Delo (Slovenia)

Bra­na Hi­ša Ma­ri­je Po­moč­ni­ce

-

V zbir­ki Slo­ven­ski li­te­rar­ni kla­si­ki in so­dob­ni­ki je iz­šla no­va zvoč­na knji­ga, Hi­ša Ma­ri­je

Po­moč­ni­ce Iva­na Can­kar­ja. Na­sta­la je v re­ži­ji Ale­na Je­le­na in in­ter­pre­ta­ci­ji Bran­ka Jor­da­na. Zbir­ka Slo­ven­ski li­te­rar­ni kla­si­ki in so­dob­ni­ki pri­na­ša te­melj­na de­la slo­ven­ske be­se­dne ume­tno­sti kot zvoč­ne knji­ge za vse, ki ra­je ali la­že po­slu­ša­jo, kot be­re­jo; ozi­ro­ma za vse, ki ra­di tu­di po­slu­ša­jo in ne le be­re­jo! Po­nu­ja slo­ven­sko pro­zo, po­e­zi­jo in dra­ma­ti­ko z moj­stri in­ter­pre­ta­ci­je ume­tni­ške be­se­de – vr­hun­ski­mi dram­ski­mi igral­ci ali av­tor­ji sa­mi­mi. Zbir­ko so sku­paj za­sno­va­li Pro­gram ARS Ra­dia Slo­ve­ni­ja, ZKP RTV Slo­ve­ni­ja, za­lož­ba ka­ko­vo­stnih pro­gra­mov in Slo­ven­ski kul­tur­ni cen­ter v Ber­li­nu. Zgod­bi v de­ve­tih okrog po­lur­nih po­glav­jih – po­sne­li so jih ju­ni­ja le­tos – je mo­go­če pri­sluh­ni­ti na Tre­tjem pro­gra­mu Ra­dia Slo­ve­ni­ja – pro­gra­mu ARS v okvi­ru Ra­dij­ske­ga ro­ma­na. Le­ta 1899 se je Ivan Can­kar na Du­na­ju pre­ži­vljal kot ča­sni­kar. Je­se­ni ti­ste­ga le­ta se je na­sta­nil v de­la­vskem pred­me­stju Ot­ta­kring pri lo­če­ni ši­vi­lji Al­bi­ni Lo­effler, ki je ži­ve­la sa­ma s šti­ri­mi otro­ki. S te­daj dva­naj­stle­tno hčer­jo Steffi se je po­zne­je za­ro­čil, naj­ra­je pa je imel hu­do bol­no Ama­li­jo, ki je mo­ra­la v bol­ni­šni­co, kjer je kma­lu umr­la. Pi­sa­telj jo je več­krat obi­skal in vti­si s teh obi­skov so pri­po­mo­gli h krat­ke­mu ro­ma­nu Hi­ša Ma­ri­je Po­moč­ni­ce; de­lo je iz­šlo le­ta 1904 in je eden vr­hun­cev nje­go­ve­ga pro­zne­ga ustvar­ja­nja. Hi­ša

Ma­ri­je Po­moč­ni­ce je pri­po­ved o šti­ri­naj­stih ne­oz­dra­vlji­vo bol­nih de­kli­cah, nji­ho­vih stra­ho­vih, tr­plje­nju in upa­nju, o ti­he­mu ju­na­štvu šib­kih, po­ni­ža­nih in raz­ža­lje­nih. Re­ži­ser Alen Je­len je po­ve­dal, da sub­til­no tka­no Can­kar­je­vo de­lo v in­ter­pre­ta­ci­ji Bran­ka Jor­da­na, zve­ni v zvoč­ni po­do­bi še bolj pre­tre­slji­vo in ume­tni­ško do­vr­še­no.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia