Delo (Slovenia)

Od­go­vor je po­go­vor

Po­dalj­ša­nje obra­to­va­nja Po skle­pu agen­ci­je za oko­lje mo­ra Nek za obra­to­va­nje do le­ta 2043 iz­ve­sti pre­so­jo vpli­vov na oko­lje

- Bo­rut Tav­čar

Ta­ko se gla­si mo­to te­dna otro­ka: ka­te­re te­me naj se v teh ne­na­va­dnih ča­sih lo­ti­mo z otro­kom?

Lju­blja­na – Agen­ci­ja za oko­lje (Ar­so) je v dru­go skle­ni­la, da je tre­ba za po­dalj­ša­nje de­lo­va­nja Nukle­ar­ne elek­trar­ne Kr­ško (Nek) od le­ta 2023 do 2043 iz­pe­lja­ti pre­so­jo vpli­vov na oko­lje in pri­do­bi­ti oko­lje­var­stve­no do­vo­lje­nje. To je po­sle­di­ca sod­be uprav­ne­ga so­di­šča, ki ni do­bi­lo za­go­to­vil, da po­se­gi ne bo­do spre­me­ni­li fi­zič­ne stvar­no­sti ob­mo­čja.

Iz Ne­ka so vlo­go za pred­ho­dni po­sto­pek v zve­zi s po­dalj­ša­njem de­lo­va­nja elek­trar­ne za 20 let po­sla­li pred na­tan­ko šti­ri­mi le­ti. V tem ča­su je Ar­so od­lo­čil, da za po­dalj­ša­nje de­lo­va­nja pre­so­ja vpli­vov na oko­lje in oko­lje­var­stve­no do­vo­lje­nje ni­sta nuj­na, po sod­bi uprav­ne­ga so­di­šča pa se je ta od­lo­či­tev spre­me­ni­la.

Na sklep, da za po­dalj­ša­nje de­lo­va­nja pre­so­ja vpli­vov ni nuj­na, se je pri­to­ži­lo več ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij (Prav­no-in­for­ma­cij­ski cen­ter ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij – Pic, Fo­cus in Uma­no­te­ra), mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor pa je nji­ho­vo pri­tož­bo za­vr­ni­lo. Sle­di­la je tož­ba na uprav­nem so­di­šču, ki je pri­tr­di­la ne­vla­dnim or­ga­ni­za­ci­jam. Ar­so je do­bil za­de­vo v no­vo pre­so­jo. »Tak sklep smo v Fo­cu­su pri­ča­ko­va­li, saj sle­di od­lo­či­tvi so­di­šča EU in uprav­ne­ga so­di­šča. Za to smo si ves čas pri­za­de­va­li. Zdaj upa­mo, da nam bo Ar­so čim prej omo­go­čil vpo­gled v spis, da se bo­mo lah­ko za so­de­lo­va­nje v po­stop­ku pre­so­je vpli­vov pra­vo­ča­sno in ka­ko­vo­stno pri­pra­vi­li,« je de­ja­la Bar­ba­ra Kvac iz Fo­cu­sa, kjer so do­da­li, da bo v okvi­ru pre­so­je vpli­vov na oko­lje mo­ra­la bi­ti iz­ve­de­na čez­mej­na pre­so­ja. »Vpli­vi je­dr­skih elek­trarn so na­mreč čez­mej­ni. Zla­sti po­memb­no bo so­de­lo­va­nje so­se­dnjih dr­žav, ver­je­tno pa je, da se bo­do v pre­so­jo vklju­či­le še ne­ka­te­re dru­ge dr­ža­ve,« so po­u­da­ri­li. Uprav­no so­di­šče je opo­zo­ri­lo, da je tre­ba pre­so­di­ti vpliv vseh del, ki ima­jo lah­ko ško­dlji­ve po­sle­di­ce za oko­lje, tu­di če po­zi­tiv­no vpli­va­jo na var­nost in učin­ko­vi­tost na­pra­ve.

Iz Ar­sa so od­go­vo­ri­li, da so­se­dnje dr­ža­ve vpra­ša­jo, ali že­li­jo so­de­lo­va­ti v po­stop­ku, če ima lah­ko po­seg po­memb­ne čez­mej­ne vpli­ve. To za po­dalj­ša­nje obra­to­va­nja ni ja­sno, ven­dar bo zah­te­va za čez­mej­no pre­so­jo pri­šla ta­ko od ne­vla­dni­kov kot od Av­stri­je.

Pri­pra­vljal­na na­lo­ga za nov blok

V Ne­ku so po­ve­da­li, da bo­do iz­pol­ni­li vse zah­te­ve za­ko­no­da­jal­cev, ta­ko kot do­slej. V Gen ener­gi­ji, ki je po­lo­vič­na la­stni­ca Ne­ka, se že več let pri­pra­vlja­jo na gra­dnjo dru­ge­ga blo­ka v Kr­škem, ta naj bi na­do­me­stil se­da­nje­ga. Pre­so­ja vpli­vov na oko­lje za po­dalj­ša­nje obra­to­va­nja ni ta­ko zah­tev­na kot pre­so­ja gra­dnje no­ve elek­trar­ne, bo pa pri­mer­na pri­pra­vljal­na na­lo­ga.

Po­sto­pek pre­so­je vpli­vov na oko­lje ure­ja za­kon o var­stvu oko­lja. Ko in­ve­sti­tor po­tre­bu­je ta­ko oko­lje­var­stve­no so­glas­je kot grad­be­no do­vo­lje­nje, se po­sto­pek vo­di skla­dno z grad­be­nim za­ko­nom v okvi­ru in­te­gral­ne­ga po­stop­ka. Uprav­no so­di­šče je pri od­lo­či­tvi, ki je od­pra­vi­la sklep Ar­sa in ga vr­ni­la v vno­vič­no od­lo­ča­nje, upo­ra­bi­lo od­lo­či­tev so­di­šča EU, ki je v po­dob­nem po­stop­ku za po­dalj­ša­nje de­lo­va­nja bel­gij­ske je­dr­ske elek­trar­ne od­lo­či­lo, da je nuj­na pre­so­ja vpli­vov na oko­lje. Po mne­nju so­di­šča EU so tu­di po­so­do­bi­tve­na de­la na elek­trar­nah, vključ­no s ti­sti­mi, ki iz­ha­ja­jo iz pro­gra­mov sta­ra­nja in pro­gra­mov nad­gra­dnje var­no­sti, če spre­mi­nja­jo fi­zič­no stvar­nost ob­mo­čja, pred­met pre­so­je vpli­vov na oko­lje.

Ar­so je v po­stop­ku opo­zo­ril, da je po­dalj­ša­nje de­lo­va­nja po­ve­za­no tu­di z gra­dnjo su­he­ga skla­di­šča za iz­ra­blje­no je­dr­sko go­ri­vo, ki ga zdaj hra­ni­jo v elek­trar­ni. V Ne­ku so po­ja­sni­li, da je gra­dnja skla­di­šča nuj­na in ne­od­vi­sna od ob­do­bja de­lo­va­nja re­ak­tor­ja, po­leg te­ga pa pred­met dru­ge­ga po­stop­ka.

»Za sku­pi­no Gen ta od­lo­či­tev ni­če­sar bi­stve­no ne spre­me­ni. Po­ča­ka­li bo­mo po­nov­no od­lo­či­tev Ar­sa o tem in se ustre­zno od­zva­li,« so ma­ja po­ve­da­li v Gen ener­gi­ji. Zdaj, gle­de na to, da skle­pa Ar­sa še ni­so pre­u­či­li, za­de­ve še ni­so ho­te­li ko­men­ti­ra­ti. Opo­zo­ri­li so si­cer, da Nek vo­di šte­vil­ne uprav­ne po­stop­ke in spo­štu­je vse od­lo­či­tve slo­ven­skih uprav­nih or­ga­nov, ki te­me­lji­jo na ve­ljav­nih za­ko­nih in pred­pi­sih. Po­leg te­ga ima Nek ve­ljav­no obra­to­val­no do­vo­lje­nje, ki ni­ma ča­sov­ne ome­ji­tve. Iz te­ga iz­ha­ja, da mo­ra­jo vsa­kih de­set let iz­ve­sti ce­lo­vit var­no­stni pre­gled.

• Za 20-le­tno po­dalj­ša­nje obra­to­va­nja mo­ra Nek v no­vo pre­so­jo.

• Oko­lje­var­stve­ni­ki so tak sklep pri­ča­ko­va­li za­ra­di od­lo­či­tev so­dišč.

• Ži­vljenj­ska do­ba Ne­ka se brez no­ve­ga do­vo­lje­nja kon­ča le­ta 2023.

 ?? Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik ?? Je­dr­ska elek­trar­na Kr­ško ima vsa stro­kov­na po­tr­di­la, da lah­ko obra­tu­je 60 in ne le 40 let.
Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik Je­dr­ska elek­trar­na Kr­ško ima vsa stro­kov­na po­tr­di­la, da lah­ko obra­tu­je 60 in ne le 40 let.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia