Delo (Slovenia)

Kot v Orwel­lo­vem di­s­to­pič­nem ro­ma­nu

-

»Mo­ji do­mo­vi­ni se ni uspe­lo spo­pri­je­ti z epi­de­mi­jo, dr­ža­va se je po­ka­za­la za ne­u­čin­ko­vi­to, ši­ri­la je pro­ti­slov­ne in­for­ma­ci­je,« je po­ve­dal pi­sa­telj Ken Fol­lett. Vel­ški av­tor, ki je znan pred­vsem po vo­hun­skih in zgo­do­vin­skih ro­ma­nih, je pre­pri­čan, da sta za ve­li­ko okužb v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji od­go­vor­na pred­vsem tre­nu­tna vla­da in pre­mi­er Bo­ris John­son.

»V Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji ni­smo uve­dli do­volj stro­gih ukre­pov in pra­vil, skrat­ka ni­smo se ustre­zno od­zva­li. Na­vse­za­dnje je bi­lo pri­ča­ko­va­ti, da se bo to zgo­di­lo, saj ima­mo pre­mi­e­ra, ki nas je pri­pe­ljal do bre­xi­ta,« je v ita­li­jan­ski po­go­vor­ni od­da­ji Che tem­po che fa, ki jo pred­va­ja­jo na na­ci­o­nal­ni ra­di­o­te­le­vi­zi­ji RAI, po­ja­snil 71-le­tnik. Fol­lett je prek vi­de­o­kli­ca z vo­di­te­ljem Fa­bi­em Fa­zi­em po­ve­dal, da je zgro­žen za­ra­di tre­nu­tne­ga sta­nja de­mo­kra­ci­je v ZDA. Po nje­go­vih be­se­dah se je med ad­mi­ni­stra­ci­jo pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa za­če­la ero­zi­ja de­mo­kra­tič­nih svo­bo­ščin. De­jal je, da ga pro­ces spo­mi­nja na ne­ka­te­re pr­vi­ne to­ta­li­ta­ri­stič­ne dr­ža­ve, ki jo je an­gle­ški pi­sa­telj Ge­or­ge Orwell opi­sal v di­s­to­pič­nem ro­ma­nu 1984. »Spr­va se zač­ne z na­pa­di na dr­žav­ne usta­no­ve, na sod­stvo, na­to na tisk in pre­o­sta­le me­di­je. Vse sku­paj se kon­ča s po­pol­nim nad­zo­rom dr­ža­vlja­nov in dr­ža­vljank.«

Ken Fol­lett je do­slej pro­dal več kot 130 mi­li­jo­nov svo­jih del. 15. sep­tem­bra je iz­šel nje­gov za­dnji ro­man The Eve­ning and the Mor­ning, ki je hkra­ti če­tr­ta knji­ga li­te­rar­ne se­ri­je Kin­gs­brid­ge. Ro­man je pred­zgod­ba knji­ge Ste­bri ze­mlje (2010) in pri­po­ve­du­je o uso­di treh li­te­rar­nih ju­na­kov, ki ži­vi­jo na Bri­tan­skem oto­čju tik pred kon­cem mrač­ne­ga sre­dnje­ga ve­ka.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia