Delo (Slovenia)

Pr­vi Ja­po­nec v sve­tu pa­ri­ške mo­de

-

Svet vi­so­ke mo­de je vče­raj pre­tre­sla ža­lo­stna no­vi­ca: za­ra­di za­ple­tov po okuž­bi z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som je pri 81 le­tih umrl le­gen­dar­ni mo­dni obli­ko­va­lec Ken­zo Ta­ka­da. Na druž­be­nih omrež­jih so se ves dan vr­sti­la so­žal­na spo­ro­či­la, med dru­gi­mi se ga je na twit­ter­ju spo­mni­la pa­ri­ška žu­pa­nja An­ne Hi­dal­go: »Bil je obli­ko­va­lec z ne­znan­skim ta­len­tom, ki je v mo­di dal pro­stor bar­vam in sve­tlo­bi. Pa­riz ža­lu­je za enim od svo­jih si­nov.«

In res je bil Ta­ka­da, če­prav se je ro­dil in od­ra­sel na Ja­pon­skem bli­zu Osa­ke, bolj sin Pa­ri­za kot svo­je pr­vo­tne do­mo­vi­ne. V Pa­riz je kot 26-le­tni mla­de­nič pri­po­to­val le­ta 1965 ter na­me­ra­val osta­ti le dve le­ti. A je ostal do smr­ti ter sve­tu pa­ri­ške in sve­tov­ne mo­de vti­snil pe­čat, ki ga po­zna­mo pod ime­nom Ken­zo. V Pa­ri­zu se je naj­prej pre­ži­vljal s ski­ca­mi, ki jih je ustvar­jal za raz­lič­ne mo­dne hi­še, na­to je od­prl la­stno mo­dno pro­da­jal­no Jun­gle Jap, pre­boj pa je do­ži­vel na za­čet­ku se­dem­de­se­tih let, ko je eno od nje­go­vih kre­a­cij re­vi­ja El­le ob­ja­vi­la na na­slov­ni­ci. Bil je pr­vi Ja­po­nec, ki je na po­dro­čju mo­de uspel v Pa­ri­zu. To mu je ver­je­tno uspe­lo za­ra­di te­ga, ker se je ves čas opi­ral na ja­pon­sko šo­lo obli­ko­va­nja in ni ho­tel de­la­ti te­ga, kar de­la­jo Fran­co­zi, kot je de­jal v enem od in­ter­vju­jev.

Ta­ka­da je po za­če­tnih uspe­hih obli­ko­val mo­dno znam­ko Jap. A ko so se za nje­go­ve stva­ri­tve za­če­li za­ni­ma­ti tu­di v ZDA, je po­stal mo­teč slab­šal­ni pri­zvok, ki ga ima v Ame­ri­ki iz­raz »jap« za Ja­pon­ce. Za­to je znam­ko pre­i­me­no­val v Ken­zo in jo vo­dil do le­ta 1993, ko jo je v stre­su za­ra­di smr­ti par­tner­ja in bo­le­zni po­slov­ne­ga par­tner­ja pro­dal mo­dni hi­ši LVMH. Upo­ko­jil se je pri šest­de­se­tih, a je še na­prej ostal de­ja­ven ter je obli­ko­val ko­stu­me za ope­re in sli­kal.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia