Delo (Slovenia)

Ja­nez Pu­ter­le (1950 – 2020)

- An­drej Sta­re

V šest­de­se­tih le­tih in za­čet­ku se­dem­de­se­tih let so v slo­ven­skem in ju­go­slo­van­skem ho­ke­ju kra­lje­va­le Je­se­ni­ce. Eden pr­vih »pra­vih« Lju­bljan­ča­nov, ki je po­stal eden naj­vi­dnej­ših igral­cev v Slo­ve­ni­ji in ta­kra­tni Ju­go­sla­vi­ji, pa je bil Ja­nez Pu­ter­le, ro­jen 21. 2. 1950.

V svo­ji ka­ri­e­ri je 20 let no­sil dres lju­bljan­ske Olim­pi­je in z ve­li­kim po­no­som tu­di re­pre­zen­tanč­ni dres nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je. Oble­kel ga je na na 101 tek­mi, med le­to­ma 1972 in 1978 je na­sto­pal na sed­mih sve­tov­nih pr­ven­stvih, ne­po­zab­ne so bi­le nje­go­ve igre na pr­ven­stvu sku­pi­ne B v Lju­blja­ni, le­ta 1974. Ble­stel je na kul­tni tek­mi, na ka­te­ri je Ju­go­sla­vi­ja pre­ma­ga­la Zve­zno re­pu­bli­ko Nem­či­jo z 10:4. V tej ne­ver­je­tni pred­sta­vi je do­se­gel 2 go­la in 4 po­da­je in sku­paj z bra­to­ma Hi­ti, po­koj­ni­ma Ja­ne­zom Pe­ta­čem in Vik­tor­jem Ti­šlar­jem ter Sil­vom Po­ljan­škom spra­vil na ko­le­na re­pre­zen­tan­co, ki je dve le­ti ka­sne­je osvo­ji­la bro­na­sto me­da­ljo na olim­pij­skih igrah v Inns­brucku!

Nje­gov slog igre je bil po­do­ben odlič­nim kril­nim na­pa­dal­cem ti­ste­ga ča­sa, bil je hi­ter, a tu­di ne­po­pu­stljiv in po po­tre­bi oster. Po­leg olim­pij­skih iger v Inns­brucku 1976 je na­sto­pil tu­di šti­ri le­ta prej na olim­pij­skih igrah v Sa­po­ru. Re­pre­zen­tanč­no ka­ri­e­ro je skle­nil le­ta 1978 po ne­u­spe­šnem sve­tov­nem pr­ven­stvu v Be­o­gra­du. Ja­nez Pu­ter­le je bil otrok Olim­pi­je, ka­te­re dres je no­sil do svo­je ho­kej­ske upo­ko­ji­tve. Nje­gov oče, si­cer eden naj­po­memb­nej­ših di­rek­tor­jev ti­ste­ga ča­sa pri nas, je bil od­lo­či­len za raz­cvet slo­ven­ske­ga ho­ke­ja. Ob kon­cu šest­de­se­tih let je po­skr­bel za prav spek­ta­ku­lar­no se­li­tev je­se­ni­ških igral­cev (Vla­do Jug, Ro­man Smo­lej, Ru­di Hi­ti, Slav­ko Be­ra­vs) v Lju­blja­no, s či­mer se je dvi­gni­la ra­ven slo­ven­ske­ga ho­ke­ja, ki je ka­sne­je pri­pe­ljal Slo­ve­ni­jo v eli­tno ho­kej­sko dru­šči­no na sve­tu.

Ja­ne­za se bo­do vzne­se­ni lju­bi­te­lji ho­ke­ja v Slo­ve­ni­ji in šir­še spo­mi­nja­li kot iz­je­mne­ga bor­ca, re­a­li­za­tor­ja in to­va­ri­ša.

Za svo­je za­slu­ge za ra­zvoj slo­ven­ske­ga ho­ke­ja je bil le­ta 2007 spre­jet tu­di v hram slav­nih slo­ven­ske­ga ho­ke­ja (Hall of Fa­me).

Nje­go­ve vi­hra­vost, hi­trost, ne­po­pu­stlji­vost, učin­ko­vi­tost in bor­be­ni duh bo­do osta­li za­pi­sa­ni vse­lej v zgo­do­vi­no slo­ven­ske­ga in lju­bljan­ske­ga ho­ke­ja.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia