Delo (Slovenia)

Ma­ri­bor brez pre­sto­pne­ga za­služ­ka

-

Za­dnji dne­vi pre­sto­pov so osla­bi­li pr­va­ka Ce­lje in tu­di Ma­ri­bor po vi­de­nem v der­bi­ju, kjer je bi­lo po­gre­ša­ti kla­sič­no št. 9, kot je bil Lu­ka Za­ho­vić. Za Ale­xan­dru­ja Cre­tu­ja ni pri­šlo ura­dne po­nud­be. Ce­lja­ni se lah­ko to­la­ži­jo, da so ob de­nar­ni na­gra­di za na­stop v Evro­pi iz­tr­ži­li še do­ber mi­li­jon evrov od pro­daj naj­bolj­ših igral­cev Da­ria Vi­zin­ger­ja in Mi­tje Lo­tri­ča. Za­ho­vić v ma­ri­bor­sko bla­gaj­no brž­čas ni pri­ne­sel za­je­tnej­še­ga zne­ska s pre­sto­pom na Polj­sko, Olim­pi­ja pa je za­slu­ži­la s pro­da­jo En­dri­ja Če­ki­či­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia