zma­gah, ko se je z gro­zlji­vim pad­cem na dir­ki po Lom­bar­di­ji kon­ča­la nje­go­va se­zo­na, in Wo­ut van Aert, ki je 6 iz­je­mnim po­ko­ron­skim zma­gam do­dal še dve sre­br­ni ko­laj­ni na sve­tov­nem pr­ven­stvu.

»To je za Slo­ven­ce ne­ver­je­tna se­zo­na, zma­ga v Li­e­geu pa no­va kro­na, ki ka­že, da so lah­ko na­ši ko­le­sar­ji sta­no­vi­tni vso se­zo­no ter da lah­ko zma­gu­je­jo tu­di na ve­li­kih eno­dnev­nih dir­kah. Do­slej sem pre­ve­li­ke ape­ti­te oko­li re­pre­zen­tan­ce mi­ril s tr­di­tvi­jo, da na ta­kšnih dir­kah še ni­smo zma­ga­li. Te­ga ne bom mo­gel go­vo­ri­ti več, mor­da sem tu­di ne­ko­li­ko kriv za to. Fan­te sem iz­zval, da ni­so eno­dnev­ni ko­le­sar­ji, v Li­e­geu pa so bi­li tri­je v pr­vi pe­te­ri­ci,« je se­lek­tor An­drej Ha­upt­man oce­nil za­dnje­ga od šte­vil­nih ka­ko­vo­stnih pre­sko­kov na­ših ko­le­sar­jev.

»To, da smo na ne­ka­te­rih naj­ve­čjih dir­kah gle­da­li slo­ven­sko pr­ven­stvo, je ne­kaj ne­pred­sta­vlji­ve­ga. Je po­tr­di­tev do­bre­ga de­la v slo­ven­skem ko­le­sar­stvu ter te­ga, da smo si na SP za­slu­ži­li šte­vil­ko ena na spre­mlje­val­nem av­to­mo­bi­lu. Se lah­ko kaj ta­kšne­ga po­no­vi? Pri na­po­ve­dih sem ve­dno pre­vi­den re­a­list, od le­ta 2018 go­vo­rim, da bo slo­ven­ske do­sež­ke tež­ko po­no­vi­ti, ven­dar smo šli od­tlej str­mo nav­zgor. Le­tos so na­ši ko­le­sar­ji do­se­gli sko­raj vse. Manj­ka­ta nam še ma­vrič­na ma­ji­ca na SP in ko­laj­na na OI, ki bo­sta prej ali slej pri­šli. Da ju osvo­jiš, mo­raš bi­ti vr­hun­ski, ob tem pa po­tre­bu­ješ še kan­ček sre­če,« se je Ha­upt­man, tu­di špor­tni di­rek­tor pri Po­ga­čar­je­vi eki­pi UAE, ozrl k mej­ni­ko­ma za se­zo­no 2021.

Sre­čo je tre­ba iz­zva­ti in če kdo to zna, sta to Ro­glič in Po­ga­čar.

• Po­ga­čar bi lah­ko od­po­ve­dal pred­vi­de­ni na­stop na dir­ki po Flan­dri­ji.

• Ro­glič še ni re­kel za­dnje o mo­re­bi­tnem štar­tu na Vu­el­ti.

• Ma­vrič­na ma­ji­ca in olim­pij­ska ko­laj­na mej­ni­ka za se­zo­no 2021.

 ?? Fo­to Ken­zo Tri­bo­u­il­lard/AFP ?? Zgo­do­vin­ski pri­zor, Pri­mož Ro­glič (le­vo) in Ta­dej Po­ga­čar, pr­va Slo­ven­ca na vr­hu To­u­ra.
Fo­to Ken­zo Tri­bo­u­il­lard/AFP Zgo­do­vin­ski pri­zor, Pri­mož Ro­glič (le­vo) in Ta­dej Po­ga­čar, pr­va Slo­ven­ca na vr­hu To­u­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia