Nem­ški av­to­mo­bil­ski in­du­stri­ji gre bo­lje

Sep­tem­ber na tr­gu Ose­mod­sto­tna rast, na le­tni rav­ni če­tr­tin­ski mi­nus

Delo (Slovenia) - - GOSPODARST­VO - Ga­šper Bon­celj

Za av­to­mo­bil­ske pro­i­zva­jal­ce so v se­štev­ku po­memb­ni vsi tr­gi, ven­dar na nji­ho­vo ak­tiv­nost naj­bolj vpli­va­jo naj­ve­čji. Za­nje je za­to lah­ko do­ber po­da­tek, da je ime­la prej­šnji me­sec pro­da­ja av­to­mo­bi­lov v Nem­či­ji le­tos pr­vič po­zi­ti­ven pred­znak.

Po po­dat­kih nem­ške­ga zve­zne­ga pro­me­tne­ga ura­da je bi­lo prej­šnji me­sec v Nem­či­ji na no­vo re­gi­stri­ra­nih ne­kaj več kot 265.000 av­to­mo­bi­lov, kar je bi­lo za osem od­stot­kov več kot v pri­mer­lji­vem me­se­cu la­ni. To je pr­va po­zi­tiv­na spre­mem­ba le­tos, šte­vil­ka je bi­la še av­gu­sta v rde­čem (–20 od­stot­kov). V de­ve­tih me­se­cih zna­ša sku­pno šte­vi­lo no­vih re­gi­stra­cij ma­lo več kot dva mi­li­jo­na, za­ra­di ve­li­kih mi­nu­sov kot po­sle­di­ce za­pr­tja tr­go­vske de­jav­no­sti spo­mla­di in po­sle­dič­no moč­nih pad­cev, je mi­nus na le­tni rav­ni še na­prej ve­lik, tre­nu­tno zna­ša 25 od­stot­kov.

Zna­no je, da je Nem­či­ja po­dob­no kot dru­ge ve­li­ke za­ho­dno­e­vrop­ske dr­ža­ve pred za­čet­kom po­le­tja spre­je­la okre­pljen pro­gram sub­ven­cij, kar gre sku­paj s splo­šnim zni­ža­njem sto­pnje dav­ka na do­da­no vre­dnost. Sub­ven­ci­je so usmer­je­ne pred­vsem v ele­k­tri­fi­ci­ra­ne av­to­mo­bi­le, ka­te­rih pro­da­ja se moč­no po­ve­ču­je in do­se­ga tr­žne de­le­že, ka­kr­šnih še ni bi­lo. Ta­ko so sep­tem­bra, na pri­mer, na no­vo re­gi­stri­ra­li 21.000 ba­te­rij­skih ele­k­trič­nih av­to­mo­bi­lov, kar je bi­lo dva­in­pol­krat več kot sep­tem­bra la­ni in jim je pri­ne­slo osem­od­sto­tni tr­žni de­lež, pro­da­ja pri­ključ­nih hi­bri­dov se je po­ve­ča­la za šti­ri­in­pol­krat (re­gi­stri­ra­nih 20.000, to je 7,6 od­stot­ka tr­ga). Na­spro­tno se je de­lež ben­cin­sko in di­zel­sko gna­nih av­to­mo­bi­lov zmanj­šal. Pov­preč­ni iz­pust oglji­ko­ve­ga di­o­ksi­da se je v no­vih av­to­mo­bi­lih zmanj­šal za 13 od­stot­kov na 134 gra­mov na ki­lo­me­ter. Bolj­ši pro­da­ji v Nem­či­ji se je med ve­li­ki­mi tr­gi prej­šnji me­sec pri­dru­ži­la le še Ita­li­ja, kjer je bi­lo re­gi­stra­cij za de­vet od­stot­kov več kot la­ni. Po­ro­ča­li smo že, da se je ak­tiv­nost sep­tem­bra zmanj­ša­la v Fran­ci­ji in Špa­ni­ji, vče­raj je bil ob­ja­vljen tu­di osem­od­sto­tni mi­nus v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.