Delo (Slovenia)

Ddr. Ba­ri­ca Ma­ren­tič Po­žar­nik

-

Skrb za pro­fe­si­o­nal­ni ra­zvoj uči­te­ljev in za uspe­šnej­še uče­nje in po­uk je stal­ni­ca v nje­nem pro­fe­si­o­nal­nem de­lo­va­nju. Po ma­tu­ri na kla­sič­ni gi­m­na­zi­ji je le­ta 1962 di­plo­mi­ra­la iz psi­ho­lo­gi­je in pe­da­go­gi­ke na lju­bljan­ski fi­lo­zof­ski fa­kul­te­ti ter dok­to­ri­ra­la naj­prej iz psi­ho­lo­gi­je le­ta 1971 na ma­tič­ni fa­kul­te­ti, po­tem pa še iz pe­da­go­ških zna­no­sti le­ta 1994 na za­greb­ški uni­ver­zi. Le­ta 1971 je na ma­tič­ni fa­kul­te­ti po­sta­la no­sil­ka pred­me­tov psi­ho­lo­gi­ja za uči­te­lje in pe­da­go­ška psi­ho­lo­gi­ja. Bi­la je usta­no­vi­te­lji­ca in de­set let pred­se­dni­ca slo­ven­ske­ga dru­štva za vi­so­ko­šol­sko di­dak­ti­ko ter po­bu­dni­ca usta­no­vi­tve cen­tra za pe­da­go­ško iz­o­bra­že­va­nje na lju­bljan­ski fi­lo­zof­ski fa­kul­te­ti, ki ga je vo­di­la od le­ta 1978 do 1985 in od le­ta 1996 do 2005. Ves čas je bi­la ak­tiv­no vpe­ta tu­di v med­na­ro­dno stro­kov­no do­ga­ja­nje. Za svo­je de­lo je le­ta 1990 pre­je­la Ža­gar­je­vo na­gra­do na po­dro­čju šol­stva in ve­li­ko pri­zna­nje lju­bljan­ske fi­lo­zof­ske fa­kul­te­te.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia