Delo (Slovenia)

Nje­ni pa­ber­ki

-

Med po­to­va­nji, ki so nje­na dru­ga strast, ra­da ski­ci­ra ra­zne spo­me­ni­ke, sim­bo­le, to ji po­me­ni ve­li­ko več kot be­žno fo­to­gra­fi­ra­nje. Ob svo­ji 80-le­tni­ci je za vse, ki so jo spre­mlja­li na nje­ni po­ti, pri­pra­vi­la knji­ži­co Pa­ber­ki z mo­je stro­kov­ne

po­ti in po­te­pov po sve­tu. V njej je pred­sta­vi­la ne­kaj pa­ber­kov iz stro­ke, kot pra­vi, je to lep sta­ro­dav­ni iz­raz za to, kar je osta­lo na nji­vi po že­tvi, in jih opre­mi­la s svo­ji­mi ski­ca­mi z iz­le­tov do­ma in po­to­vanj po sve­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia