Delo (Slovenia)

Jan­šo za­ni­ma­jo na­ši pri­hran­ki

- Su­za­na Kos

Slo­ven­ski dr­ža­vlja­ni ima­jo v ban­kah za več kot 20 mi­li­jard evrov pri­hran­kov. Ta de­nar bi ve­lja­lo »mo­bi­li­zi­ra­ti«, je po­ve­dal v dr­žav­nem zbo­ru pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša ob vče­raj­šnji pred­sta­vi­tvi pro­ra­ču­nov za pri­ho­dnji dve le­ti. »Za­lo­ge ka­pi­ta­la v ro­kah dr­ža­vlja­nov so vi­so­ke, a ta de­nar v ban­kah je dvoj­na ško­da – ka­pi­tal po­sa­me­zni­ka ni iz­ko­ri­ščen, te mi­li­jar­de tu­di ni­so pro­duk­tiv­no vpe­te v stra­te­gi­jo ve­čje od­por­no­sti dr­ža­ve. Tre­ba mu je da­ti ne­ko funk­ci­jo, za na­ci­o­nal­ne pro­jek­te, ta­ko bi od te­ga ka­pi­ta­la var­če­val­ci ime­li več, kot ima­jo da­nes ob niz­kih ban­čnih obre­stnih me­rah,« je po­ja­snil. Jan­ša je pro­ra­ču­na oce­nil za »op­ti­mi­stič­na, hkra­ti pa ra­zvoj­no in so­ci­al­no ter traj­no­stno in v pri­ho­dnost obr­nje­na«. Pri­ho­dnje le­to naj bi pri­hod­ki do­se­gli 10,7 mi­li­jar­de, od­hod­ki pa 13,4 mi­li­jar­de evrov. Le­ta 2022 naj bi pri­hod­ki do­se­gli 11 mi­li­jard evrov, od­hod­ki pa 12,6 mi­li­jar­de evrov.

»Vi­ri, ki jih pred­vi­de­va­mo za ra­zvoj­ne in pre­o­sta­le po­li­ti­ke, so re­al­ni, do­se­glji­vi,« je do­dal Jan­ša, a opo­mnil, da je do­stop do teh ve­či­no­ma od­vi­sen od na­še­ga rav­na­nja v dru­gem va­lu epi­de­mi­je co­vi­da-19. »Si­tu­a­ci­ja se slab­ša, ker ukre­pi, ki so bi­li do­slej uve­de­ni in so meh­kej­ši kot spo­mla­di, ni­so za­le­gli.« Za­to bi ute­gni­li sle­di­ti strož­ji ukre­pi, kar se bo se­ve­da po­zna­lo tu­di na pad­cu go­spo­dar­ske kon­di­ci­je in pro­ra­čun­skih pri­hod­kih. Da bo­mo lah­ko upo­ra­bi­li evrop­ska sred­stva, ki so na vo­ljo, bo tre­ba od­pra­vi­ti na sto­ti­ne bi­ro­krat­skih ovir.

 ??  ?? Pri­var­če­va­ni de­nar bi lju­dem bolj ko­ri­stil, če bi ga ak­ti­vi­ra­li za na­ci­o­nal­ne pro­jek­te, me­ni pre­mi­er Ja­nez Jan­ša.
Pri­var­če­va­ni de­nar bi lju­dem bolj ko­ri­stil, če bi ga ak­ti­vi­ra­li za na­ci­o­nal­ne pro­jek­te, me­ni pre­mi­er Ja­nez Jan­ša.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia