Delo (Slovenia)

Noč­ne in dnev­ne mo­re

-

Fin­ski stro­kov­nja­ki, ki pro­u­ču­je­jo člo­ve­kov spa­nec in sa­nje, so ugo­to­vi­li, da se je kri­za za­ra­di ko­ro­na­vi­ru­sa ta­ko glo­bo­ko za­re­za­la v na­šo pod­za­vest, da če­da­lje več lju­di tla­či­jo noč­ne mo­re. Vsi, ki re­dno spre­mlja­mo ti­skov­ne kon­fe­ren­ce vla­de in naj­viš­jih pred­stav­ni­kov NIJZ, re­dno do­ži­vlja­mo tu­di dnev­ne.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia