Delo (Slovenia)

Ce­de­vi­ti Olim­pi­ji po­raz brez bo­ja?

- B. E.

Lju­blja­na – Ker je ob­ve­zno te­sti­ra­nje član­ske­ga mo­štva Ce­de­vi­te Olim­pi­je pred 2. ko­lom evrop­ske­ga po­ka­la raz­kri­lo, da je eden od ko­šar­kar­jev po­zi­ti­ven na ko­ro­na­vi­rus, sta mo­ra­li ta­ko ce­lo­tna sto­ži­ška za­sed­ba kot Kr­ki­na eki­pa po ne­delj­skem der­bi­ju li­ge ABA v sa­mo­i­zo­la­ci­jo. No­vo­me­šča­nom je NIJZ od­re­dil de­set­dnev­no ka­ran­te­no, Lju­bljan­ča­ni pa so vče­raj opra­vi­li še eno te­sti­ra­nje, da bi iz­klju­či­li mo­žnost na­pa­ke pri iz­vi­du. Pra­vi­la evrop­ske­ga po­ka­la mo­štvom do­vo­lju­je­jo na­stop na tek­mah, če ima­jo vsaj osem zdra­vih ko­šar­kar­jev, to­da hkra­ti se mo­ra­jo po­dre­di­ti od­lo­kom v po­sa­me­znih dr­ža­vah. V Slo­ve­ni­ji mo­ra v ka­ran­te­no ce­lo­tna eki­pa že v pri­me­ru ene­ga po­zi­tiv­ne­ga re­zul­ta­ta, za­to bi Ce­de­vi­ta Olim­pi­ja brez bo­ja iz­gu­bi­la ju­tri­šnjo tek­mo z Bur­sa­so­por­jem v Sto­ži­cah, če za­ra­di ome­ji­tev NIJZ ne bi sme­la na igri­šče.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia