Delo (Slovenia)

Del med­na­ro­dne or­ga­ni­za­ci­je

-

Tom te­le­fon je član or­ga­ni­za­ci­je Child Hel­pli­ne In­ter­na­ti­o­nal, ki po­ve­zu­je 178 te­le­fo­nov za po­moč otro­kom v sti­ski iz 146 dr­žav. Le­ta 2012 so po­e­no­ti­li te­le­fon­ske šte­vil­ke za vse hu­ma­ni­tar­ne pro­jek­te v Evrop­ski uni­ji in eden od njih je sto­ri­tev 116 111 – te­le­fon za otro­ke v sti­ski. Te­le­fon­ska šte­vil­ka je brez­plač­na in kli­ca­te­ljem omo­go­ča ano­ni­mnost.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia