Delo (Slovenia)

Tre­ner­je­va po­škod­ba skr­bi zma­je

- S. U.

Lju­blja­na – Ho­kej­ska sre­nja pri nas po so­bo­tnem ti­vol­skem der­bi­ju in pr­vi zma­gi v se­zo­ni Olim­pi­je pro­ti Je­se­ni­cam usmer­ja mi­sli k no­ve­mu bo­ju že­le­zar­jev in zma­jev, v če­tr­tek na Go­renj­skem (Pod­me­ža­kla, 19.00). Go­sti­te­lji bo­do ko­va­li na­čr­te o re­van­ši, se­da­nji Olim­pi­jin tre­ner Gre­gor

Po­lon­čič (na fo­to­gra­fi­ji) pa bo po­sku­sil še bolj dvi­gni­ti ra­ven igre pri svo­jem mo­štvu. To­da naj­prej mo­ra od­gna­ti svo­je skr­bi, saj je v Izo­li opra­vil ma­gne­tno re­so­nan­co po­ško­do­va­ne­ga ko­le­na, na­tanč­ni iz­vi­di pa mu bo­do raz­kri­li, ka­kšno bo zdra­vlje­nje v pri­ho­dnje. Mo­re­bi­tna ope­ra­ci­ja bi mu vsaj za ne­kaj ča­sa pre­ki­ni­la am­bi­ci­o­zno tre­ner­sko ka­ri­e­ro. Obe­nem pa bi mu prav pri­ho­dnji te­dni raz­kri­li, če bo se­da­njo vlo­go opra­vljal le za­ča­sno ali pa mu bo­do pri klu­bu še vi­dne­je za­u­pa­li kot do­slej.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia