Delo (Slovenia)

Na ce­sti po­zor­nost ni ni­ko­li od­več

Za­če­la se je dvo­te­den­ska ak­ci­ja za ve­čjo var­nost pe­šcev

-

Lju­blja­na – Pe­šci so še ve­dno ena od var­no­stno naj­bolj iz­po­sta­vlje­nih sku­pin pro­me­tnih ude­le­žen­cev. Za ve­čjo var­nost pe­šcev, ki so še po­se­bej je­se­ni in po­zi­mi med naj­bolj ran­lji­vi­mi ude­le­žen­ci v pro­me­tu, se je vče­raj za­če­la na­ci­o­nal­na pre­ven­tiv­na ak­ci­ja Bo­di vi­den – bo­di pre­vi­den.

Na agen­ci­ji za var­nost pro­me­ta opo­mi­nja­jo, da sta kre­snič­ka ali od­sev­ni trak po za­ko­nu pred­pi­sa­na ob­ve­zna opre­ma pe­šca ob slab­ši vi­dlji­vo­sti in po­no­či. Naj­več ne­sreč z ude­lež­bo pe­šcev se na­mreč zgo­di rav­no v je­sen­skih in zim­skih me­se­cih, ko so dne­vi kraj­ši, vi­dlji­vost slab­ša, ce­ste pa za­ra­di vre­men­skih raz­mer spolz­ke. Kljub te­mu le red­ki pe­šci upo­ra­blja­jo od­sev­nik.

V okvi­ru dvo­te­den­ske ak­ci­je bo­do pe­šce opo­zar­ja­li na ustre­zno ve­de­nje v pro­me­tu, vo­z­ni­ke mo­tor­nih vo­zil pa na ustre­zno po­zor­nost na­nje. Pe­šci so na­mreč naj­po­go­ste­je žr­tve pro­me­tnih ne­sreč za­ra­di ne­u­stre­zne­ga rav­na­nja vo­z­ni­kov mo­tor­nih vo­zil, pred­vsem za­ra­di ogro­ža­nja na pre­ho­dih za pe­šce, prav ta­ko ne ka­že za­ne­ma­ri­ti ne­sreč za­ra­di na­pak ali ne­u­stre­zne­ga rav­na­nja pe­šcev (na pri­mer ne­o­sve­tli­tev in ne­pra­vil­na ho­ja zu­naj na­se­lij, ne­pra­vil­no preč­ka­nje ce­ste v na­se­ljih).

Agen­ci­ja bo v ča­su ak­ci­je po Slo­ve­ni­ji raz­de­li­la 9000 od­sev­nih tra­kov. S pre­ven­tiv­ni­mi te­ren­ski­mi ak­tiv­nost­mi, pri­la­go­je­ni­mi epi­de­mi­o­lo­ški si­tu­a­ci­ji, bo so­de­lo­va­lo 125 ob­čin in de­set ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij, po­leg te­ga bo okre­pljen nad­zor po­li­ci­je, ki bo spre­mlja­la pra­vil­no rav­na­nje vo­z­ni­kov in pe­šcev.

Sta­ti­sti­ka ka­že, da je med pe­šci le­tos manj smr­tnih žr­tev in manj po­ško­do­va­nih kot la­ni, do sre­di­ne sep­tem­bra so ce­lo na­šte­li naj­manj pro­me­tnih ne­sreč z ude­lež­bo pe­šcev v za­dnjih še­stih le­tih. A je tre­ba upo­šte­va­ti dej­stvo, da je bi­lo v ob­do­bju ukre­pov za za­je­zi­tev no­ve­ga ko­ro­na­vi­ru­sa bi­stve­no manj pro­me­ta. I. R.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia