Delo (Slovenia)

Kaj iz­da ša­ho­vske ama­ter­je?

-

Kaj iz­da ama­ter­ske (ne)ša­hi­ste? Naj­huj­še pri­me­re iz­da že osnov­na po­sta­vi­tev fi­gur, kjer je da­ma po­go­sto na po­lju kra­lja ali ce­lo ska­kač na po­lju lov­ca in obra­tno.

Sle­di vpra­ša­nje, ali bi ime­la be­le ali čr­ne fi­gu­re. Ama­ter­ji se po­go­sto od­lo­ča­jo po bar­vi fi­gur, ali pa jim je vse­e­no. Mor­da iz­be­re­jo čr­ne fi­gu­re, da »po­na­vlja­jo po­te­ze« za moj­strom. To ka­že ne­ve­dnost, da v ša­hu ne gre zgolj za pre­mi­ka­nje fi­gur, am­pak za stra­te­ško na­pre­do­va­nje, in da je klju­čen čas, ko fi­gu­re pri­de­jo do na­spro­tni­ko­ve­ga kra­lja. Be­li ima s pr­vo po­te­zo ča­sov­no pred­nost, za­to se ša­hi­sti be­lih fi­gur raz­ve­se­li­mo.

Po­ja­vi se ama­ter­ski dvom v dol­ži­no pr­vih po­tez. Vse­bin­sko ima­jo ra­di »rob­ne po­te­ze s kme­ti«. Za ama­ter­je so zna­čil­na vpra­ša­nja »V ko­li­ko po­te­zah je naj­kraj­ši mat?« ali »Ka­ko hi­tro me boš pre­ma­ga­la?«. Kljub te­mu da v ša­hu šte­je tu­di čas, je tre­ba igra­ti s šte­vil­ni­mi iz­ra­ču­ni. Ni po­memb­no, ko­li­ko po­tez po­tre­bu­ješ za zma­go, ključ­na je za­go­to­vlje­na ver­je­tnost zma­ge. Več­krat jim od­go­vo­rim: ne vem v ko­li­ko po­te­zah, vem pa, da bom zma­ga­la. Po­ja­vi se za­ču­de­nje nad mo­jim sa­mo­za­u­pa­njem, če že ne »na­du­to­stjo«. Tež­ko je ver­je­ti, da ama­ter­ski ša­hist ne mo­re pre­ma­ga­ti pro­fe­si­o­nal­ne­ga. Ve­dno tli iskri­ca upa­nja, da bo pro­fe­si­o­na­lec pre­zrl fi­gu­ro in ga bo ama­ter pre­ma­gal. V pri­mer­ja­vi med po­pol­nim ama­ter­jem in pro­fe­si­o­nal­cem je to ne­mo­go­če. Te­ža­ve ima­jo tu­di s pra­vil­no iz­ved­bo ro­ka­de in ra­zu­me­va­njem »en pas­san­ta«. Med par­ti­jo v brez­u­pnih si­tu­a­ci­jah sli­ši­mo ko­men­tar­je »saj imam le dva kme­ta manj« ali »saj imam še ve­li­ko fi­gur, lah­ko kaj na­re­dim«. Ama­ter­ji po­go­sto igra­jo do kon­ca in ko jih ma­ti­raš, sim­pa­tič­no po­gle­da­jo in vpra­ša­jo: »Mat?« Na­to ne ve­do, ali da­ti ro­ko ali ne.

To­da prav ama­ter­ski ša­hi­sti nam po­ka­že­jo, ka­ko kom­ple­ksen je šah, spo­štu­je­jo ša­hi­ste ter ši­ri­jo ša­ho­vski duh in ve­se­lje do te ču­do­vi­te igre.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia