Delo (Slovenia)

Po­se­ben iz­ziv za Jur­če­vića

- STA

Lju­blja­na –» Ze­lo sem ve­sel vpo­kli­ca. To mi pred­sta­vlja na­gra­do za do­se­da­nje de­lo in ko­rak na­prej v ka­ri­e­ri,« je po­ve­dal no­vi no­go­me­tni re­pre­zen­tant Ma­rio Jur­če­vić (na fo­to­gra­fi­ji, ko je še igral za Olim­pi­jo) po uvo­dnem tre­nin­gu slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce pred iz­zi­vi v Ue­fi­ni li­gi na­ro­dov. Nek­da­nji zmaj je pre­sto­pil v Osi­jek, zdaj pa je že do­bil va­bi­lo v iz­bra­no vr­sto. Kek je de­jal, da je o njem raz­mi­šljal dlje ča­sa. »Ni­sem pri­ča­ko­val, da bo pri­šlo to po­va­bi­lo, le po­ti­ho­ma sem upal. So­i­gral­ci so su­per, z ve­či­no sem igral v mlaj­ših se­lek­ci­jah, « je do­dal Jur­če­vić.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia