Delo (Slovenia)

Fak­to­ring: Kdaj v pro­da­jo ter­ja­tev

- www.gb­kr.si

Upo­ča­snje­na go­spo­dar­ska rast ka­že vse ve­čji vpliv na ni­ha­nja pri de­nar­nih to­ko­vih iz po­slo­va­nja in in­ve­sti­ra­nja, ti­sti iz fi­nan­ci­ra­nja pa so iz­gu­bi­li svo­jo vlo­go amor­ti­zer­ja. Pod­je­tja za­to ve­dno več po­zor­no­sti na­me­nja­jo upra­vlja­nju de­nar­nih to­kov, ki je naj­bolj­še va­ro­va­lo pred pla­čil­no ne­spo­sob­no­stjo. Fak­to­ring go­spo­dar­skim druž­bam omo­go­ča re­še­va­nje li­kvi­dno­stih vpra­šanj na eno­sta­ven in va­ren na­čin. Po­glej­mo, kdaj je pro­da­ja ne­za­pa­dlih ter­ja­tev za pod­je­tja smi­sel­na.

Go­renj­ska ban­ka je eden vo­dil­nih po­nu­dni­kov fak­to­rin­ga in po­nu­ja pov­sem di­gi­ta­li­zi­ra­no sto­ri­tev, ce­lo­tna tran­sak­ci­ja je obi­čaj­no uspe­šno za­klju­če­na v 24 urah.

Pred od­lo­ča­njem o pro­da­ji ter­ja­tev pod­je­tja pre­ve­ri­jo svo­je inanč­ne spo­sob­no­sti in od­pr­te ter­ja­tve. Za fak­to­ring se od­lo­či­jo, ko po­tre­bu­je­jo inanč­ni pri­liv v ze­lo krat­kem ča­su, od­lo­či­tev za pro­da­jo ter­ja­tev pa je pod­pr­ta tu­di s tem, da je inan­ci­ra­nje s fak­to­rin­gom ugo­dnej­še, ob tem pa je ce­lo­tni pro­ces tu­di eno­stav­nej­ši in hi­trej­ši od na­je­ma po­so­ji­la. Ve­či­na pod­je­tij fak­to­ring upo­ra­blja tu­di za ser­vi­si­ra­nje davč­nih ob­ve­zno­sti, pla­či­la do­ba­vi­te­ljem in iz­pla­či­lo plač.

Ka­te­ro re­ši­tev fak­to­rin­ga iz­bra­ti

Pri fak­to­rin­gu brez re­gre­sne pra­vi­ce pod­je­tje po pro­da­ji ter­ja­tev z nji­mi ni­ma več oprav­ka. Tve­ga­nje za nji­ho­vo ne­pla­či­lo v ce­lo­ti pre­vza­me ku­pec, na pri­mer Go­renj­ska ban­ka. V tem pri­me­ru ima fak­to­ring dva učin­ka. Sto­ri­tev je po­dob­na za­va­ro­va­nju za pri­mer pla­čil­ne ne­di­sci­pli­ne kup­cev, ob tem pa še po­zi­tiv­no vpli­va na bi­lan­ce. Če obi­čaj­no po­so­ji­lo po­ve­ča za­dol­že­nost pod­je­tja, jo fak­to­ring zni­žu­je. Pri fak­to­rin­gu na­mreč pod­je­tje pro­da ter­ja­tve in jih v pri­me­ru, da ima za­va­ro­va­nje – gre za fak­to­ring brez re­gre­sne pra­vi­ce –, lah­ko iz­lo­či iz bi­lan­ce. Na eni stra­ni to­rej pod­je­tje zni­ža ter­ja­tve, na dru­gi pa prej­me de­nar na ban­čni ra­čun, s ka­te­rim lah­ko pro­sto raz­po­la­ga, to­rej po­pla­ča ob­ve­zno­sti, po­sle­dič­no pa se po­ve­ča de­lež ka­pi­ta­la v bi­lan­cah. Če po­vza­me­mo, fak­to­ring iz­bolj­šu­je bo­ni­te­to pod­je­tja. Ta je po­memb­na, saj bo­ni­te­to vsa­ke­ga pod­je­tja spre­mlja­jo do­ba­vi­te­lji, ban­ke in za­va­ro­val­ne agen­ci­je. Fak­to­ring z re­gre­sno pra­vi­co pa se upo­ra­blja pred­vsem v ti­stih pri­me­rih, ko ima od­sto­pnik več kup­cev s slab­šo bo­ni­te­tno oce­no. Pri tej obli­ki od­sto­pnik ter­ja­tev jam­či za iz­pla­či­lo na­sta­lih ob­ve­zno­sti do fak­tor­ja.

Kam po re­ši­tev fak­to­rin­ga

Trg fak­to­rin­ga v Slo­ve­ni­ji ob­se­ga pri­bli­žno tri od­stot­ke bru­to do­ma­če­ga pro­i­zvo­da (BDP), kar je v pri­mer­ja­vi s pov­pre­čjem EU pri­bli­žno tri­krat manj, pri če­mer je upo­ra­ba fak­to­rin­ga v ne­ka­te­rih dr­ža­vah Evrop­ske uni­je tu­di krep­ko nad 10 od­stot­ki BDP, v pov­pre­čju po za­dnjih po­dat­kih zna­ša 10,9 od­stot­ka. Pod­je­tja lah­ko iz­bi­ra­jo med mno­gi­mi po­nu­dni­ki, a iz­bi­ra pra­ve­ga par­tner­ja je ključ­ne­ga po­me­na. Go­renj­ska ban­ka, ki se je na slo­ven­skem tr­gu uve­lja­vi­la kot vo­dil­ni po­nu­dnik fak­to­rin­ga, je po­pol­no­ma di­gi­ta­li­zi­ra­la svo­jo sto­ri­tev, ce­lo­tna tran­sak­ci­ja pa je obi­čaj­no uspe­šno opra­vlje­na v 24 urah. Ban­ka stran­kam po­nu­ja eno­sta­ven, za­ne­sljiv in pra­vo­ča­sen do­stop do de­nar­nih sred­stev, s či­mer lah­ko pod­je­tja inan­ci­ra­jo te­ko­če po­slo­va­nje, op­cij­sko pa tu­di manj­še na­lož­be. Di­gi­ta­li­zi­ra­na sto­ri­tev omo­go­ča dnev­no na­čr­to­va­nje li­kvi­dno­sti, kar je še po­se­bej upo­rab­no ob na­čr­to­va­nju inanč­nih ob­ve­zno­sti in spo­što­va­nju pla­čil­ne di­sci­pli­ne.

 ??  ?? Da­mir Ab­dić, di­rek­tor sek­tor­ja od­ku­pa ter­ja­tev pri Go­renj­ski ban­ki.
Da­mir Ab­dić, di­rek­tor sek­tor­ja od­ku­pa ter­ja­tev pri Go­renj­ski ban­ki.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia