Delo (Slovenia)

No­če la­ga­ti za gla­so­ve

-

Čez do­ber me­sec bo­do v ju­go­vzho­dno­a­zij­ski dr­ža­vi Bur­ma vo­li­tve, na ka­te­rih bo­do vo­li­li oba do­mo­va par­la­men­ta in re­gi­o­nal­na pred­stav­ni­štva. Za se­dež v enem iz­med teh v re­gi­ji Man­da­laj, ka­te­re sre­di­šče je is­to­i­men­sko me­sto, dru­go naj­ve­čje v dr­ža­vi, se bo po­te­go­val tu­di 39-le­tni Mjo Min Tun, pr­vi ho­mo­se­ksu­al­ni kan­di­dat za iz­vo­lje­no funk­ci­jo v Bur­mi.

Da­nes mar­si­kje to ne bi bi­lo nič po­seb­ne­ga, is­to­spol­no usmer­je­ne pre­mi­e­re in pre­mi­er­ke ima­jo de­ni­mo v Bel­gi­ji, Luksem­bur­gu, na Ir­skem, Islan­di­ji in ce­lo v Sr­bi­ji. Še več je ho­mo­se­ksu­al­nih pred­stav­ni­kov na niž­jih rav­neh obla­sti mar­si­kje po sve­tu, ven­dar so raz­me­re v Bur­mi za pri­pa­dni­ke sku­pno­sti LGBT+ pre­cej bolj za­ple­te­ne, kot na pri­mer v Evro­pi. V dr­ža­vi na­mreč še ve­dno ve­lja za­kon iz ča­sa bri­tan­ske ko­lo­ni­al­ne obla­sti, po ka­te­rem je ho­mo­se­ksu­al­nost ka­zni­va, v kon­ser­va­tiv­ni de­že­li pa ni vo­lje, da bi ga spre­me­ni­li. Za kan­di­da­tu­ro se je Mjo Min Tun od­lo­čil, ko so mu pri­ja­te­lji trans­se­ksu­al­ci po­ve­da­li, da so jim po­li­ci­sti uka­za­li, da si mo­ra­jo sle­či mo­dr­ce in po­kle­kni­ti v po­ni­žu­joč po­lo­žaj, po­tem pa so jih oti­pa­va­li. »Se­ve­da je to bi­la kr­ši­tev nji­ho­vih pra­vic, ugo­to­vil pa sem, da v po­li­ti­ki ni ni­ko­gar, ki bi go­vo­ril o tem,« je o za­čet­ku po­li­tič­ne­ga an­ga­žma­ja po­ve­dal Mjo Min Tun.

Pri­dru­žil se je Ljud­ski stran­ki pi­o­nir­jev, ki je gla­sno pro­ti vsem obli­kam dis­kri­mi­na­ci­je. Ven­dar je njen vod­ja Tet Tet Hin de­jal, da zdaj ni pra­vi čas za de­kri­mi­na­li­za­ci­jo is­to­spol­nih raz­me­rij, saj bi jim lah­ko za­vze­ma­nje za to pri­ne­slo več po­li­tič­ne ško­de kot ko­ri­sti. Mjo Min Tun je pri­znal, da ob pri­ja­vi za stran­kar­sko kan­di­da­tu­ro ni po­ve­dal nič o svo­ji spol­ni usmer­je­no­sti, da pa se mu zdi po­memb­no, da jo je raz­kril pred vo­li­tva­mi. »No­čem la­ga­ti, da bi do­bil gla­so­ve. Ver­ja­mem, da me bo­do re­sni­co­ljub­ni in po­šte­ni lju­dje vse­e­no pod­pr­li.«

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia