Delo (Slovenia)

Od­kri­tje, ki je re­ši­lo na mi­li­jo­ne ži­vljenj

No­be­lo­va na­gra­da za me­di­ci­no Har­vey J. Al­ter, Mi­cha­el Ho­u­gh­ton in Char­les M. Ri­ce za raz­kri­tje he­pa­ti­ti­sa C

- Sa­ša Se­ni­ca Av­to­ri­ca je za­po­sle­na v De­lov­ni­ci.

No­be­lo­vo na­gra­do za fi­zi­o­lo­gi­jo in me­di­ci­no so do­bi­li znan­stve­ni­ki Har­vey J. Al­ter, Mi­cha­el Ho­u­gh­ton in Char­les M. Ri­ce, za­slu­žni za od­kri­tje vi­ru­sa he­pa­ti­ti­sa C. Za­ra­di nji­ho­ve­ga de­la lah­ko da­nes zdra­vi­jo in oz­dra­vi­jo to aku­tno ali kro­nič­no vne­tje je­ter. To ve­li­ko­krat po­te­ka brez simp­to­mov, kro­nič­na okuž­ba pa lah­ko pri­ve­de do za­braz­go­ti­nje­nja in ci­ro­ze je­ter, kar je mo­go­če za­zna­ti še­le po ne­kaj le­tih. Z vi­ru­som je tre­nu­tno oku­že­nih oko­li 70 mi­li­jo­nov lju­di, vsa­ko le­to jih pod­le­že bo­le­zni oko­li 400.000.

Tho­mas Perl­mann, se­kre­tar No­be­lo­ve­ga od­bo­ra, je dva od do­bi­tni­kov zbu­dil in ju z no­vi­co pre­se­ne­til, a tu­di raz­ve­se­lil. V od­bo­ru se ni­so mo­gli iz­o­gni­ti vpra­ša­njem, kaj na­gra­da po­me­ni za vse, ki se da­nes bo­ri­jo pro­ti vi­ru­su sars-cov-2. Od­go­vo­ril je, da na­gra­da ka­že, ko­li­ko ča­sa lah­ko mi­ne, da se vi­di po­memb­nost od­kri­tja; še­le v za­dnjih le­tih so na­mreč na vo­ljo zdra­vi­la pro­ti he­pa­ti­ti­su C brez ve­čjih stran­skih učin­kov.

Moj­ca Ma­ti­čič s kli­ni­ke za in­fek­cij­ske bo­le­zni in vro­čin­ska sta­nja UKC Lju­blja­na je de­ja­la, da je na­gra­da za­slu­že­na in v stro­kov­nih kro­gih pri­ča­ko­va­na, saj so na­gra­jen­ci od­lo­čil­no pri­spe­va­li, da je to ena od naj­ve­čjih zgodb o uspe­hu v so­dob­ni zgo­do­vi­ni zdra­vstve­nih raz­i­skav. »Od­kri­tje vi­ru­sa je omo­go­či­lo, da so z naj­mo­der­nej­šo teh­no­lo­gi­jo za­če­li raz­vi­ja­ti zdra­vi­la, ki de­lu­je­jo ne­po­sre­dno na vi­rus. To je pr­va kro­nič­na vi­ru­sna bo­le­zen, ki je oz­dra­vlji­va.« Po oce­nah je pri nas oku­že­nih od 1000 do 2000 lju­di, a jih mo­ra­mo od­kri­ti. »Bo­le­zen je za­hrb­tna, vr­sto let, ce­lo de­se­tle­tij, po­te­ka brez simp­to­mov, na­to pa lah­ko ne­na­do­ma iz­bruh­ne s konč­no obli­ko, to je ci­ro­zo je­ter ali ra­kom na je­trih,« je po­ja­sni­la in do­da­la, da ima Slo­ve­ni­ja stra­te­gi­jo za boj pro­ti he­pa­ti­ti­su C od le­ta 1997.

Pred­se­dnik dru­štva Slo­ve­ni­ja Hep Mar­ko Ko­re­njak je po­u­da­ril, da je tu­di pri nas naj­ve­čji pro­blem od­kri­va­nje bol­ni­kov. Dru­štvo vse­sko­zi oza­ve­šča lju­di in jih prek raz­lič­nih ka­na­lov va­bi na brez­plač­no ano­ni­mno te­sti­ra­nje.

Ključ­ni ko­šček v ugan­ki

Na­gra­do so si Ame­ri­ča­na Ri­ce in Al­ter ter Bri­ta­nec Ho­u­gh­ton pri­slu­ži­li za od­kri­tje vi­ru­sa he­pa­ti­ti­sa C, po­tem ko so znan­stve­ni­ki pred nji­mi že od­kri­li he­pa­ti­ti­sa A in

B. Nji­ho­vo de­lo je po­ja­sni­lo pri­me­re bo­le­zni, za ka­te­re ni­so bi­li kri­vi vi­ru­si ti­pa A in B, in ta­ko so lah­ko iz­de­la­li krv­ne te­ste in no­va zdra­vi­la ter »re­ši­li na mi­li­jo­ne ži­vljenj«, so po­u­da­ri­li v No­be­lo­vem od­bo­ru.

V ob­ra­zlo­ži­tvi so na in­šti­tu­tu Ka­ro­lin­ska po­ja­sni­li, da je bi­la sre­di šest­de­se­tih let prej­šnje­ga sto­le­tja tran­fu­zi­ja kr­vi kot ru­ska ru­le­ta, saj so šte­vil­ni do­bi­li he­pa­ti­tis, ki ga je pov­zro­čal ne­zna­ni pov­zro­či­telj. V šest­de­se­tih le­tih je Ba­ruch Blum­berg od­kril vi­rus he­pa­ti­ti­sa B, za kar je le­ta 1976 prav ta­ko do­bil No­be­lo­vo na­gra­do za me­di­ci­no.

Le­ta 1935 ro­je­ni Al­ter je v se­dem­de­se­tih le­tih na ame­ri­škem na­ci­o­nal­nem in­šti­tu­tu za zdrav­je pre­u­če­val pa­ci­en­te, ki so s trans­fu­zi­jo kr­vi do­bi­li he­pa­ti­tis. Do­lo­če­nih pri­me­rov ni mo­gel ra­zlo­ži­ti z zna­ni­ma vi­ru­so­ma he­pa­ti­ti­sa A, ki se ši­ri z one­sna­že­no vo­do, in B, ki se prav ta­ko ši­ri s krv­jo. Do­ka­zal je, da se bo­le­zen lah­ko pre­na­ša na šim­pan­ze (ti se edi­ni po­leg lju­di lah­ko oku­ži­jo s tem vi­ru­som), da ima pov­zro­či­telj bo­le­zni zna­čil­no­sti vi­ru­sa, da pa ni ne vi­rus he­pa­ti­ti­sa A in ne B (vi­rus ne-A ne-B).

Še več kot de­se­tle­tje je mi­ni­lo, da so znan­stve­ni­ki ugo­to­vi­li, ka­kšen vi­rus je to. Ena­in­se­dem­de­se­tle­tni Ho­u­gh­ton, ki od le­ta 2010 de­lu­je na uni­ver­zi v Al­ber­ti v Ka­na­di, nek­daj pa je bil za­po­slen pri far­ma­cevt­ski druž­bi Chi­ron, je ko­nec osem­de­se­tih let ven­dar­le izo­li­ral vi­rus iz kr­vi oku­že­nih šim­pan­zov in do­lo­čil nje­gov ge­nom. Od­kri­tje je bi­lo od­lo­čil­no, a še ve­dno je manj­kal ko­šček v ugan­ki: ali rav­no ta vi­rus pov­zro­či bo­le­zen? Na tej toč­ki je sto­pil v zgod­bo le­ta 1952 ro­je­ni Ri­ce z uni­ver­ze Roc­ke­fel­ler v ZDA, ki je med dru­gim raz­i­sko­val, ka­ko bi del vi­ru­sne­ga ge­no­ma vpli­val na de­lje­nje vi­ru­sa v ce­li­cah. S po­sku­si je do­ka­zal, da vi­rus pov­zro­ča do ta­krat ne­raz­lo­žlji­ve pri­me­re bo­le­zni.

Nji­ho­vo de­lo je, kot so po­u­da­ri­li v No­be­lo­vem od­bo­ru, ključ­no v bo­ju pro­ti vi­ru­sni bo­le­zni. »Za­ra­di nji­ho­ve­ga od­kri­tja so zdaj na vo­ljo ze­lo ob­ču­tlji­vi krv­ni te­sti za od­kri­va­nje bo­le­zni in po­sle­dič­no od­pra­vo he­pa­ti­ti­sov v šte­vil­nih de­lih sve­ta, kar je moč­no iz­bolj­ša­lo sli­ko sve­tov­ne­ga zdrav­ja.«

• No­be­lo­vo na­gra­do so do­bi­li Ame­ri­ča­na in Bri­ta­nec za od­kri­tje vi­ru­sa he­pa­ti­ti­sa C.

• Šte­vil­ne okuž­be so bi­le po­sle­di­ca trans­fu­zi­je kr­vi.

• He­pa­ti­tis C bi lah­ko z mo­der­ni­mi zdra­vi­li iz­ko­re­ni­ni­li.

 ??  ?? Har­vey J. Al­ter, Mi­cha­el Ho­u­gh­ton in Char­les M. Ri­ce si bo­do raz­de­li­li na­gra­do v vi­ši­ni 950.000 evrov.
Har­vey J. Al­ter, Mi­cha­el Ho­u­gh­ton in Char­les M. Ri­ce si bo­do raz­de­li­li na­gra­do v vi­ši­ni 950.000 evrov.
 ?? Fo­to Jo­na­than Nack­s­trand/AFP ?? Z vi­ru­som he­pa­ti­ti­sa C je tre­nu­tno oku­že­nih oko­li 70 mi­li­jo­nov lju­di, vsa­ko le­to jih pod­le­že bo­le­zni oko­li 400.000.
Fo­to Jo­na­than Nack­s­trand/AFP Z vi­ru­som he­pa­ti­ti­sa C je tre­nu­tno oku­že­nih oko­li 70 mi­li­jo­nov lju­di, vsa­ko le­to jih pod­le­že bo­le­zni oko­li 400.000.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia