Delo (Slovenia)

Krat­ka zgod­ba 2020

-

Ai­rBe­le­tri­na raz­pi­su­je tra­di­ci­o­nal­ni na­te­čaj za naj­bolj­šo krat­ko zgod­bo. Rok za od­da­jo pri­spev­kov je 26. ok­to­ber 2020. Zma­go­val­ca bo­do raz­gla­si­li 26. no­vem­bra na sve­ča­nem do­god­ku, če pa bo epi­de­mi­o­lo­ško sta­nje na­re­ko­va­lo dru­gač­no iz­ved­bo do­god­ka, bo ta dan raz­gla­si­tev zma­go­val­ca po­te­ka­la di­gi­tal­no. Glav­na na­gra­da za zma­go­val­ca je 300 evrov in ob­ja­va pri­spev­ka na por­ta­lu Ai­rBe­le­tri­na. Av­tor ali av­to­ri­ca sme so­de­lo­va­ti le z eno zgod­bo, ki naj bo iz­vir­na in še ne­o­bja­vlje­na, dol­ži­na zgodb naj ne pre­se­ga 11.000 zna­kov brez pre­sled­kov. Be­se­di­la, ki ne bo­do za­do­sti­la vsem na­šte­tim kri­te­ri­jem, bo­do iz­lo­če­na. Na sple­tni stra­ni spre­je­ma­jo sa­mo zgod­be v ele­k­tron­ski obli­ki v for­ma­tu pdf, tam so­de­lu­jo­či za­pi­še­jo svo­je po­dat­ke in psev­do­nim, pod ka­te­rim bo­do pri­spev­ke po­sre­do­va­li na­prej ži­ri­ji v bra­nje. O zma­go­val­cu bo od­lo­ča­la ži­ri­ja, ki jo se­sta­vlja­jo li­te­rar­na kri­ti­čar­ka Ga­bri­e­la Bab­nik, li­te­rar­ni ure­dnik Ur­ban Vovk in li­te­rar­na kri­ti­čar­ka Ve­ro­ni­ka Šo­ster. Ži­ri­ja si pri­dr­žu­je pra­vi­co, da na­gra­de ne po­de­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia