Delo (Slovenia)

Ame­ri­ški te­den pre­po­ve­da­nih knjig

-

V Zdru­že­nih dr­ža­vah Ame­ri­ke so med knji­ga­mi, ki so v za­dnjem de­se­tle­tju naj­bolj raz­bu­ri­le bral­ce, ki so tu­di zah­te­va­li nji­ho­vo od­stra­ni­tev, ame­ri­ški kla­si­ki. Na­spro­tni­ki so na pri­mer po­sku­ša­li do­se­či, da iz šol in knji­žnic od­stra­ni­jo Pri­go­de Huckle­ber­ry­ja Fin­na Mar­ka Twa­ina in ro­man Ne ubi­jaj slav­ca/Če ubi­ješ opo­na­šal­ca Har­per Lee. Naj­bolj pa jih je mo­til ro­man Sher­ma­na Ale­xi­e­ja. Pri Ame­ri­ške­mu zdru­že­nju knji­žnic (ALA) so te­den pre­po­ve­da­nih knjig za­če­li s pre­gle­dom vseh po­ro­čil o cen­zu­ri­ra­nju, ki so jih pre­je­li v za­dnjem de­se­tle­tju, in na­re­di­li se­znam sto­tih knjig, ki so jim bral­ci in star­ši naj­po­go­ste­je na­spro­to­va­li ter po­sku­ša­li do­se­či nji­ho­vo od­stra­ni­tev iz ame­ri­ških knji­žnic in šol, na­va­ja bri­tan­ski ča­snik Gu­ar­di­an. Kot pr­vo je na se­zna­mu pri­sta­lo de­lo ame­ri­ške­ga av­tor­ja Sher­ma­na Ale­xi­e­ja

Ab­so­lu­tno re­snič­ni dnev­nik In­di­jan­ca s po­lo­vič­nim de­lov­nim ča­som o naj­stni­ku, ki za­pu­sti šo­lo svo­je sku­pno­sti Spo­ka­ne in se vpi­še v šo­lo, ki jo obi­sku­je­jo le be­lo­pol­ti učen­ci. Ne­ka­te­re bral­ce so med dru­gim zmo­ti­li omem­be spol­no­sti, pre­kli­nja­nje, na­si­lje, igre na sre­čo, mla­do­le­tni­ško po­pi­va­nje in ver­sko

sta­li­šče. Med spor­no de­se­te­ri­co

so še ro­man E. L. Ja­mes Pet­de­set od­ten­kov si­ve, Naj­bolj mo­dre oči To­ni Mor­ri­son, se­ri­ja Ka­pi­tan Ga­tnik Da­va Pil­key­ja ter sli­ka­ni­ca In s Tan­go smo tri­je Ju­sti­na Ri­chard­so­na in Pe­tra Par­nel­la o ping­vi­njih sam­cih, ki sku­paj vzga­ja­ta mla­di­ča. Ro­man Har­per Lee je pri­stal na 15. me­stu, O

mi­ših in lju­deh Joh­na Ste­in­bec­ka je na 28. me­stu, 33. po vr­sti pa je Huckle­ber­ry Finn. Bral­ci so se nad ome­nje­ni­mi knji­ga­mi pri­to­ži­li za­ra­di ža­lji­ve­ga je­zi­ka in na­si­lja, pred­vsem pa za­ra­di ra­siz­ma. Po na­ved­bah zdru­že­nja ALA so na se­zna­mu knji­ge, ki jim bral­ci in star­ši opo­re­ka­jo tu­di za­ra­di te­ma­ti­ke LGBTQ+ in po­li­cij­ske­ga na­si­lja. Ne gle­de na ra­zlo­ge pa ima cen­zu­ra li­te­ra­tu­re v knji­žni­cah sku­pno po­sle­di­co: kr­še­nje pra­vic pr­ve­ga amand­ma­ja o svo­bo­di go­vo­ra in ti­ska, me­ni­jo pri zdru­že­nju ALA, kjer že tri de­se­tle­tja spre­mlja­jo po­sku­se, da bi se ne­ka­te­re knji­ge v knji­žni­cah in šo­lah pre­po­ve­da­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia