Delo (Slovenia)

Gli­ha brez tek­me, igral­ci v ka­ran­te­ni

- J. S.

Lju­blja­na – No­vi ko­ro­na­vi­rus je po­se­gel tu­di v pri­pra­ve mla­de slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce (U-21), ki se pri­pra­vlja za na­stop na evrop­skem pr­ven­stvu le­ta 2021. Se­lek­tor Pri­mož Gli­ha bi mo­ral vo­di­ti Slo­ve­ni­jo na pri­ja­telj­skih tek­mah v Al­ba­ni­ji in na Ma­džar­skem, to­da pr­va tek­ma je od­pa­dla, dru­go bo­do igra­li na­sle­dnji te­den. Na ob­ve­znem te­sti­ra­nju na co­vid-19 so na­mreč od­kri­li tri pri­me­re v slo­ven­skem ta­bo­ru, za­to re­pre­zen­tan­ca ni od­po­to­va­la v Ti­ra­no.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia