Delo (Slovenia)

Te­žav­na pot do več pro­sto­ra v šo­li

OŠ Ta­bor Po­uk tu­di v ne­pri­mer­nih pro­sto­rih

- Bo­jan Raj­šek

Lo­ga­tec – Za­ra­di pro­stor­ske sti­ske v Osnov­ni šo­li Ta­bor v Lo­gat­cu v le­to­šnjem šol­skem le­tu po­uk po­te­ka tu­di v tam­kaj­šnjem vrt­cu in ce­lo v sej­ni so­bi kra­jev­ne sku­pno­sti. Lo­ga­ška ob­či­na si­cer na­čr­tu­je nad­zi­da­vo šo­le, s či­mer bi pri­do­bi­li pre­po­treb­ne pro­sto­re. Ker pa objekt le­ži na po­plav­nem ob­mo­čju, di­rek­ci­ja za vo­de so­glas­ja za na­lož­bo skla­dno z za­ko­nom o vo­dah ne mo­re iz­da­ti. »Gle­de na to, da ima­mo vsa­ko le­to en od­de­lek več na šo­li, oce­nju­je­mo, da nam pri­manj­ku­je vsaj pet učil­nic ter do­da­tni ka­bi­ne­ti za in­di­vi­du­al­ni po­uk z učen­ci s po­seb­ni­mi po­tre­ba­mi, z na­dar­je­ni­mi učen­ci, so­de­lo­va­nje s star­ši itd. Na­ša šo­la po­sta­ja tri­od­delč­na, kar po­me­ni, da ima vsak ra­zred že po tri od­del­ke,« je po­ve­da­la Mi­ša Str­ži­nar, rav­na­te­lji­ca OŠ Ta­bor, ki jo le­tos obi­sku­je 568 učen­cev, kar je 80 otrok več kot v šol­skem le­tu 2017/18. In prav za­ra­di ve­čje­ga šte­vi­la od­del­kov so mo­ra­li do­da­tne pro­sto­re po­i­ska­ti zu­naj ma­tič­ne osnov­ne šo­le.

Te­ža­ve z or­ga­ni­za­ci­jo po­u­ka Vod­stvo šo­le vsa­ko le­to za­pro­si šol­sko mi­ni­str­stvo za po­vi­šan nor­ma­tiv v sku­pi­nah po­dalj­ša­ne­ga bi­va­nja, la­ni pa so to sto­ri­li tu­di v od­del­kih če­tr­te­ga ra­zre­da. Ker so v tem šol­skem le­tu de­li­li na tri od­del­ke tre­tji in pe­ti ra­zred, se je pov­preč­no šte­vi­lo učen­cev zmanj­ša­lo. V obeh od­del­kih še­ste­ga ra­zre­da ima­jo naj­ve­čje mo­žno šte­vi­lo učen­cev – to je 28. V pr­vem ra­zre­du ima­jo v enem od­del­ku 26 pr­vo­šol­cev in v dru­gem od­del­ku pr­ve­ga ra­zre­da 27 pr­vo­šol­cev. Na ma­tič­ni šo­li ima­jo te­lo­va­dni­co s po­vr­ši­no 338 kva­dra­tnih me­trov, kar ote­ži iz­ved­bo po­u­ka špor­ta. Učen­ci od če­tr­te­ga do de­ve­te­ga ra­zre­da ima­jo, kljub raz­lič­nim uč­nim ci­ljem, naj­več­krat po­uk špor­ta sku­paj v is­ti te­lo­va­dni­ci. Kot krat­ko­roč­no re­ši­tev na šo­li lah­ko za po­tre­be po­u­ka pr­ve tri­a­de upo­ra­blja­jo kul­tur­no dvo­ra­no v do­mu kra­jev­ne sku­pno­sti Ta­bor, ki pa ni na­me­nje­na špor­tu, am­pak kul­tur­nim pri­re­di­tvam.

Pro­stor­ska sti­ska je pe­re­ča tu­di v šol­ski je­dil­ni­ci z vse­ga 60 se­de­ži. V šol­ski ku­hi­nji vsak dan sku­ha­jo 400 ko­sil, ki jih mo­ra­jo na­to raz­de­li­ti v dveh urah. »Or­ga­ni­za­ci­ja de­li­tve ko­sil med učen­ci v ome­je­nem ča­su, med ka­te­ri­mi je kar 60 od­stot­kov vo­za­čev in so ve­za­ni na šol­ski pre­voz, je ze­lo ze­lo zah­tev­na,« je po­ve­da­la Str­ži­nar­je­va.

Manj pro­sto­ra tu­di na po­dru­žni­cah

Na po­dru­žnič­ni šo­li v Ho­te­dr­ši­ci so vpi­sa­li 14 pr­vo­šol­cev in za­ra­di pro­stor­ske sti­ske ni­so mo­gli obli­ko­va­ti kom­bi­na­ci­je pr­ve­ga in dru­ge­ga ra­zre­da, saj bi v majh­ni učil­ni­ci po­dru­žnič­ne šo­le to pred­sta­vlja­lo hu­do pro­stor­sko sti­sko za 19 učen­cev v kom­bi­ni­ra­nem od­del­ku. Za­to so obli­ko­va­li sa­mo­stoj­ni od­de­lek pr­vo­šol­cev. Za­ra­di ve­li­ke­ga vpi­sa pr­vo­šol­cev na dru­gi po­dru­žnič­ni šo­li v Rov­tar­skih Ži­br­šah so mo­ra­li za­ra­di pro­stor­ske sti­ske pre­pi­sa­ti tre­tje­šol­ce na ma­tič­no šo­lo, kar je po­sle­dič­no po­me­ni­lo obli­ko­va­nje treh od­del­kov tre­tje­ga ra­zre­da. V tej po­dru­žnič­ni šo­li učen­ci ni­ma­jo je­dil­ni­ce, pro­sto­ra za po­uk špor­ta ali več­na­men­ske­ga pro­sto­ra, pra­vi Str­ži­nar­je­va.

Šo­la na po­plav­nem ze­mlji­šču Po be­se­dah lo­ga­ške­ga žu­pa­na Ber­ta Me­nar­da se v ob­či­ni ze­lo do­bro za­ve­da­jo pro­stor­skih te­žav in bi jih ra­di ustre­zno re­ši­li, ven­dar so na­le­te­li na ne­ra­zu­me­va­nje nji­ho­ve­ga pro­jek­ta. »Nad ob­sto­je­čo ku­hi­njo in zbor­ni­co bi z nad­zi­da­vo že­le­li pri­do­bi­ti več pro­sto­ra, a te­ga ne mo­re­mo sto­ri­ti za­ra­di po­plav­nih kart. Te na­mreč ka­že­jo, da gre za po­plav­no ob­mo­čje sto­le­tnih vo­da, če­prav šo­la ni­ko­li ni bi­la po­pla­vlje­na. Šo­lo že­li­mo nad­zi­da­ti, in ne ši­ri­ti,« je za­tr­dil Me­nard ter pro­jekt oce­nil na do­ber mi­li­jon evrov. Ob­či­na zdaj na­čr­tu­je gra­dnjo za­dr­že­val­ni­ka, a brez dr­žav­nih fi­nanč­nih sred­stev iz­ved­ba pro­jek­ta ne bo mo­go­ča. Na di­rek­ci­ji za vo­de po­ja­snju­je­jo, da ze­mlji­šče OŠ Ta­bor le­ži na ob­mo­čju majh­ne po­plav­ne ogro­že­no­sti. Kljub te­mu za­kon o vo­dah do­lo­ča, da so na ta­kšnih ze­mlji­ščih pre­po­ve­da­ne vse de­jav­no­sti in po­se­gi, ki ima­jo ob po­pla­vi lah­ko ško­dljiv vpliv na vo­de, vo­dna in pri­o­bal­na ze­mlji­šča ali po­ve­ču­je­jo po­plav­no ogro­že­nost ob­mo­čja, ra­zen po­se­gov, ki so na­me­nje­ni var­stvu pred ško­dlji­vim de­lo­va­njem vo­da. Me­nard je ta­ko že na­po­ve­dal sko­raj­šnji se­sta­nek s pri­stoj­ni­mi dr­žav­ni­mi služ­ba­mi o tem, ka­ko re­ši­ti pro­stor­ske te­ža­ve osnov­ne šo­le.

• V OŠ Ta­bor pri­manj­ku­je pet učil­nic in ka­bi­ne­tov.

• Za­ra­di pro­stor­ske sti­ske po­uk po­te­ka tu­di v vrt­cu in KS.

• Po ši­vih po­ka­ta tu­di šo­li v Ho­te­dr­ši­ci in Rov­tar­skih Ži­br­šah.

 ?? Fo­to Bo­jan Raj­šek ?? V OŠ Ta­bor ima vsak ra­zred že po tri od­del­ke.
Fo­to Bo­jan Raj­šek V OŠ Ta­bor ima vsak ra­zred že po tri od­del­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia